Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Tekstura metali
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-2-233-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pałka Paweł (pawpalka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć studenci są zapoznawani z definicją tekstury, sposobami jej graficznego przedstawiania oraz interpretacją. Przedstawione są rodzaje i podział tekstur, wynikające ze stanu badanego materiału (materiały odkształcane, odlewane, wyżarzane) oraz wynikające z rodzaju materiału (wielkość EBU). Przedstawia związek tekstury z budową wewnętrzna materiału. Szczegółowo jest przedstawiany sposób wykreślania pełnych i odwrotnych figur biegunowych. Przedmiot zapoznaje z rodzajami i możliwościami badania tekstury i opisuje urządzenia, które pozwalają na zebranie danych pozwalających na wykreślenie figur biegunowych. Zapoznaje z najnowszą techniką EBSD badania tekstury i orientacji możliwą do zastosowania w urządzeniach wykorzystujących wiązkę elektronów, takich jak elektronowy mikroskop transmisyjny i skaningowy. Przedstawia praktyczne możliwości wykorzystania wyników tekstur, w badaniach materiałów i praktyce przemysłowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna podstawowe pojęcia związane z teksturą metali nieżelaznych IMN2A_W03, IMN2A_W04, IMN2A_W02, IMN2A_W01, IMN2A_W06 Kolokwium,
Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
M_W002 zna podstawowe związki struktury materiałów metalicznych z teksturą krystalograficzną IMN2A_W09, IMN2A_W03, IMN2A_W02, IMN2A_W01, IMN2A_W06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi dobrać i wykorzystać odpowiednie techniki pomiarowe do wyznaczenia tekstury metali IMN2A_U01, IMN2A_U04, IMN2A_K03 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 potrafi zaproponować zastosowanie materiału o określonej teksturze IMN2A_U01, IMN2A_U02, IMN2A_U04, IMN2A_K01, IMN2A_U03 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna podstawowe pojęcia związane z teksturą metali nieżelaznych + - + - - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe związki struktury materiałów metalicznych z teksturą krystalograficzną + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi dobrać i wykorzystać odpowiednie techniki pomiarowe do wyznaczenia tekstury metali - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi zaproponować zastosowanie materiału o określonej teksturze - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
1. Pojęcia podstawowe związane z teksturą metali
2. Sposoby graficznej reprezentacji tekstury. Konstrukcja figury biegunowej i odwrotnej figury biegunowej
3. Funkcja rozkładu orientacji FRO (ODF)
4. Metody badawcze do wyznaczania tekstury
5. Typy tekstur metali regularnych, omówienie i reprezentacja
6. Porównanie i rozwiązywanie tekstury typu stopu i tekstury typu miedzi
7. Anizotropia a tekstura na przykładzie (przykład blachy głębokotłocznej)
8. Tekstura typu Gossa jako przykład pożądanej tekstury w zastosowaniu przemysłowym
Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
1. Wyznaczanie tekstury metali przy pomocy dyfraktometru rentgenowskiego
2. Pomiar tekstury z wykorzystaniem techniki EBSD
3. Porównanie i rozwiązywanie tekstury typu stopu i tekstury typu miedzi
4. Anizotropia i tekstura krystalograficzna (przykład blachy głębokotłocznej)
5. Funkcja rozkładu orientacji FRO (ODF) metody analizy i interpretacji tekstury
6. Wpływ deformacji na ewolucję tekstury (na przykładzie procesu walcowania)
7. Wpływ procesów obróbki cieplnej na kształtowanie tekstury
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych pozytywne zaliczenie kolokwium w formie testu.

Ocena zaliczeniowa to ocena z testu wiadomości, która może być, o ile to możliwe, podwyższona lub obniżona o pół oceny za zaangażowanie i aktywność. O podwyższeniu lub obniżeniu oceny decyduje prowadzący odpowiednią formę zajęć.

Przewidziane są maksymalnie dwa zaliczenia poprawkowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa po pierwszym terminie zaliczenia to ocena z ćwiczeń laboratoryjnych.

Ocena końcowa po kolejnych terminach zaliczeń to ocena z ćwiczeń laboratoryjnych pomniejszona, o ile to możliwe, o pół oceny za każdy kolejny termin.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Preferowaną metodą wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach jest odrobienie zajęć z inną grupą. W przypadku braku takiej możliwości zadawana będzie praca indywidualna zależna od powstałych zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
 • Podstawowe wiadomości z krystalografii
 • Obowiązkowa obecność na pierwszym i ostatnim wykładzie
 • Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych
Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Z. Bojarski, M. Gigla, K. Stróż, M. Surowiec – Krystalografia
B.D. Cullity – Podstawy dyfrakcji promieni rentgenowskich.
Z. Kosturkiewicz – Metody krystalografii

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Tekstura i anizotropia właściwości mechanicznych kształtowników wyciskanych na gorąco ze stopu EN AW-5019, P Pałka , D Leśniak, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling 63 (2), 16—19
 • Low-temperature anomalies of mechanical properties in Zn-Cu-Ti single crystals_G Boczkal, * P Pałka*, B Sułkowski, B Mikułowski, Materials Science and Engineering: A 690, 254-258
 • Superplastic deformation of two phase MgLiAl alloy after TCAP pressing_J Dutkiewicz, S Rusz, D Kuc, O Hilšer, P Palka, G Boczkal, Technická univerzita Košice, Hutnícka fakul
 • Deformation behavior of AZ61 magnesium alloy systematically rolled and annealed at 450 C
  B Sułkowski, P Pałka, Kovové Materiály. Metallic Materials 54, 147-151
 • Effect of Severe Plastic Deformation on Microstructure and Properties of Polycrystalline Aluminium Al99. 5 B Leszczyńska-Madej, P Pałka, M Richert, Archives of Metallurgy and Materials 59 (1), 313-316
 • Quantitative determination of a change of dominant slip system in tensile FCC single crystals_MS Szczerba, P Pałka, Journal of Physics: Conference Series 240 (1), 012129
 • Experimental studies of a change of dominant slip system in tensile cu-6at.% al single crystals _MS Szczerba, P Pałka, Archives of Metallurgy and Materials 54 (1)
Informacje dodatkowe:

Brak