Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały i technologie w motoryzacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-2-307-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kuczek Łukasz (lukasz.kuczek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Materiały metaliczne w motoryzacji, technologie kształtowania plastycznego półwyrobów, obróbka cieplna elementów oraz techniki łączenia poszczególnych komponentów w całość

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę na temat materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym oraz metod kształtowania ich własności IMN2A_W05, IMN2A_W01, IMN2A_W02 Projekt
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę na temat technologii stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym IMN2A_W09, IMN2A_W02 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednie materiały na poszczególne komponenty pojazdów samochodowych oraz zaplanować ich obróbkę cieplną i/lub cieplno-mechaniczną w celu uzyskania żądanych własności IMN2A_U01, IMN2A_U02 Projekt
M_U002 Student potrafi dobrać i zaplanować proces kształtowania tworzyw metalicznych w celu uzyskania żądanego kształtu poszczególnych elementów pojazdów samochodowych IMN2A_U01, IMN2A_U02 Projekt
M_U003 Student potrafi poszukiwać i korzystać ze źródeł specjalistycznych i naukowych w celu wykonania zadania projektowego IMN2A_U04 Projekt
M_U004 Student potrafi pracować w ramach zespołu projektowego i/lub nim zarządzać w celu wykonania zadania projektowego IMN2A_U05 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę współpracy w zespołach wielozadaniowych i eksperckich, poszukiwania wiedzy oraz potrzebnych informacji w celu wykonania zadania IMN2A_K01 Projekt
M_K002 Student rozumie wpływ stosowania metali lekkich w przemyśle motoryzacyjnym na środowisko naturalne, potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań w celu zmniejszenia ujemnego efektu produkcji pojazdów IMN2A_K02 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę na temat materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym oraz metod kształtowania ich własności + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę na temat technologii stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednie materiały na poszczególne komponenty pojazdów samochodowych oraz zaplanować ich obróbkę cieplną i/lub cieplno-mechaniczną w celu uzyskania żądanych własności + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać i zaplanować proces kształtowania tworzyw metalicznych w celu uzyskania żądanego kształtu poszczególnych elementów pojazdów samochodowych + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi poszukiwać i korzystać ze źródeł specjalistycznych i naukowych w celu wykonania zadania projektowego - - - + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi pracować w ramach zespołu projektowego i/lub nim zarządzać w celu wykonania zadania projektowego - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę współpracy w zespołach wielozadaniowych i eksperckich, poszukiwania wiedzy oraz potrzebnych informacji w celu wykonania zadania - - - + - - - - - - -
M_K002 Student rozumie wpływ stosowania metali lekkich w przemyśle motoryzacyjnym na środowisko naturalne, potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań w celu zmniejszenia ujemnego efektu produkcji pojazdów + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Przypomnienie podstawowych materiałów metalicznych wraz z opisem ich własności i zastosowania
Przypomnienie podstawowych procesów przeróbki plastycznej
Rozwój motoryzacji pod względem stosowanych materiałów
Wymagania stawiane współczesnym pojazdom samochodowym
Budowa pojazdu samochodowego
Materiały stosowane we współczesnej motoryzacji
Technologie kształtowania plastycznego w motoryzacji
Technologie obróbki cieplnej tworzyw stosowanych w motoryzacji
Technologie łączenia poszczególnych elementów pojazdów samochodowych
Kierunki rozwoju motoryzacji pod względem stosowanych materiałów oraz technologii

Ćwiczenia projektowe (15h):

Przedstawienie niezbędnych informacji potrzebnych do wykonania projektu
Sprawdzanie prawidłowości wykonywania projektu
Konsultacje związane z napotkanymi trudnościami podczas wykonywania projektu
Opracowanie gotowego projektu i prezentacja wyników w formie ustalonej na początku zajęć

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych jest wykonanie projektu na przedstawiony na początku zajęć temat, prezentacja wyników (w formie ustalonej na początku zajęć) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z projektu

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena na podstawie oceny z zajęć projektowych (waga 0,75) oraz aktywności na zajęciach projektowych i wykładach (waga 0,25)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samokształcenie w zakresie omawianego tematu, na którym student był nieobecny oraz czynny udział w zajęciach wyrównawczych pod koniec semestru w terminie podanym przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstawowych tworzyw metalicznych stosowanych w przemyśle. Znajomość podstawowych procesów przeróbki plastycznej. Znajomość podstawowych technik łączenia materiałów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M. Blicharski, Wstęp do inżynierii materiałowej, WNT
K. Przybyłowicz, Metaloznawstwo, WNT
L.A. Dobrzański, Metaloznawstwo opisowe stopów i metali nieżelaznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
J. Sińczak, Procesy przeróbki plastycznej, Wydawnictwo Naukowe “AKAPIT”
K. Żaba, A. Mamala, Przeróbka plastyczna metali nieżelaznych, Wydawnictwo AGH
S. Dymek, Nowoczesne stopy aluminium do przeróbki plastycznej, Wydawnictwo AGH
S. Erbel, K. Kuczyński, Z. Marciniak, Obróbka plastyczna, PWN
M. Morawiecki, L. Sadok, E. Wosiek, Przeróbka plastyczna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo “Śląsk”
K. Przybyłowicz, J. Przybyłowicz, Obróbki cieplne i powierzchniowe, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
K. Przybyłowicz, Stopy metali i ich obróbka cieplna, Wydawnictwo AGH
J. Gryziecki, Obróbka cieplna materiałów metalicznych: laboratoria, Wydawnictwo AGH
T. Rychter, Budowa pojazdów samochodowych, WSiP
J. Rowe, Advanced materials in automotive engineering, Woodhead Publishing Limited
B. Cantor, P. Grant, C. Johnston, Automotive engineering: lightweight, functional and novel materials, CRC Press
K.U. Kainer, Metal Matrix Composites: Custom-made materials for automotive and aerospace engineering, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
M. Chiaberge, New trends and developments in automotive industry, IntechOpen, DOI: 10.5772/1821
T. Sakurai, The latest trends in aluminium alloy sheets for automotive body panels, KOBELCO Technology Review 28 (2008), 22-28
J.R. Hirsch, Aluminium alloys for automotive application, Materials Science Forum 242 (1997), 33-50
J.R. Hirsch, Recent development in aluminium for automotive applications, Transactions of Nonferrous Metals Society of China 24 (2014), 1995–2002
D. Loverbon, J.K. Larsson, K-A. Persson, Weldability of aluminium alloys for automotive applications, Physics Procedia 89 (2017), 89-99

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak