Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałów metalicznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-2-204-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Boczkal Grzegorz (gboczkal@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studencki rozszerzą swoją wiedzę z zakresu metod wykorzystujących komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałow i modelowaniu procesów fizycznych. Zakres przedmiotu obejmuje zaawansowane programowanie w językach wysokiego poziomu, problemy opisu matematycznego oraz symulacji różnych procesów. W ramach zajęć studenci będą opracowywać własne algorytmy oraz rozwiązania problemów materiałowych w oparciu o analizę numeryczną.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma podstawową wiedzę dotyczącą przetwarzania sygnałów stosowanych w procesach kontroli i sterowania urządzeń IMN2A_W09, IMN2A_W05, IMN2A_W08, IMN2A_W04 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Projekt inżynierski,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi zdobytą wiedzę zastosować do budowy układów pomiarowych wykorzystywanych w inżynierii materiałowej IMN2A_W07, IMN2A_U04, IMN2A_K03, IMN2A_U05, IMN2A_W06, IMN2A_K01 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 potrafi uzyskane dane pomiarowe przetworzyć, poprawnie zinterpretować oraz zaprezentować IMN2A_U01, IMN2A_W03, IMN2A_U04, IMN2A_K03, IMN2A_U06, IMN2A_W01, IMN2A_U05, IMN2A_W06, IMN2A_K01, IMN2A_W04 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Referat,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Zna podstawowe zasady programowania IMN2A_W11, IMN2A_W01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę dotyczącą przetwarzania sygnałów stosowanych w procesach kontroli i sterowania urządzeń - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi zdobytą wiedzę zastosować do budowy układów pomiarowych wykorzystywanych w inżynierii materiałowej - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi uzyskane dane pomiarowe przetworzyć, poprawnie zinterpretować oraz zaprezentować - - + - - - - - - - -
M_U003 Zna podstawowe zasady programowania - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (45h):
  1. Błędy przetwarzania i konwersji danych w systemach pomiarowych
  2. Pomiary krótkotrwałych zjawisk fizycznych
  3. Sterowanie torem pomiarowym z wykorzystaniem mikrokontrolera
  4. Stabilność systemów pomiarowych, wpływ warunków otoczenia na jakość pomiaru
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia laboratoryjne będą realizowane w formie pracy nad indywidualnymi tematami. Po każdym zrealizowanym projekcie obowiązuje wykonanie sprawozdania. Zaliczenie przedmiotu wymaga realizacji wszystkich zadanych tematów i pozytywnej oceny ze sprawozdań. Ocena końcowa stanowi średnią ocen z zaliczonych sprawozdań. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach, zostanie wyznaczony dodatkowy termin na realizację tematu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią ocen z zaliczonych sprawozdań.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach, zostanie wyznaczony dodatkowy termin na realizację tematu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

G.Boczkal, K.Dadun, Non-Equilibrium Crystallization with Magnetic Stirring in Pt/Inconel 625 Micro-Joints Welded by Capacitor Charge, Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics, Vol.44 (1) 91-98 (2018)
M. Krośniak, P. Pałka, G. Boczkal, Numerical Models of Vacancy Diffusion Based on Crystal Structure, Key Engineering Materials, Vol. 682, pp. 107-112, (2016)
I.Sulima, G.Boczkal, Micromechanical, High-temperature testing of steel-TiB2 composite sintered by High pressure-High temperature method, Materials Science and Engineering: A Volume 644, 17 September (2015), Pages 76–78
G.Boczkal, Electrons charge concentration and melting point of bcc metals, Materials Letters, 134, (2014), 162-164

Informacje dodatkowe:

Brak