Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie projektem i innowacjami
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-2-216-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Sabal Maciej (sabal@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają sposoby realizacji oraz pozyskiwania finansowania przedsięwzięć innowacyjnych. Przedstawione zostaną metody zarządzania projektami innowacyjnymi w kontekście działań badawczo-rozwojowych we współpracy jednostek badawczych z przedsiębiorstwami, a także prawnymi aspektami wdrażania innowacji. Przedstawione zostanie modelowanie polityki innowacyjnej – przegląd sposobów definiowania polityki innowacyjnej, od modelu liniowego po systemowe.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie istotę działalności badawczo-rozwojowej IMN2A_W11, IMN2A_W12 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania innowacjami IMN2A_W11 Kolokwium
M_W003 Zna i rozumie istotę metodyk zwinnych IMN2A_W11, IMN2A_W10 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Sprawnie porusza się w programach i projektach zakładających wsparcie dla działalności B R IMN2A_U06 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie istotę działalności badawczo-rozwojowej + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania innowacjami + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie istotę metodyk zwinnych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Sprawnie porusza się w programach i projektach zakładających wsparcie dla działalności B R + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Zarządzanie projektami i innowacjami

1) Definicje innowacji i innowacyjności – teorie naukowe a potoczne rozumienie. Przegląd teorii.
2) Związek innowacji i rozwoju gospodarczego (teoria rozwoju gospodarczego i „twórczej destrukcji” Schumpetera).
3) Modele procesu innowacji (liniowy i interakcyjny; zamknięty i otwarty; modele STI, DUI, CCI) i proces innowacyjny, czynniki rynkowego sukcesu technologii.
4) Omówienie dostępnych źródeł finansowania innowacji (programy krajowe, regionalne, unijne i inne).
5) Innowacje jako wiodący impuls kapitalizmu – na przykładzie teorii Michała Kaleckiego
6) Wybrane przykłady udanych wdrożeń innowacji
7) Przykłady polityki innowacyjnej wybranych przedsiębiorstw z branży metali nieżelaznych

Ćwiczenia projektowe (15h):
Zarządzanie projektami i innowacjami

1) Działalność badawczo-rozwojowa – zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu powiększania zasobów wiedzy oraz ich zastosowań. Zapoznanie studentów z metodyką zarządzania innowacjami w organizacji.
2) Polityka innowacyjna – przegląd zakresu działań organizacji publicznych wpływających na innowacje (w sposób intencjonalny lub nie). Zapoznanie
z regulacjami kształtującymi działalność innowacyjną, z wyszczególnieniem polityki przemysłowej, technologicznej, innowacyjnej czy konkurencji.
3) Koncepcje zarządzania projektami – przegląd podstawowych modeli, wytycznych
i zasad wspomagających proces realizacji projektów. Zastosowanie technik w inicjowaniu procesów innowacyjnych.
4) Przegląd interesariuszy – analiza podmiotów wpływających na realizowane projektu,
a także zainteresowane jego skutkami. Przegląd procesów zarządzania interesariuszami w kontekście stworzenia odpowiednich warunków wsparcia, identyfikacji ich oczekiwań oraz wskazanie kluczowych partnerów w procesie zarządzania innowacją.
5) Metodyki zwinne – omówienie definicji oraz przegląd zastosowań metodyk zwinnych w nowoczesnych przedsiębiorstwach projektowych, szczególnie w obszarze struktury organizacyjnej. Ryzyka związane z zastosowaniem metodyk zwinnych.
6) Formy i modele finansowania projektów innowacyjnych – przegląd możliwych źródeł finansowania innowacji, jako strategicznej składowej powodzenia zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem środków zewnętrznych (unijnych, krajowych, regionalnych i innych).
7) Możliwości pozyskiwania funduszy na innowacje – przybliżenie źródeł finansowania z rozróżnieniem typów programów operacyjnych, programów strategicznych
i ramowych, przegląd procedur finansowania projektów innowacyjnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykład
 • Ćwiczenia projektowe: Ćwiczenia, warsztaty
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Frekwencja na zajęciach (obowiązkowe ćwiczenia, 50 proc. wykładów)

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Uczestnictwo
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Aktywne uczestnictwo
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% kolokwium zaliczeniowego z wykładów
50% kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń i aktywności na ćwiczeniach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości będzie można wyrównać podczas konsultacji, w razie braku możliwości udziału w tej formie kwestia ta będzie ustalana indywidualnie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Andrzej H. Jasiński Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia
Janasz W. (red.), Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, Difin, Warszawa 2011, s. 34.
Kalecki M. (1986), Teoria dynamiki gospodarczej: rozprawa o cyklicznych i długofalowych zmianach gospodarki kapitalistycznej, PWN, Warszawa
Schumpeter J. 1960 Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Schumpeter J. 1995 Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak