Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Advanced sheet metal forming
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-2-215-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Żaba Krzysztof (krzyzaba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

As part of the course, students learn about advanced and unconventional sheet forming processes, e.g. fundamental research for special sheet and tube forming,

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student has a basic knowledge of the advanced sheet metal forming processes. IMN2A_W03, IMN2A_W05, IMN2A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt,
Kolokwium
M_W002 Student knows the rules of the proper selection of technological parameters in different advanced metal forming processes. IMN2A_W03, IMN2A_W05, IMN2A_W02, IMN2A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt,
Kolokwium
M_W003 Student knows the devices and tools in advanced metal working. Student knows the principles of tools designing in different advanced metal forming processes. IMN2A_W03, IMN2A_W05, IMN2A_W02, IMN2A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to get informations from the technical literature in english language and use it in a discussion during lectures and seminar classes. Student can use the information on modern methods of metal forming to design new technologies. IMN2A_U01, IMN2A_U04, IMN2A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student has a basic knowledge of the advanced sheet metal forming processes. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student knows the rules of the proper selection of technological parameters in different advanced metal forming processes. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student knows the devices and tools in advanced metal working. Student knows the principles of tools designing in different advanced metal forming processes. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to get informations from the technical literature in english language and use it in a discussion during lectures and seminar classes. Student can use the information on modern methods of metal forming to design new technologies. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

As part of the course, students learn about advanced and unconventional sheet forming processes, e.g. fundamental research for special sheet and tube forming, Forming of the open and closed profile from strip, Incremental sheet forming, Multi-point forming, Flow forming, Shear forming, Hydroforming, Laser forming, Water-jet forming, Stretch forming, Explosive forming.
As part of the course, students learn also about modern methods of control and automation: photogrammetry and termovision, expert systems.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

During the laboratory classes students learn the selection of forming tool materials, selection of the lublicants, selection of the flow forming process parameters, selection of the incremental sheet forming process parameters, selection of the forming with other types of tools.

Ćwiczenia projektowe (30h):

During the project students design of a selected advanced plastic forming process.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionych projektów. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionego kolokwium zaliczeniowego. Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionego kolokwium zaliczeniowego. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania zajęć projektowych, laboratoryjnych oraz wykładów. Z prawa tego może skorzystać student, który uczestniczył w zajęciach obowiązkowych, to jest opuścił nie więcej niż 2 zajęcia z usprawiedliwieniem (zarówno w przypadku zajęć projektowych, jak i laboratoryjnych). Prowadzący zajęcia decyduje o dopuszczeniu studenta do zaliczenia poprawkowego. Prowadzący zajęcia ustala terminy i zasady poprawkowych zaliczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade will be calculated according to the formula:
A x 0.6 + B x 0.2 + C x 0.2
where:
A – mark from the lecture colloquium,
B – mark from passing the laboratory classes,
C – mark from the project.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność studenta na dwóch ćwiczeniach laboratoryjnych oraz dwóch ćwiczeniach projektowych. Zaległość wyrównuje się poprzez przygotowanie referatu, projektu lub w inny ustalony z prowadzącym sposób.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Apurbba Kumar Sharma, Advanced Manufacturing Processes, Department of Mechanical and Industrial
  Engineering, Indian Institute of Technology, Roorkee, High Energy Rate Forming Processes.
 2. Lang Lihui, Liu Kangning, GaoshenCai, Xiying Yang, Chan Guo, Guoliang Bu, A critical review on special forming processes and associated research for lightweight components based on sheet and tube materials, Manufacturing Rev. 2014, 1, 9.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Krzysztof Żaba, Marcin Madej, Selected problems of abrasion resistance of aluminized steel tubes, Archives of Metallurgy and Materials, 2011 vol. 56, iss. 4, s. 860–869.
 2. Krzysztof Żaba, M. Hyrcza-Michalska, Investigations of the technological plasticity of strips and tubes produced from low-carbon steel with Al−Si coatings Steel Research International 2012, s. 635-638.
 3. Krzysztof Żaba, Quality assessment of aluminized steel tubes, Archives of Foundry Engineering, 2010 vol. 10 spec. iss. 3 s. 23–28.
Informacje dodatkowe:

brak