Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modern techniques for metal analysis
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-2-214-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Perek-Nowak Małgorzata (mperek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student is acquainted with construction and operation techniques of advanced equipment for materials analysis and can analyse chemical composistion, structure and crystallography by the means of scaning alectron microscope and X-ray diffractometer

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student can analyse structure and crystallography by means of advanced research techniques IMN2A_W03, IMN2A_W07, IMN2A_W04, IMN2A_W08, IMN2A_W01, IMN2A_W06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_W002 Student knows construction and operation techniques of advanced equipment for materials analysis IMN2A_W03, IMN2A_W05, IMN2A_W07, IMN2A_W04, IMN2A_W02, IMN2A_W08, IMN2A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_W003 Student knows how to design studies and discuss results IMN2A_W03, IMN2A_W05, IMN2A_W07, IMN2A_W04, IMN2A_W02, IMN2A_W08, IMN2A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can choose proper research method to obtain a certain research goal IMN2A_U01, IMN2A_U02, IMN2A_U04, IMN2A_U06, IMN2A_U03, IMN2A_U05 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student can analyse structure and crystallography by means of advanced research techniques + - + - - - - - - - -
M_W002 Student knows construction and operation techniques of advanced equipment for materials analysis + - + - - - - - - - -
M_W003 Student knows how to design studies and discuss results + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can choose proper research method to obtain a certain research goal - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Light microscopy
2. Interaction of electron beam with matter
3. Scanning and transmition electron microscopes, electron sources
4. Diffraction methods (selected area diffration, Kikuchi diffraction)
5. Microtexture analysis
6. Energy/wavelength disperssive X-ray spectrometry
7. X-ray fluorescence
8. Construction and operation of X-ray diffractometer, X-ray tube
9. Interaction of X-ray beam with matter
10. X-ray diffraction techniques (Laue, Powder)
11. Texture/pole figures determination by means of X-ray diffraction

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

1. Operation of SEM
2. EDS analysis
3. EBSD analysis
4. Operataion of X-ray diffractometer
5. Phase analysis at XRD – preparation of sample, measurement, solution
6. Texture analysis at XRD – preparation of sample, measurement, solution

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Należy oddać wszystkie sprawozdania z tematów laboratoriów, aby zostać dopuszczonym do kolokwium zaliczeniowego. Na kolokwium zaliczeniowym pytania będą dotyczyć treści przedstawianych na wykładzie i laboratoriach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.3L+0.7Kolokwium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dodatkowy termin dla tych osób, które mają usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

D.B. Williams, C.B. Carter “Transmition Electron Microscopy. A Texbook for Materials Science”, Plenum Press, New York and London

B.D. Cullity “Elements of X-ray Diffraction”, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Reading, Massachusetts

L.A.Dobrzański, “Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo”, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, 2002

J.Marciniak: Badania struktury krystalicznej metali. Rozdz. 17, Mikroanaliza rentgenowska. Rozdz. 18, w.: Ł. Cieślak (red.): Ćwiczenia laboratoryjne zmetaloznawstwa, cz. 1. Metaloznawcze metody badań. Skrypt Pol. Śląskiej nr 1151, wyd. II uzup., Gliwice 1984

Z.Brzózka, “Laboratorium analizy instrumentalnej”, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 1998

J.A.Litwin, M.Gajda, “Podstawy technik mikroskopowych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011

Praca zbiorowa, “Metaloznawstwo”, pod redakcją M.Głowackiej, Politechnika Gdańska, 1991, pbc.gda.pl/Content/4097

K. Sikorski, “Współczesna mikroanaliza rentgenowska”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016

inne pozycje dotyczace tematyki przedmiotu

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1) Małgorzata PEREK, Marek S. SZCZERBA
Analiza oddziaływań bliźniak-bliźniak w kryształach RSC metodą Sem ,,EBSD”
— Analysis of twin-twin interactions in FCC single crystals by EBSD method
SIM 2007 : XXXV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 25–28 IX 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH, 2007] + CD-ROM. — ISBN 978-80-87139-56-1. — Opis częśc. wg okł. — S. 194–199. — Bibliogr. s. 199, Streszcz.

2) M. S. SZCZERBA, M. PEREK
Obserwacje bliźniakowania mechanicznego II rzędu w monokryształach Cu–8% at.AL metodą EBSD — Observations of II order mechanical twinning in Cu–8% at.Al single crystals by EBSD method
PLASTMET’2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN, 2008]. — S. [1–3]

3) Marek S. SZCZERBA, A. Piątkowski, P. PAŁKA, M. PEREK, T. TOKARSKI
Oddziaływania bliźniak-bliźniak w monokryształach {Cu-8%at.Al} rozciąganych w temperaturze 4.2K — [Twin-twin interactions at 4.2K in {Cu-8%at.Al} tensile single crystals]
Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; 2007 vol. 52 iss. 2 s. 193–201.

4) M. S. SZCZERBA, P. PAŁKA
Experimental studies of a change of dominant slip system in tensile {Cu-6at%Al} single crystals — Analiza doświadczalna zmiany dominującego systemu poślizgu w rozciąganych monokryształach {Cu-6%at.Al}
Archives of Metallurgy and Materials Science ; 2009 vol. 54 iss. 1 s. 57–64.

5) M. PEREK-NOWAK, B. SUŁKOWSKI, T. Bajor, P. PAŁKA
Analysis of texture of Mg alloys deformed by hot-rolling and modified Equal Channel Angular Pressing : [abstract] IV AGH-HU joint symposium, September 2014, Cracow. — [Poland : s. n.], 2014. — S. 55

6) B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, M. W. RICHERT, M. PEREK-NOWAK Effect of severe plastic deformation on microstructure evolution of pure aluminium — Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 2B, s. 1437–1440.

7) Małgorzata PEREK-NOWAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA Influence of molybdenum and boron addition on fracture of P/M parts, Key Engineering Materials ; 2016 vol. 682, s. 265–269.

8) G. BOCZKAL, M. PEREK-NOWAK, Z. Majewska Joining of low-carbon steel sheets with Al-based weld, Archives of Metallurgy and Materials — 2016 vol. 61 no. 1, s. 37–41.

Informacje dodatkowe:

Brak