Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Research methods for material scientists
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-2-221-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Perek-Nowak Małgorzata (mperek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The aim of the course is active working with text (articles, schematics) and implementation of various project-based methods. The research methods of materials will be thoroughly discussed and students will show the outcomes in various forms of presentation.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma zaawansowaną wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej i potrafi się nią posługiwać w języku obcym IMN2A_W03, IMN2A_W05, IMN2A_W04, IMN2A_W08, IMN2A_W01 Projekt,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna zaawansowane metody badawcze stosowane w inżynierii materiałowej IMN2A_W03, IMN2A_W05, IMN2A_W04, IMN2A_W08, IMN2A_W01 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi posługiwać się zaawansowanym słownictwem z różnych dziedzin inżynierii materiałowej IMN2A_U01, IMN2A_U02, IMN2A_U04, IMN2A_U06, IMN2A_U03, IMN2A_U05 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student umie poszukiwać informacji w materiałach źródłowych IMN2A_U01, IMN2A_W11, IMN2A_U02, IMN2A_U04, IMN2A_U06, IMN2A_W10, IMN2A_U03, IMN2A_U05, IMN2A_K01 Wypracowania pisane na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Referat,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma zaawansowaną wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej i potrafi się nią posługiwać w języku obcym + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna zaawansowane metody badawcze stosowane w inżynierii materiałowej + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi posługiwać się zaawansowanym słownictwem z różnych dziedzin inżynierii materiałowej - - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie poszukiwać informacji w materiałach źródłowych - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Discussion of basic concepts and definitions regarding research methods in material science:
1. Optical microscopy
2. Interactions of electron beam with matter
3. Transmission and scanning electron microscopy
4. Electron diffraction
5. X-ray microanalysis EDS and WDS
6. X-ray diffraction
7. X-ray phase analysis
Discussion of basic concepts and definitions regarding research methods in material science:
1. Optical microscopy
2. Interactions of electron beam with matter
3. Transmission and scanning electron microscopy
4. Electron diffraction
5. X-ray microanalysis EDS and WDS
6. X-ray diffraction
7. X-ray phase analysis
During the course various project-based methods will be implemented.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Discussion of basic concepts and definitions regarding research methods in material science:
1. Optical microscopy
2. Interactions of electron beam with matter
3. Transmission and scanning electron microscopy
4. Electron diffraction
5. X-ray microanalysis EDS and WDS
6. X-ray diffraction
7. X-ray phase analysis
During the course various project-based methods will be implemented.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student będzie wykonywał na zajęciach różne zadania projektowe angażujące pracę w grupach. Po wykonaniu wszystkich zadanych ćwiczeń projektowych student będzie dopuszczony do kolokwium.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.6P+0.4W

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student będzie musiał wykonać zadania robione na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak