Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne technologie przeróbki plastycznej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-2-208-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Smyrak Beata (smyrak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu zostaną omówione kierunki rozwoju nowoczesnych technologii przeróbki plastycznej metali nieżelaznych. W szczególności tematyka zajęć będzie koncentrować uwagę na niekonwencjonalnych procesach wytwarzania wyrobów oraz kształtowania ich własności

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz terminologię dotyczącą nowoczesnych procesów przetwórstwa metali nieżelaznych IMN2A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student zna i rozumie kierunki rozwoju nowoczesnych procesów przeróbki plastycznej IMN2A_W03 Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Student zna i rozumie niekonwencjonalne metody kształtowania własności wyrobów z metali nieżelaznych IMN2A_W03, IMN2A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi scharakteryzować parametry nowoczesnych procesów przeróbki plastycznej IMN2A_U01, IMN2A_U04 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi określić mechanizmy będące u podstaw rozwoju nowoczesnych procesów przeróbki plastycznej IMN2A_U05, IMN2A_U04, IMN2A_U06 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów do samodzielnej i krytycznej analizy w zakresie nowoczesnych procesów przeróbki plastycznej IMN2A_K02 Studium przypadków
M_K002 Student jest gotowy do dyskusji w gronie ekspertów na temat nowoczesnych procesów przeróbki plastycznej z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych IMN2A_K02, IMN2A_K03 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz terminologię dotyczącą nowoczesnych procesów przetwórstwa metali nieżelaznych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie kierunki rozwoju nowoczesnych procesów przeróbki plastycznej + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie niekonwencjonalne metody kształtowania własności wyrobów z metali nieżelaznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi scharakteryzować parametry nowoczesnych procesów przeróbki plastycznej - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić mechanizmy będące u podstaw rozwoju nowoczesnych procesów przeróbki plastycznej - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów do samodzielnej i krytycznej analizy w zakresie nowoczesnych procesów przeróbki plastycznej + - - - - - - - - - -
M_K002 Student jest gotowy do dyskusji w gronie ekspertów na temat nowoczesnych procesów przeróbki plastycznej z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 107 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Celem wykładu jest analiza i ocena stanu współczesnego przetwórstwa metali
nieżelaznych oraz przedstawienie najnowszych trendów w rozwoju metod
kształtowania wyrobów z metali nieżelaznych.
Program wykładu obejmuje następujące zagadnienia:
1. Tradycyjne materiały i technologie wykorzystywane do produkcji wyrobów dla
obiegu gospodarczego i ogólnospołecznego (repetytorium)
2. Współczesne trendy materiałowe w technice
3. Niekonwencjonalne technologie w metalurgii i inżynierii materiałowej
4. Analiza norm i publikacji z obszaru innowacyjnych materiałów i wyrobów
5. Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne w procesie ciągnienia,
walcowania, wyciskania, kucia i tłoczenia (urządzenia, narzędzia, technologie
informatyczne w nowoczesnym przetwórstwie metali nieżelaznych; sterowanie,
automatyzacja i wydajność procesów, konfekcjonowanie itp.)
6. Niekonwencjonalne procesy przetwórstwa metali nieżelaznych
7. Zintegrowane systemy przetwórstwa metali nieżelaznych
8. Nanotechnologie w procesach przetwórstwa metali nieżelaznych
9. Nowoczesne metody badawcze w metalurgii i przetwórstwie metali nieżelaznych

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest zapoznanie się z najnowszymi technologiami i
technikami w przetwórstwie metali nieżelaznych przy wykorzystaniu nowoczesnych
technik multimedialnych oraz poprzez uczestnictwo w laboratoriach przemysłowych w
wybranych ośrodkach przemysłowych. Przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych będą
wybrane przykłady procesów wytwarzania wyrobów walcowanych, ciągnionych,
wyciskanych, kutych oraz innych niekonwencjonalnych oraz zintegrowanych procesów
metalurgicznych, inżynierii materiałowej i przetwórstwa metali nieżelaznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład: test pod warunkiem pozytywnej oceny z ćwiczeń audytoryjnych i projektowych
Ćwiczenia laboratoryjne: pozytywna ocena z każdego ćwiczenia laboratoryjnego oraz z kolokwium

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa=średnia z ocen: test zaliczeniowy z wykąłdu+ocena końcowa z ćiwczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidulane ustalenia

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

podstawowa wiedza z:
a) przetwórstwa metali nieżelaznych,
b) technologii produkcji wyrobów z metali nieżelaznych,
c) technik produkcyjnych
d) zintegrowanych systemów produkcyjnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M.Ashby, D.R.H.Jones, Materiały inzynierskie-właściwości i zastosowania, WNT1980
2. M.F.Ashby, Dobór Materiałów w projektowaniu inzynierskim,WNT,199212 1993
3. J.R.Davis, ASM Speciality Handbook: Copper and copper alloys, ASM International, 1993
4.H.Pops, Nonferrous wire book, The Wire Assocition International, 1995
5. Kammer, C. Aluminium Handbook Volume 1: Fundamentals and Materials. Aluminium-Verlag, 1999.
ISBN 3870172614.
6. Davis, J Aluminium and Aluminium Alloys: ASM Speciality Handbook.. The Materials Information
Society, 1993. ISBN 0-87170-496-X.
7. Hirsch, J. Skrotzki, B. Gottste, G. Aluminium Alloys. Their Physical and Mechanical Properties. Volume
2. Wiley-VCH. ISBN 978-3-527-32367-8.
8. Altonpohl, D G. Aluminium: Technology, Applications and Environment. TMS-AIME, 1998. ISBN-10:
0873394062.
9. Nadella, R. Eskin, D G. Du, Q.Macrosegregation in Direct Chill Casting of Aluminium Alloys.
Netherlands Institute for Metals Research, Progress in Materials Science, 2008, Vol. 53, Issue 3. Pages
421 – 480.
10. Eskin, D G. Physical Metallurgy of Direct Chill Casting of Aluminium Alloys. CRC press, 2008. , 24,
108. ISBN 13:978-1-4200-6281-6.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Knych T., Smyrak B., Korzeń K., Kinetyka rekrystalizacji statycznej drutów z przewodowych stopów
AlMgSi, Hutnik Wiadomości Hutnicze, ISSN 1230-3534. del>2013 R. 80 nr 1 s. 60–62
2.Osuch P., Smyrak B., Knych T.: Wpływ prędkości procesu ciągłego odlewania i walcowania na strukturę
i własności przewodowego stopu Al-Mg-Si, Hutnik Wiadomości Hutnicze, ISSN 1230-3534. 2013 R. 80 nr
1 s. 74–76
3. Knych T., Mamala A., Smyrak B., Walkowicz M.: Podatność do wyżarzania drutów miedzianych a skład
chemiczny katod. Rudy i Metale Nieżelazne ISSN 0035-9696, 2012 R. 57 nr 9, str.591-598
4. Knych T., Smyrak B., Kwaśniewski P., Walkowicz W., Kiesiewicz G.: Analiza wpływu prędkości
odlewania na własności elektryczne i odporność cieplną drutów z miedzi beztlenowej, Hutnik
Wiadomości Hutnicze ISSN 1230-3534, 2011 R. 78 nr 1 str.65–67
5. Smyrak B., Knych T., Osuch P., Nalborski Ł., Słaby P., Korzeń K.: Badania wpływu parametrów
starzenia sztucznego walcówki z przewodowego stopu AlMgSi na kształtowanie się umacniania drutów
w procesie ciągnienia, Hutnik Wiadomości Hutnicze, ISSN 1230-3534, 2011 R. 78 nr 1 str.127-129
6. Knych T., Mamala A., Smyrak B., Osuch P.: Ocena technologii ciągłego odlewnaia i walcowania
przewodowych stopów AlMgSi w linii continuus-Porperzi pod katem jakości wsadu do procesu ciagnienia,
Rudy i Metale Nieżelazne, ISSN 0035-9696, 2011 R. 56 nr 1 str.57-60
7. Knych T., Smyrak B., Kwaśniewski P., Walkowicz M., Kiesiewicz G.: Badania wpływu warunków
odlewania na ewolucję struktury drutów z miedzi beztlenowej, Hutnik Wiadomości Hutnicze, ISSN 1230
