Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy marketingu i negocjacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-1-510-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Łyp-Wrońska Katarzyna (klyp@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie marketingu oraz negocjacji, adekwatnie do uwarunkowań i trendów. Przedmiot w dużej mierze opiera się na przykładach z przemysłu – produktów i usług. Wykłady są obowiązkowe.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Znajomość podstawowych terminów i pojęć nowoczesnego marketingu oraz negocjacji. IMN1A_W09 Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaplanować kampanię marketingową oraz zaplanować działania zmierzające w kierunku jakości produkcji. IMN1A_U06, IMN1A_U08 Prezentacja,
Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie współczesne otoczenie technologicze gospodarcze, kulturowe, społeczne przedsiębiorstwa oraz zasady sprawnego i skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem w tym negocjacje handlowe. IMN1A_K02, IMN1A_K03 Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student zna zasady skutecznego wywierania wpływu na innych ludzi. IMN1A_K01, IMN1A_K02 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Znajomość podstawowych terminów i pojęć nowoczesnego marketingu oraz negocjacji. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaplanować kampanię marketingową oraz zaplanować działania zmierzające w kierunku jakości produkcji. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie współczesne otoczenie technologicze gospodarcze, kulturowe, społeczne przedsiębiorstwa oraz zasady sprawnego i skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem w tym negocjacje handlowe. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student zna zasady skutecznego wywierania wpływu na innych ludzi. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Istota marketingu. Marketing mix
Segmentacja i grupy docelowe
Badania rynkowe marketingowe
Marka, System identyfikacji wizualnej, typografia
Reklama
Istota negocjacji: przedstawianie propozycji i ofert oraz kwestia ustępstw. Obszary występowania negocjacji.
Merytoryczne przygotowanie do negocjacji
Taktyki negocjacyjne
Dobór zespołów negocjacyjnych
Style prowadzenia negocjacji i ich skuteczność.
postępowanie w trudnych sytuacjach pozycyjnych
Negocjacje międzynarodowe – kulturowe uwarunkowania
Etyka w negocjacjach

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie treści wykładowej.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana na podstawie oceny z zaliczenia i aktywności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dodatkowe ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kotler P. – Marketing TW, Wyd. Rebis, 2012
2. Mazurek- Łopacińska K. – Badania marketingowe. Teoria i praktyka. PWN, 2008
3. Dussel M. – Marketing w praktyce, Wyd. BC Edukacja 2009
4. Olczak A. Urbanik M. – Marketing B2B w praktyce gospodarczej. Diffin 2006
5. Staszewska J. – Marketing przedsiębiorstw. Zagadnienia wybrane dla inżynierów. Wyd. Politechniki Śląskiej, 2008
6.Kamiński J. ,,Negocjowanie, techniki rozwiązywania konfliktów", Wyd. Poltekst, Warszawa 2003
7.Fischer R., Ury W. ,,Dochodząc do tak" Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa,1994

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak