Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metale szlachetne i jubilerstwo
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-2-111-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Mroczkowski Marcin (mamrocz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot Wyroby z metali szlachetnych pozwala studentowi zaprojektować i własnoręcznie wykonać wyroby jubilerskie z metali szlachetnych. Dzięki temu uczestnik kursu zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu wytwarzania wyrobów z metali szlachetnych, posiada wiedzę dotyczącą wyposażenia warsztatu wytwarzającego wyroby z metali szlachetnych oraz potrafi posługiwać się narzędziami i urządzeniami potrzebnymi do wytwarzania wyrobów jubilerskich. Ma wiedzę na temat zasad badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych i ich stopów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie pojęcia z zakresu wytwarzania wyrobów z metali szlachetnych IMN2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą wyposażenia warsztatu wytwarzającego wyroby z metali szlachetnych IMN2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi posługiwać się narzędziami i urządzeniami potrzebnymi do wytwarzania wyrobów z metali szlachetnych IMN2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi zaprojektować i własnoręcznie wykonać wyroby jubilerskie z metali szlachetnych IMN2A_U05, IMN2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie pojęcia z zakresu wytwarzania wyrobów z metali szlachetnych + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą wyposażenia warsztatu wytwarzającego wyroby z metali szlachetnych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się narzędziami i urządzeniami potrzebnymi do wytwarzania wyrobów z metali szlachetnych + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować i własnoręcznie wykonać wyroby jubilerskie z metali szlachetnych + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

 • Metale szlachetne i wybrane stopy metali szlachetnych
 • Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych i ich stopów
 • Pracownia złotnicza i jej wyposażenie
 • Przykłady wyrobów z metali szlachetnych, ich elementy oraz nazewnictwo
 • Techniki wytwarzania wyrobów jubilerskich z metali szlachetnych
 • Łączenie elementów wyrobów złotniczych ze szczególnym uwzględnieniem lutowania
 • Literatura złotnicza

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

 • Przygotowanie stopów metali szlachetnych. Topienie i odlewanie
 • Przeróbka plastyczna (kształtowanie) metali szlachetnych i ich stopów
 • Obróbka cieplna stopów metali szlachetnych
 • Łączenie (lutowanie) elementów wyrobów z metali oraz stopów metali szlachetnych
 • Obróbka powierzchniowa wyrobów z metali szlachetnych
 • Wykonanie kart wyrobów jubilerskich
 • Test wiadomości

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest aktywny udział w wytwarzaniu wybranych wyrobów jubilerskich, wykonanie i przedstawienie kart wykonanych wyrobów jubilerskich oraz pozytywne zaliczenie kolokwium w formie testu.

Ocena zaliczeniowa to ocena z testu wiadomości, która może być, o ile to możliwe, podwyższona lub obniżona o pół oceny za zaangażowanie i aktywność. O podwyższeniu lub obniżeniu oceny decyduje prowadzący odpowiednią formę zajęć.

Przewidziane są maksymalnie dwa zaliczenia poprawkowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa po pierwszym terminie zaliczenia to ocena z ćwiczeń laboratoryjnych.

Ocena końcowa po kolejnych terminach zaliczeń to ocena z ćwiczeń laboratoryjnych pomniejszona, o ile to możliwe, o pół oceny za każdy kolejny termin.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Preferowaną metodą wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach jest odrobienie zajęć z inną grupą. W przypadku braku takiej możliwości zadawana będzie praca indywidualna zależna od powstałych zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
 • Podstawowe wiadomości z przeróbki plastycznej metali oraz z metaloznawstwa
 • Obowiązkowa obecność na pierwszym i ostatnim wykładzie
 • Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Bandkowski A. Biżuteria artystyczna, BAS, Wrocław 2014
 2. Codina C. Kurs jubilerstwa, Studio Ilona-Art, Warszawa 2013
 3. Kowalkowski R., Małysz P., Gronkowski M., Tyro-Niezgoda A. Niezbędnik złotnika, Wytwórnia Antidotum, Warszawa, 2010
 4. Zastawniak F. Złotnictwo i probiernictwo, Kraków, 1995
 5. Gradowski M. Dawne złotnictwo technika i terminologia, PWN Warszawa, 1984
 6. Knobloch M. Złotnictwo, WNT Warszawa, 1977
 7. Brepohl E. Theorie und praxis des goldschmieds, Leningrad 1975
 8. Lasman L. Metale szlachetne i ich obróbka, Łódź, 1937
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje:

 • Antoni WOŹNICKI, Marcin MROCZKOWSKI, Piotr Noga Badania warunków homogenizacji jubilerskiego stopu srebra próby 925 Rudy i Metale Nieżelazne Recykling 2014 R. 59 nr 3, s. 115–122
 • Michał MICHALSKI, Antoni WOŹNICKI, Marcin MROCZKOWSKI Otrzymywanie złota płatkowego Rudy i Metale Nieżelazne 2013 R. 58 nr 10, s. 545–550
  Referaty:
 • Marcin MROCZKOWSKI, Antoni WOŹNICKI, Łukasz KUCZEK, Katarzyna Dębska, Magdalena Stopka, Gabriela Piwosz Structure and properties of the welded metallic materials intended for jewellery products Konferencja ICNFM 2014
 • Marcin MROCZKOWSKI, Łukasz KUCZEK, Antoni WOŹNICKI Kształcenie studentów w obszarze tradycyjnych technik przetwórstwa metali Konferencja ICNFM 2015
 • Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Marcin MROCZKOWSKI, Paweł PAŁKA Odlewnictwo małych form artystycznych drogą do kształcenia praktycznego Konferencja ICNFM 2015
Informacje dodatkowe:

W trakcie zajęć wykorzystywane są tradycyjne narzędzia oraz techniki jubilerskie.
W trakcie zajęć wykorzystywana jest uczelniana platforma e-learningowa AGH.

Istnieje możliwość zwiedzenia Okręgowe Urzędu Probierczego w Krakowie