Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe wspomaganie projektowania I
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-1-204-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Boczkal Grzegorz (gboczkal@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studencki poznają podstawowe metody komputerowego wspomagania w inżynierii materiałowej. Obejmują one elementy programowania w językach wysokiego poziomu oraz naukę umiejętności zdefiniowania problemu w postaci algorytmu. W ramach zajęć studenci zapoznają się z programami wspomagającymi analizę problemów materiałowych w oparciu o analizę numeryczną oraz podstawami kontroli procesów i eksperymentów przy użyciu mikrokontrolerów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma podstawową wiedzę potrzebną do tworzenia prostych układów sterowania mających zastosowanie w inżynierii materiałowej IMN1A_W05, IMN1A_W07 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna podstawowe zasady programowania IMN1A_W01, IMN1A_W07 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi zdobytą wiedzę zastosować do budowy prostych układów pomiarowych wykorzystywanych w inżynierii materiałowej IMN1A_U04, IMN1A_U02, IMN1A_U05 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Zna podstawowe zasady programowania w językach wysokiego poziomu IMN1A_U06, IMN1A_U04, IMN1A_W05, IMN1A_K02, IMN1A_U05 Sprawozdanie,
Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę potrzebną do tworzenia prostych układów sterowania mających zastosowanie w inżynierii materiałowej - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zasady programowania - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi zdobytą wiedzę zastosować do budowy prostych układów pomiarowych wykorzystywanych w inżynierii materiałowej - - + - - - - - - - -
M_U002 Zna podstawowe zasady programowania w językach wysokiego poziomu - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (45h):
 1. Wstęp do programowania numerycznego

  Realizacja zadanych tematów z wykorzystaniem języka C++.

 2. Wstęp do programowania w systemie Mathlab

  Rozwiązywanie wybranych zagadnień symulacyjnych z wykorzystaniem środowiska Mathlab.

 3. Podstawy automatyzacji procesów pomiarowych z wykorzystaniem mikrokontrolerów

  Wykorzystanie wielofunkcyjnych kart pomiarowych do procesów akwizycji i przetwarzania danych. Realizacja prostych układów sterowania w czasie rzeczywistym.

 4. Zapoznanie się z mikrokontrolerami i projektowanie systemów z ich wykorzystaniem

  System binarny, rejestry, układy we/wy, przetwarzanie danych a/c i c/a. Czujniki wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.

 5. Podstawy symulacji procesów technologicznych

  Wykorzystanie metod numerycznych do teoretycznego modelowania przebiegu procesów technologicznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia laboratoryjne będą realizowane w formie pracy nad indywidualnymi tematami. Po każdym zrealizowanym projekcie obowiązuje wykonanie sprawozdania. Zaliczenie przedmiotu wymaga realizacji wszystkich zadanych tematów i pozytywnej oceny ze sprawozdań. Ocena końcowa stanowi średnią ocen z zaliczonych sprawozdań. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach, zostanie wyznaczony dodatkowy termin na realizację tematu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: # Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią ocen z zaliczonych sprawozdań.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach, zostanie wyznaczony dodatkowy termin na realizację tematu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

G.Boczkal, K.Dadun, Non-Equilibrium Crystallization with Magnetic Stirring in Pt/Inconel 625 Micro-Joints Welded by Capacitor Charge, Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics, Vol.44 (1) 91-98 (2018)
M. Krośniak, P. Pałka, G. Boczkal, Numerical Models of Vacancy Diffusion Based on Crystal Structure, Key Engineering Materials, Vol. 682, pp. 107-112, (2016)
I.Sulima, G.Boczkal, Micromechanical, High-temperature testing of steel-TiB2 composite sintered by High pressure-High temperature method, Materials Science and Engineering: A Volume 644, 17 September (2015), Pages 76–78
G.Boczkal, Electrons charge concentration and melting point of bcc metals, Materials Letters, 134, (2014), 162-164

Informacje dodatkowe:

Brak