Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Automation of experiments and analysis of results in materials science
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-2-114-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Boczkal Grzegorz (gboczkal@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

As part of the subject, students will learn methods of using computer support in the experiment. As part of the course, students know programs supporting the analysis of material problems based on numerical analysis and the basics of process and experiment control using microcontrollers.
The course includes 15 h of lectures and 15 h of projects with a total sum of ECTS points – 2, which means the average amount of student’s own work in the semester at 30 hours (2 hours / week).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student has knowledge of exercise and signal processing used in materials engineering IMN2A_W09, IMN2A_W11, IMN2A_U02, IMN2A_W01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Referat,
Projekt,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student has knowledge of exercise and signal processing used in materials engineering IMN2A_W09, IMN2A_U04, IMN2A_K03, IMN2A_U06, IMN2A_K01, IMN2A_W04, IMN2A_W08, IMN2A_W01, IMN2A_W06 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Projekt,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can processed measurement data, properly interpret and present IMN2A_U01, IMN2A_U02, IMN2A_U04, IMN2A_U06, IMN2A_W08, IMN2A_W01, IMN2A_U05, IMN2A_W06 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Referat,
Projekt,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student knows the rules of programming in high level languages IMN2A_W09, IMN2A_W11, IMN2A_U04, IMN2A_W08 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student has knowledge of exercise and signal processing used in materials engineering + - - + - - - - - - -
M_W002 Student has knowledge of exercise and signal processing used in materials engineering + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can processed measurement data, properly interpret and present + - - + - - - - - - -
M_U002 Student knows the rules of programming in high level languages + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. A/C and D/C conversion
 2. Automatic measurement systems
 3. Sensors – types and applications
 4. Popular micro-controllers and acquisition cards
 5. Programming for automation
Ćwiczenia projektowe (15h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład kończy się kolokwium zaliczeniowym.
Projekt jest zaliczany na podstawie pracy pisemnej z zadanej tematyki.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ocen (waga 50/50) z projektu i kolokwium zaliczeniowego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne zaległości i problemy będą rozwiązywane podczas godzin konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

G.Boczkal, K.Dadun, Non-Equilibrium Crystallization with Magnetic Stirring in Pt/Inconel 625 Micro-Joints Welded by Capacitor Charge, Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics, Vol.44 (1) 91-98 (2018)
M. Krośniak, P. Pałka, G. Boczkal, Numerical Models of Vacancy Diffusion Based on Crystal Structure, Key Engineering Materials, Vol. 682, pp. 107-112, (2016)
I.Sulima, G.Boczkal, Micromechanical, High-temperature testing of steel-TiB2 composite sintered by High pressure-High temperature method, Materials Science and Engineering: A Volume 644, 17 September (2015), Pages 76–78
G.Boczkal, Electrons charge concentration and melting point of bcc metals, Materials Letters, 134, (2014), 162-164

Informacje dodatkowe:

Brak