Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Hydrometallurgical methods for transition metals, nanomaterials and nanocomposites
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-2-115-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Wojnicki Marek (marekw@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Students will get acquainted with the basic properties of nanomaterials obtained with the use of transition metals. They understand concepts such as surface plasmon resonance or energy gap. They are able to predict the optical and chemical properties of nanomaterials obtained using hydrometallurgical methods. In addition, they have known the advantages of creating hybrid materials and nanocomposites. They are able to propose a method of synthesis of nanocomposites and nanomaterials based on literature knowledge and own experience.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 They know the basic terminology. IMN2A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 They understand the risks associated with the production and use of nanomaterials. IMN2A_W05 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 They are able to perform basic measurements of physicochemical properties of the obtained nanomaterials. IMN2A_U02 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Consciously, are discussing modern materials and nanomaterials and their properties. IMN2A_K03, IMN2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 They know the basic terminology. + - - - - - - - - - -
M_W002 They understand the risks associated with the production and use of nanomaterials. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 They are able to perform basic measurements of physicochemical properties of the obtained nanomaterials. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Consciously, are discussing modern materials and nanomaterials and their properties. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 89 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Inne 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
-
Ćwiczenia projektowe (30h):
 1. OSH training

  Obligatory training for all students participating in laboratories.

 2. Synthesis of ZnO nanoparticles. Examination of physical and chemical properties.

  Determination of the synthesis conditions of ZnO nanoparticles. XRD analysis of the obtained material.
  Determination of the band gap for the obtained material.

 3. Synthesis of hybrid materials.

  Changing the properties of surface silver nanoparticles by chemisorption of organic compounds on their surface.

 4. Synthesis of silver nanorods

  Study of the influence of shape anisotropy on the optical properties of nanomaterials.

 5. Deposition of gold or silver nanoparticles on the surface of carbon structures.
 6. Application of flow microreactors for the synthesis of nanoparticles.
 7. Synthesis and functionalization of magnetic nanoparticles.
 8. Catalytic properties of hybrid materials.
 9. Magnetic nano adsorbents.
 10. Application of TEM and SEM techniques to the characterization of nanomaterials.
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lecture is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the presented issues.
 • Ćwiczenia projektowe: Students carry out the project on their own without major intervention. This is to create a sense of responsibility for group work and responsibility for making decisions.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The condition for obtaining a positive final mark:
1. Positive passing of the final test of laboratory exercises
2. Presence on all laboratory exercises
3. Positive pass reports from laboratory exercises
The condition for admission to the exam is obtaining a pass from laboratory exercises.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in the classes learning the next teaching content according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lecture requires the teacher's permission.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students carry out practical work aimed at obtaining competences assumed by the syllabus. The project implementation method, as well as the final result, are evaluated.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is the arithmetic mean of the exam grade and laboratory exercises test.
The teacher may increase the final grade for students actively participating in the lectures and taking part in the discussion.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

One additional date of classes is planned, within which students can compensate for arrears
arising as a result of the student’s justified absence from classes.
Justification of absence takes place on the principles set out in the regulations of studies.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Before each class, students are checked in terms of knowledge necessary for the proper and safe conduct of laboratory exercises.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

NANOTECHNOLOGIA W MEDYCYNIE I KOSMETOLOGII PODRĘCZ, praca zbiorowa pod red. Andrzeja
Zielińskiego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
NANOTECHNOLOGIA CHEMIA I MEDYCYNA, Kamila Żelichowska, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
NANOCOMPOSITE MATERIALS Synthesis, Properties and Applications, Jyotishkumar Parameswaranpillai,
Nishar Hameed, Thomas Kurian, Yingfeng Yu, CRC Press, 2017

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Luty-Błocho, M. et al., 2011. Synthesis of gold nanoparticles in an interdigital micromixer using ascorbic acid and sodium borohydride as reducers. Chemical Engineering Journal, 171: 279-290.
Luty-Błocho, M., Wojnicki, M., Pacławski, K. and Fitzner, K., 2013. The synthesis of platinum nanoparticles and their deposition on the active carbon fibers in one microreactor cycle. Chemical Engineering Journal, 226(0): 46-51.
Luty‐Błocho, M., Wojnicki, M., Grzonka, J., Kurzydłowski, K. and Fitzner, K., Linking the Gold Nanoparticles Formation Kinetics with Their Morphology. International Journal of Chemical Kinetics.
Wojnicki, M., Fitzner, K. and Luty-Błocho, M., Kinetic studies of nucleation and growth of palladium nanoparticles. Journal of Colloid and Interface Science, 465: 190-199.
Wojnicki, M. et al., 2013a. Tissue distribution of gold nanoparticles after single intravenous administration in mice. Pharmacological Reports, 65(4): 1033-1038.
Wojnicki, M. et al., 2013b. Electro-Oxidation of Glucose in Alkaline Media on Graphene Sheets Decorated with Gold Nanoparticles. Materials Sciences and Applications, 4(2): 162-169.
Wojnicki, M. et al., 2009. Synteza nanocząstek złota stabilizowanych PVA (alkohol poliwinylowy) w mikroreaktorze przepływowym. Rudy i metale nieżelazne(12): 848-851.

Informacje dodatkowe:

Brak