Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie inżynierii powierzchni
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-1-503-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Książek Marzanna (mksiazek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podstawy ogólne, tj. pojęcie inżynierii powierzchni i historia jej rozwoju, warstwy powierzchniowe, z uwzględnieniem budowy i rodzajów warstw wierzchnich i powłok oraz ich właściwości potencjalnych i eksploatacyjnych. Omówione zostaną podstawowe rodzaje stosowanych w praktyce przemysłowej obróbek powierzchniowych, w tym kształtowanie powierzchni metodami ubytkowymi i bezubytkowymi (nagniatanie, kulowanie). Przedstawione zostaną problemy zużywania materiałów oraz metody zwiększania trwałości elementów maszyn i urządzeń.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę w zakresie technologii warstwy wierzchniej oraz wielu rodzajów obróbek powierzchniowych stosowanych w przemyśle metali nieżelaznych. IMN1A_W08, IMN1A_W02, IMN1A_W04, IMN1A_W06 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma wiedzę w zakresie doboru i projektowania warstwy wierzchniej IMN1A_W05, IMN1A_W03, IMN1A_W07 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ma umiejętności doboru technologii wytwarzania powłok do konkretnych zastosowań. IMN1A_U05, IMN1A_U03, IMN1A_U02 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Umie dobrać metody badawcze w celu określenia właściwości powłok IMN1A_U06, IMN1A_U04 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie jaką rolę odgrywają we współczesnym świecie technologie związane z obróbką powierzchniową IMN1A_K01 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie technologii warstwy wierzchniej oraz wielu rodzajów obróbek powierzchniowych stosowanych w przemyśle metali nieżelaznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie doboru i projektowania warstwy wierzchniej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętności doboru technologii wytwarzania powłok do konkretnych zastosowań. + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie dobrać metody badawcze w celu określenia właściwości powłok - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie jaką rolę odgrywają we współczesnym świecie technologie związane z obróbką powierzchniową + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Podstawy inżynierii powierzchni – pojęcia podstawowe i metody wytwarzania warstw powierzchniowych z ich charakterystyką.
2. Procesy niszczenia powierzchniowego (korozyjne i zużycie wskutek tarcia).
3. Kształtowanie powierzchni metodami ubytkowymi i kształtowanie powierzchni metodami bezubytkowymi (nagniatanie, kulowanie)
4. Powłoki elektrolityczne, powłoki zanurzeniowe.
5. Powłoki natryskiwane cieplnie, powłoki platerowane i powłoki napawane.
6. Metody badań powłok metalowych i warstw wierzchnich.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Forma tradycyjna z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego:
- Badania metalograficzne powłok napawanych,
- Badania mikrostruktury powłok natryskiwanych cieplnie,
- Badania grubości powłok po azotowaniu,
- Wprowadzenie do metodyki badań trybologicznych.
Pokazy urządzeń do badań układów powłokowych w innych jednostkach naukowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu. Do egzaminu dopuszczeni są studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia laboratoryjne.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa= 0.3 (ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych) +0.7(ocena z egzaminu)
Premiowana obecność na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Dla jego właściwego zrozumienia wymagane są wiadomości z fizyki, chemii, chemii fizycznej i
podstaw materiałoznawstwa, jak również wysłuchanie wykładu technologie inżynierii powierzchni.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Burakowski T., Wierzchoń T.: Inżynieria powierzchni metali, WNT, Warszawa 1995
2 Blicharski M. : Inżynieria powierzchni, WNT, Warszawa, 2009
3 Nowicki B.: Struktura geometryczna – Chropowatość i falistość powierzchni, WNT, Warszawa, 1991.
1997.
4 Adamczak S. : Pomiary geometryczne powierzchni, WNT, Warszawa 2008.
5 A. Michalski: Fizykochemiczne podstawy otrzymywania powłok z fazy gazowej. Ofic. Wyd. PW,
Warszawa 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. M. Ksiazek, A.Tchorz, L. Boron, Mechanical Properties and the microstructure of
Al2O3/Al/Al2O3 joints with surface modification of alumina by a thin layer of Ti+Nb, Journal of Materials
Engineering and Performance, vol. 23 No 5 (2014)
2. M. Ksiazek, L. Boron, M. Radecka, M. Richert, A. Tchorz, The structure and bond strength of composite
carbide coatings (WC-Co+Ni) deposited on ductile cast iron by thermal spraying, Journal of Materials
Engineering and Performance, vol. 25 No 2 (2016) pp 502-509

Informacje dodatkowe:

Brak