Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Historia inżynierii metalurgicznej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-1-107-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Karwan-Baczewska Joanna (jokaba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach wykładu studenci zapoznają się z rozwojem hutnictwa żelaza a w szczególności metali nieżelaznych takich jak ołów, cynk, srebro i miedź na ziemiach Polski od starożytności do XX wieku. Przedstawione zostaną wybitnych postaci związanych z działalnością hutniczą na ziemiach polskich. Ze średniowiecznymi “topniami” miedzi i ołowiu studenci zapoznają się w Muzeum Rynku Głównego w Krakowie. Omówiony zostanie szczegółowo chronologiczny podział ery metali, następnie hutnictwo żelaza na ziemiach polskich: rozwój epoki dymarek, wielkich pieców (produkcja surówki) produkcji stali, hutnictwo metali nieżelaznych na ziemiach polskich, rozwój metalurgii proszków.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada podstawową wiedzę na temat stosowanych technik wytwarzania metali IMN1A_W01, IMN1A_W02 Kolokwium
M_W002 Ma podstawową wiedzę na temat metali i stopów IMN1A_W01, IMN1A_W02 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia wpływu działalności inżynierskiej na środowisko IMN1A_K01 Kolokwium
M_K002 Rozumie i upowszechnia rolę działalności inżynierii metalurgicznej we współczesnym społeczeństwie, ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej IMN1A_K01 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę na temat stosowanych technik wytwarzania metali + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę na temat metali i stopów + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia wpływu działalności inżynierskiej na środowisko + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie i upowszechnia rolę działalności inżynierii metalurgicznej we współczesnym społeczeństwie, ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Era metali (chronologiczny podział)
2. Hutnictwo na ziemiach polskich (ogólna charakterystyka rodzaju działalności hutniczej od starożytności do końca XX wieku.
3. Wybitne postaci związane z rozwojem działalności hutniczej na ziemiach polskich
4.Hutnictwo żelaza na ziemiach polskich
- epoka dymarek
-epoka wielkich pieców (produkcja surówki)
- produkcja stali
5.Hutmictwo metali nieżelaznych na ziemiach polskich
5.1 Rozwój hutnictwa ołowiu, srebra, miedzi.
5.2 Średniowieczne “topnie” miedzi i ołowiu na Rynku Głównym w Krakowie, huta miedzi w Mogile k/Krakowa
5.3 Rozwój hutnictwa cynku
6. Rozwój metalurgii proszków

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w wykładach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczeniem przedmiotu będzie uczestnictwo w wykładach oraz przygotowanie i prezentacja pracy semestralnej z wybranego tematu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

brak

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

A. Bednarek i in. Hutnictwo na ziemiach polskich", Wyd. SITPH w Polsce, Katowice 1992.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Joanna Karwan-Baczewska “Rozwój metalurgii proszków w Indiach” – wykład habilitacyjny 2009

Informacje dodatkowe:

brak