Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Innovative sintered materials and composites
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-2-211-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Karwan-Baczewska Joanna (jokaba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Presentation of innovative methods of powder materials production.
Application of alloyed and composite powders in the industry especially as structural and functional parts and PM motor parts.
Process of powders alloys and composites consolidation via hot pressing HP, cold isostatic pressing CIP, hot isostatic pressing HIP, solid and liquid phase sintering as well as spark plasma sintering SPS, selective laser sintering SLS and other innovative methods of consolidation of powder materials.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows different types of methods of powders producing techniques, and powder properties IMN2A_W03, IMN2A_W01, IMN2A_W07, IMN2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Sprawozdanie
M_W002 Students knows the structure and properties of parts base on metallic and alloys powders IMN2A_W03, IMN2A_W01, IMN2A_W07, IMN2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Sprawozdanie
M_W003 Student knows the powder metallurgy technology to produce requirement of structural and functional parts in certain application IMN2A_W03, IMN2A_W01, IMN2A_W07, IMN2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Students knows new trends in powder metallurgy technology IMN2A_W03, IMN2A_W01, IMN2A_W07, IMN2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to propose manufacturing methods of metallic and alloys powders, as well as technology of powder metallurgy IMN2A_U01, IMN2A_U05, IMN2A_U02, IMN2A_U06, IMN2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji
M_U002 Student can select the right material for the specified P/M parts application. IMN2A_U01, IMN2A_U05, IMN2A_U02, IMN2A_U06, IMN2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows different types of methods of powders producing techniques, and powder properties + - + - - - - - - - -
M_W002 Students knows the structure and properties of parts base on metallic and alloys powders + - + - - - - - - - -
M_W003 Student knows the powder metallurgy technology to produce requirement of structural and functional parts in certain application + - + - - - - - - - -
M_W004 Students knows new trends in powder metallurgy technology + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to propose manufacturing methods of metallic and alloys powders, as well as technology of powder metallurgy + - - - - - - - - - -
M_U002 Student can select the right material for the specified P/M parts application. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Characteristic of innovative methods of producing metallic, alloyed and composites powders. Presentation of the technology of powder metallurgy (conventional compacting, sintering and heat-treatment, cold sintering, hot-pressing, cold isostatic pressing CIP, hot isostatic pressing –HIP, spark plasma sintering SPS). Application of metallic and alloys powders in the industry especially as structural, functional parts, sintered materials with boron and sintered metal matrix composites. Description of properties and structure of innovative sintered materials.
Investigations of the properties P/M (powder metallurgy) parts, process of powders alloys and composites consolidation, sintering of powders in the solid phase and sintering of powders in the liquid phase.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

 1. Methods of manufacturing of powders
 2. Characteristic of powder properties
 3. Measurements of particle size of powders
 4. Microscopic investigations of powders shape
 5. Compacting of powders
 6. Structure of P/M materials

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The condition for passing the laboratory is to actively participate in laboratory classes, delivering raport for each of labolatory exercises and pass the final test.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade consists of participation and activity in laboratory exercises, reports from laboratory exercises, positive pass of the test from laboratories and lectures.
The final mark may be increased or decreased by half of the score for commitment and activity if possible.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
Student absence must be established with the teacher personally.
Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

absence

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. German R.M. „Powder Metallurgy Science”, MPIF (1994)
2. Shatt W., Wieters K.P., “Powder Metallurgy Processing and Materials”, EPMA (1997)
3. German R.M., “Sintering Theory & Practice”, EPMA, (2005)
4. German R.M., “Powder Metallurgy & Particulate Materials Processing”, EPMA (2007).
5. J. Karwan-Baczewska, “The properties of Fe-Ni-Mo-Cu-B , materials produced via liquid phase sintering, Archives of Metallurgy and Materials”, vol. 56,3, (2011),789-796
6. J. Karwan-Baczewska, “Processing and properties of Distaloy SA sintered alloys with boron and carbon”, Archives of Metallurgy,vol.60, (2015), 41-45and others available

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • An experimental study of aluminum alloy matrix composite reinforced SiC made by hot pressing method — Badania kompozytu na osnowie stopu aluminium wzmacnianego SiC otrzymanego metodą prasowania na gorąco / M. SUŚNIAK, J. KARWAN-BACZEWSKA, J.Dutkiewicz, M. Actis Grande, M. Rosso // Archives of Metallurgy and Materials, ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 2B, s. 1523–1527. — Bibliogr. s. 1527
 • Effect of boron sinter-aid on the microstructure and properties of austenitic stainless steel-TiB2 composites — Wpływ dodatku boru na mikrostrukturę i właściwości kompozytów stal austenityczna-TiB2 / I. Sulima, L. Jaworska, J. KARWAN-BACZEWSKA // Archives of Metallurgy and Materials, ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 4, s. 2619–2624. — Bibliogr. s. 2624
 • Processing and properties of Distaloy SA sintered alloys with boron and carbon — Wytwarzanie i właściwości spiekanych stopów Distaloy SA z dodatkiem boru i węgla / J. KARWAN-BACZEWSKA // Archives of Metallurgy and Materials , ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 41–45. — Bibliogr. s. 44–45
  *Processing and properties of Distaloy SA sintered alloys with boron and carbon, J. KARWAN-BACZEWSKA
  , Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 41–45
 • Structure investigation of ball milled composite powder based on AlSi5Cu2 alloy chips modified by SiC particles, M. SUŚNIAK, J. KARWAN-BACZEWSKA, J. Dutkiewicz, M. Actis Grande, M. Rosso, Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2013 vol. 58 iss. 2, s. 437–441
  *The properties of Fe−Ni−Mo−Cu−B materials produced via liquid phase sintering, J. KARWAN-BACZEWSKA, Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2011 vol. 56 iss. 3, s. 789–796
Informacje dodatkowe:

Brak