Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium specjalistyczne ścieżka: Inżynieria Nowych Materiałów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-2-301-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Szczerba Marek (szczerba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Repetytorium zagadnień związanych z inżynierią metali nieżelaznych. Referat na wybrane zagadnienie specjalistyczne z materiałoznawstwa i inżynierii materiałów metalicznych oraz dyskusja z audytorium. Umiejętność redagowania i przedstawiania własnego punktu widzenia na referowane przez innych autorów zagadnień specjalistycznych z dziedziny inżynierii metali nieżelaznych. Umiejętność formułowania koncepcji merytorycznej pracy badawczej, znajomość metod realizacji prac badawczych i analizy wyników.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student w konsultacji z prowadzącym zdobywa wiedzę i umiejętność opracowania specjalistycznego na tematy związane z inżynierią metali nieżelaznych. IMN2A_W01 Referat
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu wybranych zagadnień z materiałoznawstwa i inżynierii materiałów metalicznych IMN2A_W01 Referat,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student zdobywa umiejętność zaprezentowania publicznego tez swojego opracowania merytorycznego z zagadnień inżynierii metali nieżelaznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik przekazu informacji. IMN2A_U01, IMN2A_U04 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student zdobywa praktyczną umiejętność dyskusji oraz rozwiązywania problemów naukowo-technicznych w ramach pracy zespołowej. IMN2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student w konsultacji z prowadzącym zdobywa wiedzę i umiejętność opracowania specjalistycznego na tematy związane z inżynierią metali nieżelaznych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu wybranych zagadnień z materiałoznawstwa i inżynierii materiałów metalicznych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student zdobywa umiejętność zaprezentowania publicznego tez swojego opracowania merytorycznego z zagadnień inżynierii metali nieżelaznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik przekazu informacji. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zdobywa praktyczną umiejętność dyskusji oraz rozwiązywania problemów naukowo-technicznych w ramach pracy zespołowej. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Zajęcia polegają na opracowaniu merytorycznym specjalistycznego zagadnienia z inżynierii metali nieżelaznych w trybie konsultacji z prowadzącym przedmiot. Następnie wygłoszenie referatu z opracowanego zagadnienia oraz przeprowadzenie merytorycznej dyskusji z audytorium. Istotą zajęć jest również aktywne uczestnictwo w dyskusji i polemice nad specjalistycznymi zagadnieniami z inżynierii metali nieżelaznych opracowanymi przez innych autorów – uczestników seminarium. Zaliczenie uzyskuje się poprzez pozytywne oceny, które obejmują wartość merytoryczną opracowania specjalistycznego, poziom prezentacji zagadnienia oraz dyskusji z audytorium oraz poziom aktywnego uczestnictwa nad prezentacjami pozostałych uczestników seminarium.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Na zaliczenie składa się : obowiązkowy udział w seminarium, opracowanie merytoryczne wybranego zagadnienia tematycznego, prezentacja przed audytorium seminaryjnym przy użyciu nowoczesnych środków przekazu, udział w merytorycznych dyskusjach na forum seminarium.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.6 x ocena opracowania merytorycznego + 0.2 x ocena prezentacji + 0.2 x ocena udziału w merytorycznych dyskusjach na forum seminaryjnym.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości wyrównywane w trybie cząstkowych pisemnych opracowań merytorycznych oraz kolokwiów tematycznych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podręczniki i wykłady z obszaru inżynierii i technologii materiałów metalicznych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak