Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały i technologie w lotnictwie i kosmonautyce
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-2-113-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Żaba Krzysztof (krzyzaba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają standardowe i zaawansowane materiały i technologie wykorzystywane w lotnictwie i kosmonautyce oraz sposoby oceny jakości procesów i wyrobów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i potrafi scharakteryzować standardowe i zaawansowane materiały dla przemysłu lotniczego oraz kosmonautyki. IMN2A_W03, IMN2A_W05, IMN2A_W02, IMN2A_W01 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W002 Student zna i potrafi scharakteryzować standardowe i zaawansowane technologie dla przemysłu lotniczego oraz kosmonautyki. IMN2A_W03, IMN2A_W05, IMN2A_W02, IMN2A_W01 Wykonanie projektu
M_W003 Student zna i potrafi scharakteryzować standardowe i zaawansowane sposoby oceny jakości procesów i wyrobów dla przemysłu lotniczego oraz kosmonautyki. IMN2A_W03, IMN2A_W05, IMN2A_W04, IMN2A_W02, IMN2A_W01 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wytypować oraz zaprojektować standardowy lub zaawansowany proces produkcyjny dla przemysłu lotniczego, wraz z doborem materiałów oraz wyznaczeniem adekwatnych metod kontroli jakości. IMN2A_U01, IMN2A_U02, IMN2A_U04, IMN2A_U03 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi zorganizować pracę zarówno sobie jak i członkom zespołu projektowego. IMN2A_K01 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i potrafi scharakteryzować standardowe i zaawansowane materiały dla przemysłu lotniczego oraz kosmonautyki. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i potrafi scharakteryzować standardowe i zaawansowane technologie dla przemysłu lotniczego oraz kosmonautyki. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i potrafi scharakteryzować standardowe i zaawansowane sposoby oceny jakości procesów i wyrobów dla przemysłu lotniczego oraz kosmonautyki. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wytypować oraz zaprojektować standardowy lub zaawansowany proces produkcyjny dla przemysłu lotniczego, wraz z doborem materiałów oraz wyznaczeniem adekwatnych metod kontroli jakości. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi zorganizować pracę zarówno sobie jak i członkom zespołu projektowego. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

W ramach przedmiotu studenci poznają standardowe i zaawansowane materiały i technologie wykorzystywane w lotnictwie i kosmonautyce. Wśród materiałów omówione będą stopy żelaza, stopy metali nieżelaznych, materiały niemetaliczne, kompozyty. Wśród technologii omówione zostaną metody klasycznego i niekonwencjonalnego kształtowania plastycznego, odlewania, wytwarzania powłok, metody przyrostowe, ubytkowe, łączenia. Przedstawione zostaną również metody oceny jakości procesów i wyrobów oraz normy i dokumenty w lotnictwie i kosmonautyce.

Ćwiczenia projektowe (30h):

Studenci przygotowują opracowanie wybranego tematu zgodnego z tematyką przedmiotu, dodatkowo prezentują swoją pracę na zajęciach.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionych projektów. Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionego kolokwium zaliczeniowego. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania zajęć projektowych oraz wykładów. Z prawa tego może skorzystać student, który uczestniczył w zajęciach obowiązkowych, to jest opuścił nie więcej niż 2 zajęcia z usprawiedliwieniem (w przypadku zajęć projektowych). Prowadzący zajęcia decyduje o dopuszczeniu studenta do zaliczenia poprawkowego. Prowadzący zajęcia ustala terminy i zasady poprawkowych zaliczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie obliczana wg zależności:
A x 0,6 +B x 0,4
A-ocena z kolokwium z wykładów
B-ocena z projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się usprawiedliwiona nieobecność studenta na dwóch ćwiczeniach projektowych.
Zaległość wyrównuje się poprzez przygotowanie referatu, projektu lub w inny ustalony z prowadzącym
sposób

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Chodorowski J., Ciszewski A., Radomski T., Materiałoznawstwo lotnicze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 1996,
 2. ASM Metals Handbook, ASM International 2002,
 3. Dobrzański L. A., Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, 2003,
 4. Blicharski M., Wstęp do inżynierii materiałowej, 2012.
 5. K. Żaba: Doskonalenie jakości procesów technologicznych, ISBN 978-83-60958-95-7, Wyd. Nauk. AKAPIT, 2012, Kraków
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Żaba K.: Doskonalenie jakości procesów technologicznych, ISBN 978-83-60958-95-7, Wyd. Nauk. AKAPIT, 2012, Kraków, redaktor monografii
 2. Żaba K., Nowak S., Kwiatkowski M., Nowosielski M., Kita P., Sioma A.: Application of non-destructive methods to quality assessment of pattern assembly and ceramic mould in the investment casting elements of aircraft engines, Archive of Metallurgy and Materials, 2014 vol. 59, iss. 4,
 3. Kwiatkowski M., Żaba. K., Nowosielski M., Pociecha D., Tokarski T., Kita P.: Temperature measurement in the rotary forming process of a nickel superalloys (INCONEL) sheet during laser heating, Key Engineering Material, 2014, vols. 622-623, pp. 823-830
 4. Żaba K, Nowosielski M., Puchlerska S., Kwiatkowski M., Kita P., Głodzik M., Korfanty K., Pociecha D., Pieja T.: Investigation of the mechanical properties and microstructure of nickel superalloys processed in shear forming, Archive of Metallurgy and Materials, 2015 vol. 60, iss. 4, # T. Sieńko, S. Nowak, A. Sury, B. # Świątek, M. Sibielak, W. Rączka, K. Żaba, A. Lis: Ekspercki system doskonalenia procesów wytwarzania części silników lotniczych z wykorzystaniem strategii Six Sigma, Rudy i Metale Nieżelazne, 2007 R. 52 nr 11 s. 841–846
Informacje dodatkowe:

brak