Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium specjalistyczne ścieżka: Zaawansowane technologie przetwórstwa metali
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-2-302-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Mamala Andrzej (amamala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Seminarium specjalistyczne merytorycznie przygotowuje Studentów do opracowania pracy dyplomowej oraz do egzaminu dyplomowego. Na treści merytoryczne seminarium składają się: wiedza o układzie formalnym i merytorycznym pracy naukowej oraz repetytorium z zakresu kształtowania właściwości materiałów metalicznych oraz zaawansowanych technologii przetwórstwa metali nieżelaznych i ich stopów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zasady tworzenia pracy naukowej IMN2A_U05 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student potrafi dokonywać analizy rozwiązań patentowych IMN2A_U04 Aktywność na zajęciach
M_W003 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu przetwórstwa metali nieżelaznych i ich stopów IMN2A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi korzystać z internetowych baz danych IMN2A_U04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zasady tworzenia pracy naukowej - - - - - + - - - - -
M_W002 Student potrafi dokonywać analizy rozwiązań patentowych - - - - - + - - - - -
M_W003 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu przetwórstwa metali nieżelaznych i ich stopów - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z internetowych baz danych - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
tematyka zajęć

przykłady analiz tematycznych baz danych bibliograficznych, metodyka prowadzenia prac badawczych, podstawy planowania eksperymentu, podstawy opracowywania wyników badań, dyskusja o układzie formalnym i merytorycznym pracy naukowej oraz repetytorium z zakresu kształtowania właściwości materiałów metalicznych oraz zaawansowanych technologii przetwórstwa metali nieżelaznych i ich stopów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia zajęć seminaryjnych będzie autorska prezentacja Studenta oraz aktywność na zajęciach

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z prezentacji z dodatkowym uwzględnieniem aktywności na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

-

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obowiązki Studenta w zakresie uczestnictwa w poszczególnych formach zajęć reguluje regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.
Wyrównanie zaległości powstałych wskutek nieobecności Studenta na zajęciach na jest możliwe tylko w wyjątkowych i jednostkowych przypadkach wynikających z nadzwyczajnych zdarzeń losowych, problemów zdrowotnych, aktywności Studenta w organizacjach studenckich (np. sesje kół naukowych), uwarunkowań wynikających z indywidualnego toku studiów.
Preferowanym sposobem wyrównania zaległości jest uczestnictwo w komplementarnych zajęciach z innymi grupami po uzyskaniu akceptacji Prowadzącego Zajęcia. W innych przypadkach po wyrażeniu pisemnej zgody na wyrównanie zaległości przez Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia Student wyrówna zaległości w ramach pracy indywidualnej w tym nad problemem zadanym przez Prowadzącego, a weryfikacja wiedzy i umiejętności będzie przeprowadzona w formie dodatkowego kolokwium.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

e- żródła dostępne w Bibliotece Głównej AGH, bazy patentowe: google patents, espacenet

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

-

Informacje dodatkowe:

-