Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Texture development in metals
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-2-220-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pałka Paweł (pawpalka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The lectures cover the issues presented below. Generation and detection of X-rays: radiation sources, monochromators, filters, X-ray optics, types of detectors. Interaction of X-rays with matter: absorption, fluorescence, diffraction. Fundamentals of crystallography materials, the concept of crystallographic orientation, texture and its representation in the pole figure, reverse pole figures and orientation distribution function. Methods of phase composition measurement, qualitative and quantitative phase composition analysis. Methods for measuring the distribution of orientation in a polycrystalline preparation (texture) and internal stresses. Applications of Laue and diffractometric methods. The influence of texture on physical and mechanical parameters of materials.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 knows the basic structure of the compounds of metallic textured crystallographic IMN2A_W09, IMN2A_W07, IMN2A_W10, IMN2A_W02, IMN2A_W01, IMN2A_W06 Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 knows the basic concepts related to the texture of non-ferrous metals IMN2A_W09, IMN2A_W04, IMN2A_W08, IMN2A_W01 Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 is able to select and use appropriate measurement techniques to determine the texture of metal IMN2A_U01, IMN2A_U02, IMN2A_U06, IMN2A_U05 Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 can propose the use of a material having a specific texture IMN2A_U01, IMN2A_W05, IMN2A_U02, IMN2A_W02, IMN2A_W01, IMN2A_W06, IMN2A_K01 Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 knows the basic structure of the compounds of metallic textured crystallographic + - + - - - - - - - -
M_W002 knows the basic concepts related to the texture of non-ferrous metals + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 is able to select and use appropriate measurement techniques to determine the texture of metal + - + - - - - - - - -
M_U002 can propose the use of a material having a specific texture + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Basic concepts related to textured metals
2. Methods for graphical representation of texture. The construction of inverse pole figure and the pole figure
3. The FRO orientation distribution (ODF)
4. Test methods for determining the texture
5. Types of metal textures regular discussion and representation
6. Comparison and resolution textures type of alloy type and texture of copper
7. anisotropy and texture for example (such as deep-drawing sheet)
8. Texture type Goss as an example of the desired texture in industrial use

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Determination of the texture of metal with the help of X-ray diffractometer
2. The texture was measured using the technique EBSD
3. Comparison and resolution textures type of alloy type and texture of copper
4. anisotropy and crystallographic texture (eg deep-drawing sheet)
5. The orientation distribution FRO (ODF) methods of analysis and interpretation of texture
6. The effect of deformation on the evolution of the texture (for example, the rolling process)
7. The influence of heat treatment on the formation of texture

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The condition for passing laboratory classes is an active participation in laboratory classes and passing the test.

Assessment is the test mark of the message, which may be increased or reduced by half of the rating for commitment and activity, if possible. The teacher of the appropriate form of classes decides about raising or lowering the grade.

A maximum of two pass grades are envisaged.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade after the first pass is the grade from the laboratory exercises.

The final grade after successive credits is the grade from the laboratory exercises reduced, if possible, by half a grade for each subsequent date.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

The preferred method of compensating arrears resulting from the absence of a student during classes is to take up classes with another group. If this is not possible, individual work depending on arrears will be asked.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
 • Basic knowledge of crystallography
 • Participation in all the laboratory exercises
 • Participation in the first and last lecture
Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Tekstura w metalach o sieci regularnej; Pierre Coulomb
2. Elements of X-Ray Diffraction; B.D. Cullity

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Tekstura i anizotropia właściwości mechanicznych kształtowników wyciskanych na gorąco ze stopu EN AW-5019, P Pałka , D Leśniak, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling 63 (2), 16—19
 • Low-temperature anomalies of mechanical properties in Zn-Cu-Ti single crystalsG Boczkal, P Pałka, B Sułkowski, B Mikułowski, Materials Science and Engineering: A 690, 254-258
 • Superplastic deformation of two phase MgLiAl alloy after TCAP pressingJ Dutkiewicz, S Rusz, D Kuc, O Hilšer, P Palka, G Boczkal, Technická univerzita Košice, Hutnícka fakulta
 • Deformation behavior of AZ61 magnesium alloy systematically rolled and annealed at 450 C
  B Sułkowski, P Pałka, Kovové Materiály. Metallic Materials 54, 147-151
 • Effect of Severe Plastic Deformation on Microstructure and Properties of Polycrystalline Aluminium Al99. 5_B Leszczyńska-Madej, P Pałka, M Richert, Archives of Metallurgy and Materials 59 (1), 313-316
 • Quantitative determination of a change of dominant slip system in tensile FCC single crystals_MS Szczerba, P Pałka, Journal of Physics: Conference Series 240 (1), 012129
 • Experimental studies of a change of dominant slip system in tensile cu-6at.% al single crystals _MS Szczerba, P Pałka, Archives of Metallurgy and Materials 54 (1)
Informacje dodatkowe:

Brak