Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Walcownictwo
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-1-507-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ściężor Wojciech (wsciezor@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z klasyfikacją procesów walcowania, warunkiem chwytu, geometrią kotliny walcowniczej, zjawiskami wyprzedzenia, opóźnienia oraz poszerzenia w procesie walcowania, metodami szacowania parametrów siłowych procesu walcowania. Poznają również zagadnienia technologiczne związane z procesem walcowania oraz wady wyrobów walcowanych. W ramach zajęć przedstawiona zostanie krótka charakterystyka maszyn i urządzeń stosowanych w walcowniach.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna ograniczenia procesów walcowania oraz zna przyczyny powstawania podstawowych wad technologicznych wyrobów IMN1A_W03 Egzamin
M_W002 Student zna elementarne zagadnienia z teorii procesów walcowania IMN1A_W03 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wyznaczyć wskaźniki odkształcenia w procesie walcowania IMN1A_U04, IMN1A_U02 Kolokwium
M_U002 Student potrafi wyznaczyć kąt chwytu, współczynnik tarcia, poszerzenie i wyprzedzenie IMN1A_U01, IMN1A_U02 Kolokwium
M_U003 Student potrafi szacować parametry siłowe procesu walcowania IMN1A_U04 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna ograniczenia procesów walcowania oraz zna przyczyny powstawania podstawowych wad technologicznych wyrobów + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna elementarne zagadnienia z teorii procesów walcowania + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wyznaczyć wskaźniki odkształcenia w procesie walcowania + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wyznaczyć kąt chwytu, współczynnik tarcia, poszerzenie i wyprzedzenie - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi szacować parametry siłowe procesu walcowania - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 21 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

W ramach wykładu przedstawiona zostanie klasyfikacja procesów walcowania, warunek chwytu, geometria kotliny walcowniczej, wyprzedzenie opóźnienie oraz poszerzenie w procesie walcowania, ocena nacisków jednostkowych metalu na narzędzie w procesie walcowania, metody szacowania parametrów siłowych procesu walcowania.
Omówione zostaną zagadnienia technologiczne związane z procesem walcowania wady wyrobów walcowanych, a także krótka charakterystyka maszyn i urządzeń stosowanych w walcowniach.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Określanie wskaźników odkształcenia (teoretyczne i eksperymentalne),
Wyznaczanie kąta chwytu (teoretyczne i eksperymentalne),
Wyznaczenie poszerzenia i wyprzedzenia (teoretyczne i eksperymentalne),
Badania wpływu rodzaju i stanu materiału oraz parametrów procesowych na siłę i moment walcowania,
Wpływ procesu walcowania na zimno na zmianę właściwości materiału.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu oraz kolokwium zaliczeniowego. Podstawą przystąpienia do egzaminu jest otrzymanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego. Podstawą przystąpienia do kolokwium jest natomiast opracowanie i złożenie u prowadzącego sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych oraz ich zatwierdzenie przez prowadzącego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z przedmiotu = 0,5 x ocena z egzaminu + 0,5 x ocena z zaliczenia

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Preferowaną metodą wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach jest odrobienie zajęć z inną grupą. W przypadku braku takiej możliwości zaległości należy odrobić indywidualnie na podstawie wytycznych z danych ćwiczeń laboratoryjnych lub projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw procesów przeróbki plastycznej, stanu naprężenia i odkształcenia w procesach przeróbki plastycznej oraz z metaloznawstwa
Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

K. Żaba, A. Mamala: Przeróbka plastyczna metali Niezelaznych, Walcownictwo i ciągarstwo, Wyd. AGH
J. Śińczak: Procesy przeróbki plastycznej, Wyd. Akapit
M. Morawiecki, L. Sadok, E. Wosiek: Teoria procesów przeróbki plastycznej, wyd. WNT
Wusatowski R.: Walcownictwo, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, Warszawa 1953
Wusatowski Z.: Podstawy Walcowania, Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze, Katowice 1960
Lenard J.G.: Primer on flat rolling, Elsevier, Londyn 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Tadeusz Knych, Artur Kawecki, Grzegorz Kiesiewicz, Paweł Kwaśniewski, Andrzej Mamala, Beata Smyrak, Wojciech Ściężor // Microstructure, mechanical and electrical properties evolution during cold rolling of different 1XXX series aluminium after continuous casting // 13th International Conference on Aluminium Alloys : Pittsburgh, Pensylvania, USA, June 3–7, 2012, s. 1779–1784
Andrzej Mamala, Wojciech Ściężor // Wpływ odkształcenia na zimno oraz obróbki cieplnej na własności mechaniczne oraz elektryczne taśm z aluminium serii 1xxx oraz 8xxx odlewanych w sposób ciągły // Rudy i Metale Nieżelazne, 2012 R.57 nr 9 s. 604-608
Andrzej Mamala, Paweł Kwaśniewski, Tadeusz Knych, Wojciech Ściężor, Grzegorz Kiesiewicz, Artur Kawecki // Badania własności mechaniczno-elektrycznych blach z aluminium serii 1xxx oraz 8xxx uzyskiwanych z wsadu odlewanego w układzie ciągłym // Rudy i Metale Nieżelazne 2013 R. 58 nr 7 s. 785–789
Wojciech Ściężor, Andrzej Mamala, Paweł Kwaśniewski // An examination of the heat treatment effect on mechanical properties of twin-roll cast followed by cold rolling sheets made of aluminium and its alloys // Metallurgy and Foundry Engineering – Vol. 40, 2014, No. 2, s. 93–101
Wojciech Ściężor, Andrzej Mamala, Paweł Kwaśniewski, Radosław Kowal, Justyna Grzebinoga // Analiza własności mechanicznych i elektrycznych blach z aluminium oraz jego stopów otrzymywanych z wsadu linii TRC // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling 2015 R. 60 nr 12, s. 729–733

Informacje dodatkowe:

brak