Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane metody badań strukturalnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-2-203-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Perek-Nowak Małgorzata (mperek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot zapoznaje z nowoczesnymi, zaawansowanymi metodami badania struktury metali i ich stopów: elektronowej mikroskopii transmisyjnej i skaningowej, a także dyfraktometr rentgenowski.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu badania i analizy struktury zaawansowanycmi technikami badawczymi IMN2A_W01, IMN2A_W07, IMN2A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada wiedzę umożliwiająca zaprojektowanie badań i opracowanie uzyskanych wyników IMN2A_W03, IMN2A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Posiada wiedzę na temat budowy i działania urządzeń do badania metali i stopów IMN2A_W01, IMN2A_W04 Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejetność doboru technik badawczych do uzyskania określonego celu badawczego IMN2A_U05, IMN2A_U02, IMN2A_U06 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu badania i analizy struktury zaawansowanycmi technikami badawczymi + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę umożliwiająca zaprojektowanie badań i opracowanie uzyskanych wyników + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę na temat budowy i działania urządzeń do badania metali i stopów + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejetność doboru technik badawczych do uzyskania określonego celu badawczego - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 117 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Na wykłądzie student zapoznaje się z nowoczesnymi, zaawansowanymi metodami badania struktury metali i ich stopów, prezentuje możliwości badawcze elektronowej mikroskopii transmisyjnej i skaningowej, omawia budowę mikroskopów i preparatykę próbek do obserwacji elektronomikroskopowych. Na zajęciach wprowadzana jest terminologia specjalistyczną: typy sygnałów powstające w mikroskopie elektronowym, powiększenie, rozdzielczość, soczewki i aberracje, czynnik struktury, strefa Ewalda, promieniowanie charakterystyczne, dyfrakcja rentgenowska i promieniowania X, itd. Student zapoznaje się z metodami analizy obrazów elekronomikroskopowych, przedstawia miożliwości badania składu chemicznego metodą EDS oraz analizy dyfrakcyjnych obrazów elektronomikroskopowych, wprowadza pojęcie wad budowy, możliwości badań granic ziaren, układów dyslokacyjnych, przedstawia metodykę obserwacji dyslokacji i ich klasyfikacji, przedstawia przykłady obserwacji różnego rodzaju mikrostruktur i defektów oraz sposoby ich oceny i analizy, dostarcza informacji na temat pośrednich metod oceny struktury za pomocą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego: metoda proszkowa i teksturowa.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Laboratoria obejmują zapoznanie się z budową elektronowych mikroskopów transmisyjnych i skaningowych, wykonywaniem i przygotowaniem próbek do badań elektronomikroskopowych, przeprowadzenie obserwacji struktury za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego, przeprowadzenie badań EDS, rozwiązywanie dyfrakcji elektronomikroskopowych, określanie dezorientacji na podstawie dyfrakcji linii Kikuchiego, Przeprowadzenie badań rentgenowski w celu opisania dyfrakcji proszkowej, wyliczenia stałej sieciowej i określenia tekstury oraz orientacji monokryształu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Należy oddać wszystkie sprawozdania z tematów laboratoriów, aby zostać dopuszczonym do kolokwium zaliczeniowego. Na kolokwium zaliczeniowym pytania będą dotyczyć treści przedstawianych na wykładzie i laboratoriach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.3L+0.7Kolokwium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dodatkowy termin dla tych osób, które mają usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

D.B. Williams, C.B. Carter “Transmition Electron Microscopy. A Texbook for Materials Science”, Plenum Press, New York and London

L.A.Dobrzański, “Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo”, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, 2002

J.Marciniak: Badania struktury krystalicznej metali. Rozdz. 17, Mikroanaliza rentgenowska. Rozdz. 18, w.: Ł. Cieślak (red.): Ćwiczenia laboratoryjne zmetaloznawstwa, cz. 1. Metaloznawcze metody badań. Skrypt Pol. Śląskiej nr 1151, wyd. II uzup., Gliwice 1984

Z.Brzózka, “Laboratorium analizy instrumentalnej”, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 1998

J.A.Litwin, M.Gajda, “Podstawy technik mikroskopowych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011

Praca zbiorowa, “Metaloznawstwo”, pod redakcją M.Głowackiej, Politechnika Gdańska, 1991, pbc.gda.pl/Content/4097

K. Sikorski, “Współczesna mikroanaliza rentgenowska”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016

inne pozycje dotyczace tematyki przedmiotu

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1) Małgorzata PEREK, Marek S. SZCZERBA
Analiza oddziaływań bliźniak-bliźniak w kryształach RSC metodą Sem ,,EBSD”
— Analysis of twin-twin interactions in FCC single crystals by EBSD method
SIM 2007 : XXXV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 25–28 IX 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH, 2007] + CD-ROM. — ISBN 978-80-87139-56-1. — Opis częśc. wg okł. — S. 194–199. — Bibliogr. s. 199, Streszcz.

2) M. S. SZCZERBA, M. PEREK
Obserwacje bliźniakowania mechanicznego II rzędu w monokryształach Cu–8% at.AL metodą EBSD — Observations of II order mechanical twinning in Cu–8% at.Al single crystals by EBSD method
PLASTMET’2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN, 2008]. — S. [1–3]

3) Marek S. SZCZERBA, A. Piątkowski, P. PAŁKA, M. PEREK, T. TOKARSKI
Oddziaływania bliźniak-bliźniak w monokryształach {Cu-8%at.Al} rozciąganych w temperaturze 4.2K — [Twin-twin interactions at 4.2K in {Cu-8%at.Al} tensile single crystals]
Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; 2007 vol. 52 iss. 2 s. 193–201.

4) M. S. SZCZERBA, P. PAŁKA
Experimental studies of a change of dominant slip system in tensile {Cu-6at%Al} single crystals — Analiza doświadczalna zmiany dominującego systemu poślizgu w rozciąganych monokryształach {Cu-6%at.Al}
Archives of Metallurgy and Materials Science ; 2009 vol. 54 iss. 1 s. 57–64.

5) M. PEREK-NOWAK, B. SUŁKOWSKI, T. Bajor, P. PAŁKA
Analysis of texture of Mg alloys deformed by hot-rolling and modified Equal Channel Angular Pressing : [abstract]
IV AGH-HU joint symposium, September 2014, Cracow. — [Poland : s. n.], 2014. — S. 55

Informacje dodatkowe:

Brak