Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Teoria transformacji w metalach i stopach
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-2-201-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Szczerba Marek (szczerba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot dostarcza podstawową wiedzę z teorii transformacji w metalach i stopach (wykład 30 godz.) oraz weryfikuje umiejętność jej doświadczalnego zastosowania (ćwiczenia laboratoryjne 30 godz.). Łączna suma punktów ECTS – 5. Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do projektowania metalicznych materiałów funkcjonalnych i konstrukcyjnych. Zaliczenie przedmiotu polega na opracowaniu sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych oraz zdaniu egzaminu końcowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zdobywa zaawansowaną wiedzę z teorii transformacji metali i stopów pod kątem jej zastosowania w projektowaniu nowych materiałów funkcjonalnych i konstrukcyjnych. IMN2A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student zdobywa umiejętności doświadczalnej identyfikacji transformacji odkształceniowych typu poślizgu i bliźniakowania oraz pomiaru parametrów umocnienia utajonego w materiałach metalicznych o rożnej energii błędu ułożenia. IMN2A_U01 Sprawozdanie
M_U002 Student zdobywa praktyczną umiejętność doświadczalnej identyfikacji transformacji martenzytycznych oraz opisu efektu pamięci kształtu oraz efektu pseudo-sprężystości w wybranych materiałach metalicznych. IMN2A_U01 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student zdobywa kompetencje pracy indywidualnej oraz pracy w zespołach ludzkich nad problemami dotyczącymi inżynierii metali nieżelaznych. IMN2A_W04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zdobywa zaawansowaną wiedzę z teorii transformacji metali i stopów pod kątem jej zastosowania w projektowaniu nowych materiałów funkcjonalnych i konstrukcyjnych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student zdobywa umiejętności doświadczalnej identyfikacji transformacji odkształceniowych typu poślizgu i bliźniakowania oraz pomiaru parametrów umocnienia utajonego w materiałach metalicznych o rożnej energii błędu ułożenia. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student zdobywa praktyczną umiejętność doświadczalnej identyfikacji transformacji martenzytycznych oraz opisu efektu pamięci kształtu oraz efektu pseudo-sprężystości w wybranych materiałach metalicznych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zdobywa kompetencje pracy indywidualnej oraz pracy w zespołach ludzkich nad problemami dotyczącymi inżynierii metali nieżelaznych. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 137 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Wybrane zagadnienia z teorii transformacji w metalach i stopach. Podstawy termodynamiczne krystalizacji i rekrystalizacji w metalach i stopach. Transformacje dominujących systemów poślizgu i bliźniakowania i zastosowanie operatorów macierzowych w transformacjach odkształceniowych metali i stopów. Wybrane transformacje martenzytyczne w metalach i stopach. Transformacje defektów sieci krystalicznej podczas poślizgu, bliźniakowania oraz przemian martenzytycznych. Efekt pamięci kształtu, efekt pseudo-sprężystości i inne efekty pokrewne w wybranych materiałach metalicznych. Zastosowania transformacji strukturalnych w metalach i stopach w inżynierii nowych materiałów metalicznych o charakterze funkcjonalnym i konstrukcyjnym.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Analiza doświadczalna transformacji odkształceniowych typu poślizg-poślizg w kryształach regularnych ścieńnie centrycznych. Analiza doświadczalna transformacji odkształceniowych typu poślizg-bliźniak w kryształach regularnych o obniżonej wartości energii błędu ułożenia. Analiza doświadczalna zjawiska umocnienia utajonego wybranych materiałów krystalicznych. Analiza anizotropii własności mechanicznych układu osnowa-bliźniak. Analiza doświadczalna transformacji martenzytycznej i ilustracja efektu pamięci kształtu w kryształach wybranego związku międzymetalicznego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zrealizowanie zaplanowanych tematów w ramach obowiązkowych ćwiczeń laboratoryjnych oraz przedłożenie do oceny pisemnych sprawozdań. W ramach zaliczenia poprawkowego należy uzyskać pozytywną ocenę z kolokwium tematycznego oraz przedłożyć poprawione merytorycznie sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.6 x pozytywna ocena z egzaminu + -.4 X pozytywna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zrealizowanie zaległych tematów ćwiczeń laboratoryjnych oraz przedłożenia z nich pisemnego sprawozdania merytorycznego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podręczniki i wykłady z podstaw transformacji w metalach i stopach

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak