Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rynek metali
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-1-106-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pacławski Krzysztof (paclaw@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

1. Międzynarodowe rynki metali i ich surowców. 2. Giełdy metali – działalność giełdy na przykładzie Londyńskiej Giełdy Metali. 3. Rodzaje transakcji na giełdach. 4. Zasady i warunki kontraktów futures, forward i opcyjnych. 5. Krajowy i światowy rynek metali (właściwości metali o znaczeniu gospodarczym i ich zastosowanie, źródła i zasoby naturalne, podaż, popyt, producenci, eksport, import). 6. Trendy i tendencje na rynkach metali. 7. Metale jako źródła sporów i konfliktów międzynarodowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 1. Zna podstawową rolę i znaczenie metali we współczesnej gospodarce oraz orientuje się w podstawowych sposobach produkcji metali. IMN1A_W02 Kolokwium
M_W002 2. Zna najważniejsze światowe giełdy metali oraz potrafi scharakteryzować istotne czynniki wpływające na kształtowanie się cen metali. IMN1A_W09, IMN1A_W10 Kolokwium
M_W003 3. Zna najważniejszych światowych i krajowych producentów metali i orientuje się w lokalizacji podstawowych złóż mineralnych zawierających metale w kraju i na świecie. IMN1A_W09 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 4. Potrafi wyszukać informacje dotyczące bieżących cen metali na światowym i krajowym rynku metali. IMN1A_U05 Kolokwium
M_U002 5. Potrafi wyciągnąć wnioski z doniesień i informacji prasowych o czynnikach mogących wpłynąć na trendy w produkcji i konsumpcji przemysłowej metali. IMN1A_U05 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 6. Jest gotów do krytycznej oceny bieżących i prognozowanych danych statystycznych dotyczących rynku metali i na ich podstawie do opiniowania kierunków rozwoju technologicznego kraju. IMN1A_K02 Kolokwium
M_K002 7. Jest świadomy zagrożeń, wynikających ze strategii polityczno-gospodarczych różnych państw wobec rynków metali i w związku z tym jest gotowy do opiniowania krajowej strategii produkcji metali, w kontekście zabezpieczenia rozwoju gospodarczego kraju. IMN1A_K02 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 1. Zna podstawową rolę i znaczenie metali we współczesnej gospodarce oraz orientuje się w podstawowych sposobach produkcji metali. + - - - - - - - - - -
M_W002 2. Zna najważniejsze światowe giełdy metali oraz potrafi scharakteryzować istotne czynniki wpływające na kształtowanie się cen metali. + - - - - - - - - - -
M_W003 3. Zna najważniejszych światowych i krajowych producentów metali i orientuje się w lokalizacji podstawowych złóż mineralnych zawierających metale w kraju i na świecie. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 4. Potrafi wyszukać informacje dotyczące bieżących cen metali na światowym i krajowym rynku metali. + - - - - - - - - - -
M_U002 5. Potrafi wyciągnąć wnioski z doniesień i informacji prasowych o czynnikach mogących wpłynąć na trendy w produkcji i konsumpcji przemysłowej metali. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 6. Jest gotów do krytycznej oceny bieżących i prognozowanych danych statystycznych dotyczących rynku metali i na ich podstawie do opiniowania kierunków rozwoju technologicznego kraju. + - - - - - - - - - -
M_K002 7. Jest świadomy zagrożeń, wynikających ze strategii polityczno-gospodarczych różnych państw wobec rynków metali i w związku z tym jest gotowy do opiniowania krajowej strategii produkcji metali, w kontekście zabezpieczenia rozwoju gospodarczego kraju. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
Rynek Metali – charakterystyka przedmiotu

Cykl wykładów omawiających zagadnienia dotyczące międzynarodowego rynku metali i ich surowców, światowe giełdy metali i ich sposób działania, rodzaje transakcji na giełdach oraz zasady i warunki zawieranych kontraktów. Przedstawione zostaną również informacje szczegółowe dotyczące wybranych metali (wg położenia pierwiastków metali w grupach układu okresowego pierwiastków) oraz handlu tymi metalami, m.in.: właściwości metalu i związane z tym zastosowanie, podaż i popyt, najważniejsze źródła i zasoby naturalne, przedmiot obrotu i obroty, eksport i import, najważniejsi producenci, technologie produkcji, wielkość produkcji, tendencje i trendy na rynkach metali. Poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące rynku metali jako źródła sporów i konfliktów międzynarodowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: 1. Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji ustnej wspomaganej prezentacją multimedialną oraz klasycznym wykładem tablicowym 2. Praca kontrolna - praca własna studenta polegająca na samodzielnej analizie danych ekonomicznych w literaturze przedmiotu oraz trendów rynkowych dotyczących metali i ich wyrobów.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Obecność 50% na wykładach w semestrze
2. Przygotowanie pracy kontrolnej składającej się z: a) sprawozdania z analizy zmian ceny giełdowej (dane w formie tabeli i graficznej) przydzielonego przez wykładowcę metalu na rynku światowym w okresie od 15 października do 15 stycznia danego roku akademickiego oraz b) analizy i opisu rynku wybranego dowolnie produktu, zawierającego przydzielony przez prowadzącego metal jako istotny składnik tego produktu
3. Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego
4. Studenci, którzy spełnili warunek obecności na wykładach (p. 1) i oddali w terminie pracę kontrolną (p. 2) mają możliwość napisania lub poprawy kolokwium zaliczeniowego w dwóch dodatkowych terminach ustalonych zgodnie z regulaminem studiów w AGH.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: 1. Wymagany aktualny wpis na 1 semestr I stopnia studiów na Kierunku: Inżynieria Materiałowa (Wydział Metali Nieżelaznych, AGH) 2. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) = ocena z projektu (OP) x 0.5 + ocena z kolokwium zaliczeniowego (OZ) x 0.5
OK = 0.5xOP + 0.5xOZ

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Posiadanie notatek z zaległych wykładów oraz zapoznanie się z ich treścią. Przyswojenie zaległych wiadomości weryfikowane jest na kolokwium zaliczeniowym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Udział w wykładach jest możliwy dla studentów, którzy posiadają aktualny wpis na 1 semestr I stopnia studiów na Kierunku: Inżynieria Materiałowa (Wydział Metali Nieżelaznych, AGH).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. R. Magda: “Międzynarodowe rynki metali i surowców mineralnych”. Wyd. II. AGH. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków 2006.
2. A. Paulo, B. Strzelska-Smakowska: “Rudy Metali Nieżelaznych i Szlachetnych”. Wyd. AGH. Uczelniane Wydawnictwo naukowo-Techniczne. Kraków 2000.
3. J. Emsley: Nature’s Building Blocks. An A-Z Guide to the Elements, Oxford University Press, Oxford 2003.
4. T. Gray: Pierwsza księga pierwiastków, Bellona, Warszawa 2011.
5. Bieżące informacje z giełd metali
6. Literatura czasopism naukowych, np. Gold Bulletin, Platinum Review Metals, Rudy i Metale Nieżelazne.
7. Strony www zakładów produkujących metale, np. (KGHM Polska Miedź S.A.,
8. Strona www Londyńskiej Giełdy Metali (LME)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. K. Pacławski, K. Fitzner: Kinetics of Gold(III) Chloride Complexes Reduction Using Sulfur(IV).
Metallurgical and Materials Transactions B, 35B (2004) 1071-1085.
2. K. Pacławski, K. Fitzner: Kinetics of Reduction of Gold (III) Chloride Complexes Using H2O2. Metallurgical and Materials Transactions B, 37B (2006) 703-714.
3. K. Pacławski, T. Sak: Kinetics and Mechanism of the Reaction of Gold(III) Chloride Complexes with Formic Acid. Journal of Mining and Metallurgy B., 51(2) (2015) 133-142.

Informacje dodatkowe:

Sprawy i zagadnienia związane z uczestnictwem w zajęciach lub opracowaniem pracy kontrolnej, można konsultować również poza godzinami konsultacji, po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym (ustnie lub przez e-mail).