Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wstęp do nauki o materiałach i technologie materiałowe I
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-1-105-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Jaworska Lucyna (ljaw@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci zapoznają się z podstawowymi grupami materiałów, poznają rodzaje wiązań atomowych, budowę materii. Poznają rodzaje sieci krystalicznych. Zostaną wyjaśnione: zjawisko anizotropii materiału, polimorfizmu, pojęcie monokryształu I polikryształu. Omówione zostaną defekty budowy krystalicznej, przemiany fazowe, właściwości fizyczne i mechaniczne materiałów i metody ich badań.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu fizyki i chemii oraz podstaw ekonomii, a przede wszystkim w zakresie podstaw nauki o materiałach, w zakresie wiązań chemicznych, budowy kryształu, zdefektowania struktury, właściwości materiałów i ich badań przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu inżynierii produkcji, przetwórstwie metali i recyklingu. IMN1A_W01 Egzamin
M_W002 Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych, rodzjach materiałów ich właściwościach oraz prawidłowej ich eksploatacji w przemyśle metali nieżelaznych, zna podstawowe metody, techniki, urządzenia, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich obejmujących wytwarzanie różnorodnych wyrobów. Jest zaznajomiony z problemami recyklingu IMN1A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym obowiązującym w technice, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji , wykorzystując różne techniki do porozumiewania się w środowisku zawodowym oraz innych środowiskach IMN1A_U02 Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę przestrzegania zasad etyki zawodowej, podtrzymuje i przekazuje tradycje Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Metali Nieżelaznych w kraju i na świecie IMN1A_K03 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu fizyki i chemii oraz podstaw ekonomii, a przede wszystkim w zakresie podstaw nauki o materiałach, w zakresie wiązań chemicznych, budowy kryształu, zdefektowania struktury, właściwości materiałów i ich badań przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu inżynierii produkcji, przetwórstwie metali i recyklingu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych, rodzjach materiałów ich właściwościach oraz prawidłowej ich eksploatacji w przemyśle metali nieżelaznych, zna podstawowe metody, techniki, urządzenia, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich obejmujących wytwarzanie różnorodnych wyrobów. Jest zaznajomiony z problemami recyklingu + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym obowiązującym w technice, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji , wykorzystując różne techniki do porozumiewania się w środowisku zawodowym oraz innych środowiskach + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę przestrzegania zasad etyki zawodowej, podtrzymuje i przekazuje tradycje Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Metali Nieżelaznych w kraju i na świecie + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 117 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (45h):

Klasyfikacja materiałów i ich znaczenie we współczesnej technice. Wiązania atomowe oraz ich cechy. Budowa krystaliczna i amorficzna materii. Rodzaje sieci krystalicznych i komórek elementarnych. Anizotropia materiału. Defekty budowy krystalicznej. Podstawy przemian fazowych w stanie stałym. Właściwości mechaniczne materiału i ich określanie. Właściwości fizyczne materiałów: elektryczne, termiczne, magnetyczne. Cechy i zastosowania metali, ceramiki, polimerów, kompozytów. Dobór techniki wytwarzania w zależności od właściwości.
Tematy wykładów, jeden temat przewidziany jest na około 3 godziny prezentacji:
1.Podstawowe grupy materiałowe: metale, ceramika, polimery i kompozyty. Ich właściwości, możliwości kształtowania, zasady doboru dla różnych zastosowań, znaczenie recyklingu.
2. Wiązania atomowe mocne i słabe. Wpływ rodzaju wiązań atomowych na właściwości materiałów.
3. Struktury krystaliczne, komórki elementarne, alotropia i polimorfizm.
4. Monokryształy i polikryształy, ciała amorficzne, anizotropia.
5. Defekty punktowe, liniowe i powierzchniowe.
6. Roztwory stałe substytucyjne, międzywęzłowe, pustowęzłowe, dyfuzja i mechanizmy dyfuzji.
7. Twardość, udarność, wytrzymałość, TPSK.
8. Przewodnictwo cieplne i elektryczne.
9.Właściwości magnetyczne i optyczne.
10.Przemiana eutektyczna, eutektoidalna i perytektyczna.
11. Układy równowagi fazowej.
12. Faza, związek, związek międzymetaliczny, roztwór.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Przedstawienie treści wykładu w postaci prezentacji multimedialnej i ustnej.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W czasie zajęć przeprowadzone zostaną dwa testy sprawdzające wiedzę z zakresu wykładu. Egzamin pisemny zostanie przeprowadzony z całości materiału. Egzamin poprawkowy ustny z przedstawionego i uzgodnionego ze studentami zakresu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wynik egzaminu pisemnego lub poprawkowego stanowi ocenę końcową.Premiowana będzie obecność na wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Praca z podręcznikiem w zakresie wskazanym przez prowadzącego oraz konsultacje. Dla dłuższych nieobecności dodatkowy test dopuszczający do egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M.Blicharski “Wstęp do Inżynierii Materiałowej”, WNT, 2009
L.A. Dobrzański – “Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo”, 2002, Wydawnictwa Naukowo Techniczne

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Jaworska L.; Putyra P.; Wyżga P.; Figiel P. Nowoczesne metody spiekania. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis , 2013, T. VI, s. 35-40. Kraków. Wydawnictwo Naukowe UP. 2013 ISSN 2081-5468

Szutkowska M., Jaworska L., Boniecki M., Stobierski L., Rozmus M.: Mechanical behavior of diamond matrix composites with ceramic Ti3(Si, Ge)C2 bonding phase. Proceedings of the 10th International Conference on the Science of Hard Materials. Science of Hard Materials 10, special issue, Vol. 49 CF 2015. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials , 2015, Vol. 49, s. 302 Elsevier Ltd, 2015. ISSN 0263-4368

Nowak R.; Sobczak N.; Bruzda G.; Wojewoda-Budka J.; Litynska-Dobrzynska L.; Homa M.; Kaban I.; Xi L.; Jaworska L. Wettability and reactivity of ZrB2 substrates with liquid Al. Journal of Materials Engineering and Performance , 2016, Vol. 25, nr 8, s. 3310-3316. (DOI:10.1007/s11665-016-1909-7). Springer US. 2016 ISSN 1059-9495, EISSN 1544-1024

Rutkowski P., Stobierski L., Zientara D., Jaworska L., Klimczyk P., Urbanik M.: The influence of the graphene additive on mechanical properties and wear of hot-pressed Si3N4 matrix composites. Journal of the European Ceramic Society , 2014, 8 s. [On-line: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955221914004208# ; DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2014.08.004]. Elsevier Ltd, 2014. ISSN 0955-2219.

Informacje dodatkowe:

Brak