Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki wytwarzania wyrobów z elementami przetwórstwa proszków
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-1-505-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Mamala Andrzej (amamala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot obejmuje techniki wytwarzania wyrobów wykorzystujące metody przeróbki plastycznej na gorąco, metody przeróbki plastycznej na zimno, metody obróbki cieplno-mechanicznej, techniki pomocnicze wytwarzania wyrobów z wykorzystaniem przeróbki plastycznej.
Omówione zostaną zastosowania proszków metalicznych, stopowych i kompozytowych w przemyśle, procesy przetwórstwa proszków i technologie wraz z zestawieniem własności materiałów proszkowych i końcowych własności wyrobów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zagadnienia technologiczne związane z przeróbka plastyczną IMN1A_W03 Kolokwium
M_W002 Student zna procesy przetwórstwa proszków IMN1A_W03, IMN1A_W04 Kolokwium
M_W003 Student potrafi zaproponować adekwatne do materiału technologiczne warunki realizacji podstawowych procesów przeróbki plastycznej IMN1A_U01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować elementarne operacje w procesach wytwarzania i przetwarzania materiałów IMN1A_U05 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zagadnienia technologiczne związane z przeróbka plastyczną + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna procesy przetwórstwa proszków + - + - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi zaproponować adekwatne do materiału technologiczne warunki realizacji podstawowych procesów przeróbki plastycznej + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować elementarne operacje w procesach wytwarzania i przetwarzania materiałów - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
wykłady

Przedmiot obejmuje techniki wytwarzania wyrobów wykorzystujące metody przeróbki plastycznej na gorąco, metody przeróbki plastycznej na zimno, metody obróbki cieplno-mechanicznej, techniki pomocnicze wytwarzania wyrobów z wykorzystaniem przeróbki plastycznej
W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z rozwojem technologii przetwórstwa proszków. Omówione zostaną zastosowania proszków metalicznych, stopowych i kompozytowych w przemyśle, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym. Następnie przedstawione zostaną procesy przetwórstwa proszków w wyniku których otrzymywane są spiekane części maszyn, pręty i rury oraz blachy, i taśmy. Zaprezentowane zostaną takie technologie jak jednokrotne i dwukrotne prasowanie, i spiekanie, izostatyczne prasowanie, i spiekanie, walcowanie proszków, wyciskanie proszków, Metal Injection Moulding (MIM), metoda CWS i ECAP. Dokonane zostanie porównanie materiałów proszkowych otrzymywanych różnymi technikami w aspekcie końcowych własności wyrobów.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
ćwiczenia laboratorjne

Ocena kąta chwytu w procesie walcowania, ocena wyprzedzenia w procesie walcowania, badanie parametrów siłowych procesu walcowania, projektowanie przepustów w procesie walcowania, odkształcalność graniczna w procesie ciągnienia, bilans cieplny w procesie ciągnienia, ocena parametrów siłowych w procesie ciągnienia, badania procesu ciągnienia rur, badania krzywych umocnienia, zasady wytwarzania wyrobów na stan, ocena rozkładu nacisku w procesie spęczania, modelowanie kucia swobodnego, anizotropia własności wyrobów walcowanych, odkształcalność w procesie tłoczenia.
Wytwarzanie proszków metali nieżelaznych: miedzi i srebra w wyniku elektrolizy roztworów wodnych, charakterystyka proszków (kształt, wielkość ziarna), badanie własności technologicznych proszków metalicznych i stopowych, wpływ procesu wytwarzania proszków na kształt i wielkość cząstek proszków – badania mikroskopowe, badanie składu ziarnowego proszków metalicznych i stopowych (analiza sitowa, aparat Fisher’a, SediGraph), badanie zgęszczalności proszków metalicznych, spiekanie proszkow metalicznych i stopowych w fazie stałej i ciekłej – badania mikroskopowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie laboratoriów opiera się na przygotowaniu i obronie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń oraz na uzyskaniu pozytywnej oceny z kolokwium końcowego.
Ocena z wykładów oddawać będzie aktywność Studenta na tej formie zajęć

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna ocen z wykładów i laboratoriów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obowiązki Studenta w zakresie uczestnictwa w poszczególnych formach zajęć reguluje regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.
Wyrównanie zaległości powstałych wskutek nieobecności Studenta na zajęciach na jest możliwe tylko w wyjątkowych i jednostkowych przypadkach wynikających z nadzwyczajnych zdarzeń losowych, problemów zdrowotnych, aktywności Studenta w organizacjach studenckich (np. sesje kół naukowych), uwarunkowań wynikających z indywidualnego toku studiów.
Preferowanym sposobem wyrównania zaległości jest uczestnictwo w komplementarnych zajęciach z innymi grupami po uzyskaniu akceptacji Prowadzącego Zajęcia. W innych przypadkach po wyrażeniu pisemnej zgody na wyrównanie zaległości przez Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia Student wyrówna zaległości w ramach pracy indywidualnej w tym nad problemem zadanym przez Prowadzącego, a weryfikacja wiedzy i umiejętności będzie przeprowadzona w formie dodatkowego kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Rutkowski W., “Projektowanie właściwości z proszków i włókien”, PWN-Warszawa, (1977).
2. Leżański J., “Proszki metali i wysokotopliwych faz. Metody wytwarzania”, AGH-Kraków, (1994).
3.Ciaś A., Pieczonka T., “Własności proszków metalicznych i ich badania”, Kraków, (1978).
4. Ciaś A., Frydrych H., Pieczonka T., “Zarys metalurgii proszków”, Warszawa. (1992).
5. German R.M., “Powder Metallurgy Science”, MPIF, (1994).
6. Nowacki J., “Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną”, WNT-Warszawa, (2005).
7. German R.M., “Powder Metallurgy & Particulate Materials Processing”, EPMA, (2007).
8. J. Jemielewski: Odlewanie metali nieżelaznych
9. M. Morawiecki. L. Sadok, E. Wosiek: Przeróbka plastyczna
10. A. Dobrzański: Metaloznawstwo i obróbka cieplna
11. P. Wasiunyk: Walcownictwo i ciągarstwo,
12. K. Żaba, A. Mamala: Przeróbka plastyczna metali nieżelaznych
13. J. Śińczak: Podstawy przeróbki plastycznej
14. W.Libura: Płynięcie metalu w procesie wyciskania
15. J. Osika: Walcowanie rur na zimno w walcarkach

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

12. K. Żaba, A. Mamala: Przeróbka plastyczna metali nieżelaznych

Informacje dodatkowe:

-