Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie procesów przeróbki plastycznej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-2-210-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kwaśniewski Paweł (kwas@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zdefiniowane zostaną podstawowe założenia mająca na celu opracowanie technologii produkcji rzeczywistego produktu lub półproduktu o ściśle określonych własnościach eksploatacyjnych. Szczegółowo omówione zostaną zasady projektowania technologii mające na celu uzyskanie wyrobu lub półwyrobu, które bazować będą na procesach odlewania, ciągnienia, walcowania, wyciskania, tłoczenia, kucia łączonych z obróbką cieplną.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna metody projektowania technologii wytwarzania przykładowych wyrobów z metali nieżelaznych IMN2A_W01 Egzamin
M_W002 Student zna podstawowe parametry procesów przeróbki plastycznej IMN2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować proces wytwarzania wyrobu z metali nieżelaznych IMN2A_U02 Projekt
M_U002 Student potrafi zaprojektować własności wyrobu IMN2A_U02 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna metody projektowania technologii wytwarzania przykładowych wyrobów z metali nieżelaznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe parametry procesów przeróbki plastycznej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować proces wytwarzania wyrobu z metali nieżelaznych - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować własności wyrobu - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Cykl wykładów rozpoczęty zostanie od wprowadzenia w tematykę projektowania procesów przeróbki plastycznej metali. Zdefiniowane zostaną podstawowe założenia mająca na celu opracowanie technologii produkcji rzeczywistego produktu lub półproduktu o ściśle określonych własnościach eksploatacyjnych. Szczegółowo omówione zostaną zasady projektowania technologii mające na celu uzyskanie wyrobu lub półwyrobu do dalszego przetwórstwa, które bazować będą na procesach odlewania, ciągnienia, walcowania, wyciskania, tłoczenia, kucia a także na połączeniu procesów przeróbki plastycznej z obróbką cieplną oraz procesach towarzyszących. Przedstawione zostaną wytyczne doboru odpowiednich gatunków materiałów dla konkretnych zastosowań, projektowania narzędzi, obliczeń odkształceń, naprężeń, parametrów siłowych procesów, doboru urządzeń, doboru parametrów obróbki cieplnej itp. W ramach wykładu przedstawiona zostanie metodologia wykonania rzeczywistego projektu technologii produkcji wyrobów w procesie wytwarzania lub przetwarzania wsadu.

Ćwiczenia projektowe (45h):

