Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy teorii przemian fazowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-1-412-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Włoch Grzegorz (gwloch@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają zagadnienia związane z przemianami fazowymi i ich kinetyką, opisem układów równowagi oraz obróbką cieplną materiałów metalicznych. W ramach wykładu przedstawione będą tematy: podstawy termodynamiki, dyfuzja, granice ziaren i granice międzyfazowe, krystalizacja, przemiany dyfuzyjne i bezdyfuzyjne. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje zagadnienia: analiza termiczna, zgniot i rekrystalizacja, homogenizacja, umacnianie wydzieleniowe, ulepszanie cieplne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą przemian fazowych. Ma podstawową wiedzę odnośnie typów i sposobów prowadzenie obróbki cieplnej metali i stopów. Rozumie podstawy opisu termodynamicznego przemian fazowych. IMN1A_W06, IMN1A_W02 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dokonać wyboru rodzaju i technologii obróbki cieplnej IMN1A_U03, IMN1A_U02 Kolokwium
M_U002 Potrafi dokonać wyboru, przeprowadzić i interpretować wyniki podstawowych metod badawczych w zakresie metaloznawstwa. IMN1A_U04, IMN1A_U03 Sprawozdanie,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość konieczności ustawicznego dokształcania się. IMN1A_K02 Sprawozdanie,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą przemian fazowych. Ma podstawową wiedzę odnośnie typów i sposobów prowadzenie obróbki cieplnej metali i stopów. Rozumie podstawy opisu termodynamicznego przemian fazowych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać wyboru rodzaju i technologii obróbki cieplnej - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać wyboru, przeprowadzić i interpretować wyniki podstawowych metod badawczych w zakresie metaloznawstwa. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość konieczności ustawicznego dokształcania się. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 117 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Termodynamika i układy równowagi

  Równowaga. Układ jednoskładnikowy. Roztwory stałe. Dwuskładnikowe układy równowagi. Kinetyka przemian fazowych.

 2. Dyfuzja

  Mechanizmy dyfuzji. Dyfuzja międzywęzłowa i różnowęzłowa. I i II prawo Fick’a.

 3. Granice ziaren i granice międzyfazowe

  Energia granicy. Granice w materiałach jednofazowych (granice nisko- i wysoko-kątowe, granice “specjalne”) . Granice międzyfazowe (koherentne i niekoherentne).

 4. Krystalizacja

  Zarodkowanie w czystych metalach (homogeniczne i heterogeniczne). Krystalizacja stopów (jednofazowych, eutektycznych, perytektycznych).

 5. Przemiany dyfuzyjne i bezdyfuzyjne

  Zarodkowanie homogeniczne i heterogeniczne. Wydzielanie. Przemiana eutektoidalna i perytektoidalna. Rozpad spinodalny. Przemiana masywna. Przemiana porządek nieporządek. Zarodkowanie i wzrost martenzytu.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
 1. Potrafi dokonać wyboru, przeprowadzić i interpretować wyniki podstawowych metod badawczych w zakresie metaloznawstwa.

 2. Potrafi dokonać wyboru rodzaju i technologii obróbki cieplnej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczenia laboratoryjnego jest obecność oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium oraz sprawozdania. Dopuszcza się dwukrotne zaliczenie poprawkowe kolokwium oraz sprawozdania.
Ocena każdego ćwiczenia laboratoryjnego stanowi średnią z oceny uzyskanej z kolokwium oraz z oceny uzyskanej ze sprawozdania.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.
Dopuszcza się dwa terminy poprawkowe egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych i oceny uzyskanej z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoryjne są zajęciami obowiązkowymi, na których sprawdzana jest lista obecności.
W sytuacjach wyjątkowych, usprawiedliwiona może być nieobecność wynikająca z przyczyn niezależnych od studenta.
Usprawiedliwioną nieobecność student może nadrobić poprzez zaliczenie zagadnień teoretycznych dotyczących danego ćwiczenia laboratoryjnego oraz wykonanie i omówienie sprawozdania.

Obecność na wykładzie jest nieobowiązkowa.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

“Przemiany fazowe w układach skondensowanych” Zbigniew Kędzierski.

“Przemiany fazowe” Marek Blicharski

“Przemiany fazowe w metalach i stopach” Zbigniew Kędzierski.

“Phase transformations in metals and alloys” D. A. Porter, K. E. Easterling.

“Metaloznawstwo metali nieżelaznych: laboratorium” Andrzej Łatkowski, Jan Jarominek.

“Ćwiczenia laboratoryjne z metaloznawstwa metali nieżelaznych” Andrzej Łatkowski, Jan Jarominek, Borys Mikułowski.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) w badaniach metali i stopów — [Application of Differential Scanning Calorymetry (DSC) to metals and alloys examination] / Grzegorz WŁOCH, Jakub SOBOTA // LAB – Laboratoria Aparatura Badania ; ISSN 1427-5619. — 2007 R. 12 nr 1, s. 19–23.

Precipitation processes during non-isothermal ageing of fine-grained 2024 alloy / J. KOZIEŁ, L. BŁAŻ, G. WŁOCH, J. SOBOTA, P. LOBRY // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2016 vol. 61 no. 1, s. 169–176.

Informacje dodatkowe:

Brak