Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie inżynierii powierzchni
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-2-209-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Książek Marzanna (mksiazek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu student poznaje nowoczesne technologie kształtowania struktury i właściwości powierzchniowych poprzez nanoszenie powłok z fazy gazowej (PVD, CVD) i metody hybrydowe. Ponadto przedmiot obejmuje techniki wytwarzania warstw: laserowe, jonowe, plazmowe i elektronowe oraz techniki wytwarzania warstw i powłok biomedycznych. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące metod regeneracji warstw wierzchnich, kontroli właściwości i eksploatacji warstw wierzchnich oraz powłok.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii kształtowania struktury i właściwosci powierzchniowych stopów metali nieżelaznych. IMN2A_W03, IMN2A_W05, IMN2A_W02 Projekt inżynierski,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma wiedzę w zakresie charakteryzacji właściwości powierzchni i układu typu powłoka-podłoże IMN2A_W09, IMN2A_W05, IMN2A_W04 Projekt inżynierski,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ma umiejętności doboru nowoczesnych technik wytwarzania powłok do konkretnych zastosowań. IMN2A_U04, IMN2A_U06 Projekt inżynierski,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie jaką rolę odgrywają we współczesnym świecie nowoczesne techniki wytwarzania powłok IMN2A_K02 Projekt inżynierski,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
35 20 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii kształtowania struktury i właściwosci powierzchniowych stopów metali nieżelaznych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie charakteryzacji właściwości powierzchni i układu typu powłoka-podłoże + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętności doboru nowoczesnych technik wytwarzania powłok do konkretnych zastosowań. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie jaką rolę odgrywają we współczesnym świecie nowoczesne techniki wytwarzania powłok - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 35 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

Technika wytwarzania powłok metodami PVD i CVD oraz ich modyfikacje.
Metody hybrydowe wytwarzania powłok.
Techniki wytwarzania warstw: laserowe, jonowe, plazmowe i elektronowe.
Techniki wytwarzania warstw i powłok biomedycznych.
Metody regeneracji warstw wierzchnich.
Kontrola właściwości, eksploatacji warstw wierzchnich i powłok.
Trybologia w inżynierii powierzchni.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Nowoczesne technologie kształtowania struktury i właściwości powierzchniowych przez nanoszenie powłok z fazy gazowej (PVD, CVD) i metody hybrydowe.
Techniki wytwarzania warstw: laserowe, jonowe, plazmowe i elektronowe oraz techniki wytwarzania warstw i powłok biomedycznych.
Zagadnienia dotyczące metod regeneracji warstw wierzchnich, kontroli właściwości, eksploatacji warstw wierzchnich i powłok.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest zaliczenie ćwiczeń projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa= ocena z zaliczenia ćwiczeń projektowych
Premiowana obecność na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dla jego właściwego zrozumienia wykładu wymagane są wiadomości z fizyki, chemii, chemii fizycznej i
podstaw materiałoznawstwa, jak również wysłuchanie wykładu technologie inżynierii powierzchni.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Burakowski T., Wierzchoń T.: Inżynieria powierzchni metali, WNT, Warszawa 1995
2 Blicharski M. : Inżynieria powierzchni, WNT, Warszawa, 2009
3 Nowicki B.: Struktura geometryczna – Chropowatość i falistość powierzchni, WNT, Warszawa, 1991.
1997.
4 Adamczak S. : Pomiary geometryczne powierzchni, WNT, Warszawa 2008.
5 A. Michalski: Fizykochemiczne podstawy otrzymywania powłok z fazy gazowej. Ofic. Wyd. PW,
Warszawa 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. M. Ksiazek, A.Tchorz, L. Boron, Mechanical Properties and the microstructure of
Al2O3/Al/Al2O3 joints with surface modification of alumina by a thin layer of Ti+Nb, Journal of Materials
Engineering and Performance, vol. 23 No 5 (2014)
2. M. Ksiazek, L. Boron, M. Radecka, M. Richert, A. Tchorz, The structure and bond strength of composite
carbide coatings (WC-Co+Ni) deposited on ductile cast iron by thermal spraying, Journal of Materials
Engineering and Performance, vol. 25 No 2 (2016) pp 502-509
3. Maria RICHERT, Ilona NEJMAN, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Paulina ZAWADZKA, Jerzy Smolik : The
addition of glassy carbon on the structure and properties of ZrO2−Y2O2 coatings . Key Engineering
Materials 2016 vol. 682, s. 182–188.
4. Marek Poręba, Maria RICHERT, Jan Sieniawski, Paulina ZAWADZKA of DLC coatings on IN718 alloy
produced by glow discharge plasma assisted CVD method . Inżynieria Materiałowa — 2014 R. 35 nr 4, s.
295–298
5. Ilona NEJMAN, Maria RICHERT, Stanisław PIETRZYK, Paweł PAŁKa : The analysis of microstructure and
properties Al2O3,ZrO2+Y2O3 coatsproduced by thermal spraying method at graphite substrate. Rudy i
Metale Nieżelazne Recykling — 2014 R. 59 nr 6, s. 273–278
6. M. Ksiazek, A.Tchorz, L. Boron, Mechanical Properties and the microstructure of Al2O3/Al/Al2O3 joints
with surface modification of alumina by a thin layer of Ti+Nb, Journal of Materials Engineering and
Performance, vol. 23 No 5 (2014) pp 1635-1640
7. M. Ksiazek, M. Richert, L. Boron, A. Tchorz, Characterization of Al2O3/Al/Al2O3 joints with r of Ti+Cr
interlayer, International Journal of Materials Science and Application, vol. 3 No 5 (2014) pp 152-158
8. M. Ksiazek, L. Boron, M. Radecka, M. Richert, A. Tchorz, The structure and bond strength of composite
carbide coatings (WC-Co+Ni) deposited on ductile cast iron by thermal spraying, Journal of Materials
Engineering and Performance, vol. 25 No 2 2016) pp 502-509
9. M. Ksiazek, L. Boron, M. Radecka, M. Richert, A. Tchorz, Mechanical and tribological properties of HVOF-
sprayed (Cr3C2-NiCr+Ni) composite coating on ductile cast iron, Journal of Materials Engineering and
Performance, vol. 25 No 8 (2016) pp 3185-3193
10. M. Ksiazek, L. Boron, M. Richert , R. Grzelka, Structure, Mechanical and Tribological Properties of HVOF
Sprayed (WC-Co+Al) Composite Coating on Ductile Cast Iron, Journal of Coating Science and
Technology, 2017, 4, pp13-20

Informacje dodatkowe:

Brak