W ramach projektu student zaprojektuje kompleksową technologię wytwarzania wyrobu o ściśle określonych własnościach użytkowych, na podstawie wiedzy własnej oraz analizy literaturowej w danej dziedzinie techniki. Technologia oparta zastanie na zasadach projektowania, które student posiądzie w ramach wykładu. W ramach prac nad projektem student dokona analizy stanu zagadnienia na podstawie dostępnej literatury w danej dziedzinie tj. norm, patentów, artykułów, kart katalogowych i innych. Na tej podstawie określi wymagania wyrobu/wyrobów, których technologię będzie miał do opracowania. W zależności od typu wyrobu student, dokona doboru rodzaju wsadu
(gat. materiału, geometrii, własności) doboru podstawowych procesów technologicznych, które posłużą do uzyskania zasadniczego celu pracy. W zależności od specyfiki opracowywanej technologii student operował będzie jednym lub kilkoma procesami przeróbki plastycznej często łączonymi z obróbką cieplną oraz wyżarzaniem rekrystalizującym. W zależności od typu oraz specyfiki wyrobu w ramach projektu student dokona obliczeń odkształceń, naprężeń, parametrów siłowych procesu, obliczeń wytrzymałości narzędzi, doboru parametrów obróbki cieplnej, temperatur przeróbki plastycznej, temperatur i czasów wyżarzania rekrystalizującego i innych zależnych od tematyki projektu. W razie braku danych literaturowych student sformułuje typy badań, które należy wykonać aby możliwe było opracowanie lub optymalizacja opracowanej technologii produkcji. W końcowej części projektu przedstawione zostaną rodzaje i typu badań wyrobu gotowego, które należy wykonać aby wyrób został dopuszczony do użytkowania (DKJ) oraz krótkie podsumowanie projektu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W ramach projektu student zaprojektuje kompleksową technologię wytwarzania wyrobu o ściśle określonych własnościach użytkowych, na podstawie wiedzy własnej oraz analizy literaturowej w danej dziedzinie techniki. Technologia oparta zastanie na zasadach projektowania, które student posiądzie w ramach wykładu. W ramach prac nad projektem student dokona analizy stanu zagadnienia na podstawie dostępnej literatury w danej dziedzinie tj. norm, patentów, artykułów, kart katalogowych i innych. Na tej podstawie określi wymagania wyrobu/wyrobów, których technologię będzie miał do opracowania. W zależności od typu wyrobu student, dokona doboru rodzaju wsadu
(gat. materiału, geometrii, własności) doboru podstawowych procesów technologicznych, które posłużą do uzyskania zasadniczego celu pracy. W zależności od specyfiki opracowywanej technologii student operował będzie jednym lub kilkoma procesami przeróbki plastycznej często łączonymi z obróbką cieplną oraz wyżarzaniem rekrystalizującym. W zależności od typu oraz specyfiki wyrobu w ramach projektu student dokona obliczeń odkształceń, naprężeń, parametrów siłowych procesu, obliczeń wytrzymałości narzędzi, doboru parametrów obróbki cieplnej, temperatur przeróbki plastycznej, temperatur i czasów wyżarzania rekrystalizującego i innych zależnych od tematyki projektu. W razie braku danych literaturowych student sformułuje typy badań, które należy wykonać aby możliwe było opracowanie lub optymalizacja opracowanej technologii produkcji. W końcowej części projektu przedstawione zostaną rodzaje i typu badań wyrobu gotowego, które należy wykonać aby wyrób został dopuszczony do użytkowania (DKJ) oraz krótkie podsumowanie projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z przedmiotu jest oceną z ćwiczeń projektowych.
Ocena z ćwiczeń projektowych jest oceną poprawności wykonania projektu ze wskazaną na początku realizacji zajęć z uwzględnieniem ewentualnych ocen cząstkowych z realizacji poszczególnych etapów projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności Studenta nadrobienie materiału może odbywać się na innej grupie zajęciowej lub indywidualnie w ramach konsultacji indywidualnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagania wstępne:
-Wiedza z zakresu procesów wytwarzania wyrobów i półwyrobów tj. odlewania, ciągnienia, wyciskania, tłoczenia, kucia,
-Wiedza z zakresu własności użytkowych i technologicznych materiałów metalicznych,
-Podstawowa wiedza z matematyki i fizyki ciała stałego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

-M. Morawiecki, L. Sadok, E. Wosiek. Przeróbka plastyczna: podstawy teoretyczne, Wydawnictwo “Śląsk”, 1986.
-J. Richert, Innowacyjne metody przeróbki plastycznej metali, Wydawnictwo AGH, 2010
-J. Sińczak, „Procesy przeróbki plastycznej”, Akapit 2001
-L. Dobrzański, Metaloznawstwo i obróbka cieplna stopów metali , Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1993.
-M.F. Ashby, D.R.H. Jones, Materiały inżynierskie – właściwości i zastosowania, WNT, 1995.
-L. Dobrzański, R. Nowosielski, Metody badań metali i stopów. Badania własności fizycznych WNT, Warszawa 1987
-P. Kwaśniewski „Nośno-przewodzący osprzęt górnej kolejowej sieci trakcyjnej : materiały –
konstrukcje – technologie wytwarzania” Wydawnictwo Wzorek, Kraków 2016,
-G. Kiesiewicz „Nowoczesny System Podwieszenia Kolejowej Górnej Sieci Trakcyjnej” Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

