Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium specjalistyczne ścieżka: Modern Materials, Design and Application
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-2-303-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Karwan-Baczewska Joanna (jokaba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

A seminar will be considered the topics of Master Thesis in the frame of modern materials, design and application. Students ought to prepare oral presentation on the topic of their Master Thesis.
The presentation will be ~30 minutes. After presentation will be discussion about the aim of the Master Thesis and the analysis of the results attained during realizing of that research-work.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student has a knowledge of the problems related to the subject of Master Thesis IMN2A_W03, IMN2A_W08, IMN2A_W01, IMN2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
M_W002 Student knows research methods in the range of materials engineering IMN2A_W03, IMN2A_W08, IMN2A_W01, IMN2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
M_W003 Student knows the application of engineering technologies to produce modern materials IMN2A_W03, IMN2A_W01, IMN2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can acquire the information from the literature about modern materials, design and their application and introduce all information to their Master Thesis IMN2A_U03, IMN2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U002 Student can elaborate detailed documentation of the research-work and create the results of the research in the Master Thesis IMN2A_U03, IMN2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student has a knowledge of the problems related to the subject of Master Thesis - - - - - + - - - - -
M_W002 Student knows research methods in the range of materials engineering - - - - - + - - - - -
M_W003 Student knows the application of engineering technologies to produce modern materials - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can acquire the information from the literature about modern materials, design and their application and introduce all information to their Master Thesis - - - - - + - - - - -
M_U002 Student can elaborate detailed documentation of the research-work and create the results of the research in the Master Thesis - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

A seminar will be considered the topics of Master Thesis in the frame of modern materials, design and application. Students ought to prepare oral presentation on the topic of their Master Thesis.
The presentation will be ~30 minutes, they must present intrtoduction of the research topic, aim of Master Thesis, characterization of analized material, plan of experiments, description of used equipments, results of experiments, detailed summary, discusion and literature. After presentation will be discussion about the aim of the Master Thesis and the analysis of the results attained during realizing of that research-work.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Evaluation of the semminar will be concerned the presentation of Master Thesis by each of students.
The presentation will be ~30 minutes, they must present intrtoduction of the research topic, aim of Master Thesis, characterization of analized material, plan of experiments, description of used equipments, results of experiments, detailed summary, discusion and literature.
Each of students ought to delivered developed manuscript of prepared presentation.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Method of calculation the final grade will be: 0.5 presentation+0.5 discussion activity.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
Student absence must be established with the teacher personally.
Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literature available to the topic of Master Thesis

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

brak