3534, 2011 R. 78 nr 1 str.61 del>64
8. Knych T., Smyrak B., Kwaśniewski P., Walkowicz M., Kiesiewicz G.: Badania wpływu warunków
odlewania na ewolucję struktury drutów z miedzi beztlenowej, Hutnik Wiadomości Hutnicze, ISSN 1230-
3534, 2011 R. 78 nr 1 str.61/del> 64 – udział własny: 20%
9. Knych T., Smyrak B., Walkowicz M.: Badania stanu strukturalnego i własności miedzi beztlenowej
otrzymywanej w procesie ciągłego odlewania, Rudy i Metale Nieżelazne, ISSN 0035-9696, 2011 R. 56 nr
1 str.70 del>77 – udział własny: 30%
10. Knych T., Smyrak B., Walkowicz M., Charakterystyka własności drutów miedzianych w gatunku ETP
otrzymywanych z katod o różnym poziomie zanieczyszczeń, Rudy i Metale Nieżelazne, ISSN 0035-9696,
11. Knych T., Smyrak B., Walkowicz M., Metoda kierunkowego kształtowania struktury materiałów
krystalicznych, Rudy i Metale Nieżelazne, ISSN 0035-9696,2011 R. 56 nr 11 str. 719 – 723
12. Smyrak B., Knych T., Mamala A., Uliasz P., Jabłoński M., Osuch P., Piwowarska M., Nowak A.: Badania
nad nową generacją funkcjonalnych stopów aluminium dla energetyki, Rudy i Metale Nieżelazne, ISSN
0035-9696, 2010 R. 55 nr 7 str. 441–447
13. Jabłoński M., Knych T., Smyrak B.: Badania nad procesem ciągnienia drutów ze stopów {Al-Fe}
stosowanych na cele elektryczne, Rudy i Metale Nieżelazne, ISSN 0035-9696, 2010 R. 55 nr 7 str.
469–474
14. Knych T., Smyrak B., Walkowicz M., Osuch P.: Badania temperatury rekrystalizacji drutów z miedzi w
gatunku ETP i OFC, Rudy i Metale Nieżelazne, ISSN 0035-9696, 2010 R. 55 nr 11 str. 797–804,
15. Knych T., Mamala A., Smyrak B., Osuch P., Walkowicz M.: Ewolucja struktury i własności
przewodowych stopów AlMgSi w linii ciągłego odlewania i walcowania metodą Continuus-Properzi, Rudy
i Metale Nieżelazne, ISSN 0035-9696, 2010 R. 55 nr 7 str. 457–463, udział własny: 20%
16. Knych T., Mamala A., Nowak A., Smyrak B., Uliasz P., Nowy model teoretyczny wielodrutowych
przewodów ze stopów AlMgSi o podwyższonej przewodności elektrycznej, 2010 R. 55 nr 7 str. 474–482,
udział własny: 20%
17. Knych T., Smyrak B., Walkowicz M.: Parametryzacja cech materiałowych miedzi beztlenowej
wykorzystywanej w elektronice i elektrotechnice, Hutnik Wiadomości Hutnicze R. LXXVI, 2009,Nr 1, str.
55-57,
18. Uliasz P., Knych T., Mamala A. Smyrak B.: Analiza wad powierzchniowych przy produkcji drutów z
metali nieżelaznych, Hutnik Wiadomości Hutnicze R. LXXVI, 2009, Nr 1, str. 119-121
19. Knych T., Smyrak B., Walkowicz M., Charakterystyka cech materiałowych i technologicznych miedzi
beztlenowej dedykowanej do aplikacji kablowych, Rudy i Metale Nieżelazne, ISSN 0035-9696.,2012 R.
57 nr 4 str. 250–257,
20. Smyrak B., Knych T., Mamala A., Kędziora A., Pawluśkiewicz M.: Wpływ stopnia odkształcenia na
własności reologiczne drutów z przewodowych stopów AlMgSi, Hutnik Rok LXXIII, 2007, Nr 1-2, str. 98-
100
21. Knych T., Mamala A. Smyrak B.: Charakteryzacja miedzi beztlenowej z linii UPCAST, Rudy i Metale
R52, 2007, 11, str. 797-806
22. Knych T., Mamala A., Smyrak B., Uliasz P.: Badania nad procesem ciągnienia stopów aluminium o
podwyższonej przewodności elektrycznej, Rudy i Metale R52, 2007, 11, str. 806-812 –

Informacje dodatkowe:

Brak