T.Knych, P.Kwaśniewski, A.Mamala „Badania wpływu starzenia sztucznego na zmianę własności wytrzymałościowych i elektrycznych stopu CuNi2Si przeznaczonego na osprzęt górnej sieci trakcyjnej”, Rudy i Metale R-52(2007), 3, s.140-145
-T.Knych, P.Kwaśniewski, A.Mamala „Symulacja i badania sił docisku w układach połączeń elementów z miedzi i jej stopów”, Rudy i Metale R-52(2007), 11, s.776-782
-A. Kawecki, T. Knych, A. Mamala, P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz, B. Smyrak, E. Sieja-Smaga ”Nowe materiały na rdzenie wysokotemperaturowych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych o zmniejszonych stratach przesyłu energii elektrycznej”, Innowacyjność akademicka akceleratorem rozwoju nauki i przedsiębiorczości, redakcja: J. Juraszek, J. Kurowska-Pysz, ISBN 978-83-62292-55-4, Bielsko-Biała, 2012, s. 45-70 – rozdział w monografii
-P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz, T. Knych, A. Mamala, M. Gniełczyk, A. Kawecki,
B. Smyrak, W. Ściężor, E. Smaga-Sieja: „Research and characterization of Cu – graphene, Cu-CNT’s composites obtained by mechanical synthesis”, Archives of Metallurgy and Materials, Volume 60 Issue: 3A/2015, str. 1929 1934, Published: 08. 2015 ,
P. Drzymała, B. Kania, M. Wróbel, P. Darłak, P. Długosz, P. Kwaśniewski, J.T. Bonarski : „Evolution of microstructure in rolled mg-based alloy. Textural aspect”, Archives of Metallurgy and Materials, Volume 60 Issue: 4/2015, str. 2505-2511, Published: 2015,
-T.Knych, P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz, A. Mamala, A. Kawecki, B. Smyrak: “Characterization of nano-carbon copper composites manufactured in metallurgical synthesis process” Metallurgical and Materials Transaction B, Manuscript E-TP-13-580-BRR, Process Metallurgy and Materials Processing Science ; ISSN 1073-5615. — 2014 vol. 45 iss. 4, str. 1196–1203,
-T. Knych, G. Kiesiewicz, P. Kwaśniewski, A. Mamala, A. Kawecki, B. Smyrak,”Fabrication and cold drawing of copper covetic nanostructured carbon composites”, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS Volume: 59 Issue: 4 str.: 1283-1286 Published: 2014 ,
-A. Kawecki, T. Knych, E. Sieja-Smaga, A. Mamala, P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz,
B. Smyrak, A. Pacewicz ”Fabrication, properties and microstructures of high strength and high conductivity copper-silver wires”, Archives of metallurgy and Materials, Volume 57, 2012 issue 4 str. 1262-1270, Doi: 10.2478/v10172-012-0141-1,
-T.Knych, A.Kawecki, G.Kiesiewicz, P.Kwaśniewski, A.Mamala, B.Smyrak, W. Ściężor: “Microstructure, mechanical and electrical properties evolution during cold rolling of different 1xxx series aluminium after continuous casting”, 13th International Conference on Aluminum Alloys ICAA -13, Pittsburgh USA, maj 2012r., str. 1779–1784
-S.Dymek, P.Kwaśniewski, M.Blicharski, T.Knych „Electron Microscopy Investigation of Ageing Behavior in a Cu–Ni–Si Alloy”, Solid State Phenomena Vol. 186, 2012, str. 267-270
-W. Ściężor, A. Mamala, P. Kwaśniewski “Analysis of Properties of Selected Aluminium Alloys, Obtained by Twin Roll Casting Method and Subjected to Cold Rolling Process”, Key Engineering Materials vol. 641 04/2015 pp. 202-209. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.641.202
-A. Kawecki, T. Knych, E. Sieja-Smaga, A. Mamala, P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz,
B. Smyrak, K. Korzeń, “Technology production and properties of high-strength and high-conductivity nanostructured copper-silver wires for new type overhead line conductors”, Wire Journal International, Volume 47, Number 7, July 2014, pp 66-73,
-W. Ściężor, A. Mamala. P. Kwaśniewski, “An examination of the heat treatment effect on mechanical properties of twin-roll cast followed by cold rolling sheets made of aluminium and its alloys”, Metallurgy and Foundry Engineering, Volume 40, no.2 2014, str. 83-92, ISSN 1230-2325 (e-ISSN 2300-8377),
-T. Knych, P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz, A. Mamala, W.Ściężor, M.Jabłoński, R. Kowal, P. Gaś, A.Bogacki, R. Greguła, L. Błędowski, A. Rojek, W. Majewski, „System nowej generacji elementów połączeń nośnych kolejowej górnej sieci trakcyjnej”, Semtrak 2014, s.297-304, ISBN 978-83-86219-69-8.
-E. Sieja-Smaga, A. Kawecki, T. Knych, A. Mamala, P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz, Kształtowanie własności mechanicznych i elektrycznych oraz analiza mikrostrukturalna przewodowych stopów Cu-Ag uzyskanych z linii ciągłego topienia i odlewania”, Nowe trendy w naukach inżynieryjnych, TOM III, Creative Science Monografia 2012, ISBN 978-83-63058-24-1, str.60-69.

Informacje dodatkowe:

Brak