Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Odnawialne źródła energii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-1-513-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Mamala Andrzej (amamala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu Studenci poznają podstawowe zagadnienia związane z OZE takie jak: energetyka wiatrowa – zasoby energii wiatrowej, zasada działania turbin wiatrowych, rozwiązania techniczne turbin wiatrowych; fotowoltaika – nasłonecznienie, zasada działania ogniw fotowoltaicznych, technologie materiałowe i rodzaje paneli PV, budowa instalacji fotowoltaicznej; kolektory słoneczne – konstrukcja kolektorów płaskich i rurowych, stosowane rozwiązania techniczne i materiałowe i in.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie zasady działania podstawowych metod wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. IMN1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna budowę i podstawowe parametry techniczne turbin wiatrowych, paneli PV, kolektorów słonecznych. IMN1A_W10 Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna wyzwania związane z OZE. IMN1A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi w podstawowym zakresie dobierać materiały do budowy elementów systemów OZE. IMN1A_U02 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi oszacować efektywność pozyskiwania energii z różnych źródeł odnawialnych w warunkach polskich IMN1A_U05 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie zasady działania podstawowych metod wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna budowę i podstawowe parametry techniczne turbin wiatrowych, paneli PV, kolektorów słonecznych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna wyzwania związane z OZE. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi w podstawowym zakresie dobierać materiały do budowy elementów systemów OZE. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi oszacować efektywność pozyskiwania energii z różnych źródeł odnawialnych w warunkach polskich - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
tematyka wykładów:

podstawowe zagadnienia związane z OZE; przepisy i uregulowania formalno-prawne związane z OZE; silne i słabe strony OZE; podstawowe technologie OZE: energetyka wiatrowa – zasoby energii wiatrowej w Polsce i w Europie, zasada działania turbin wiatrowych, rozwiązania techniczne turbin wiatrowych; fotowoltaika – nasłonecznienie w Polsce i w Europie, zasada działania ogniw fotowoltaicznych, technologie materiałowe i rodzaje paneli PV, budowa instalacji fotowoltaicznej; kolektory słoneczne – konstrukcja kolektorów płaskich i rurowych, stosowane rozwiązania techniczne i materiałowe, geotermia – podstawowe zagadnienia, hydroelektrownie przepływowe – podstawowe zagadnienia; sprawność systemów OZE; perspektywy rozwoju OZE.

Ćwiczenia projektowe (15h):
tematyka ćwiczeń projektowych

Projektowanie i analiza wydajności prostej instalacji fotowoltaicznej, projektowanie konstrukcji kolektora z uwzględnianiem zagadnień materiałowo-technologicznych, analiza czynnikowa efektywności turbiny wiatrowej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych obejmować będzie obronę przygotowanych przez Studentów projektów

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie obliczona jako ocena z ćwiczeń projektowych, przy czym w przypadku ponadstandardowej aktywności Studenta na zajedziach możliwe jest jej podwyższenie o pół stopnia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obowiązki Studenta w zakresie uczestnictwa w poszczególnych formach zajęć reguluje regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.
Wyrównanie zaległości powstałych wskutek nieobecności Studenta na zajęciach na jest możliwe tylko w wyjątkowych i jednostkowych przypadkach wynikających z nadzwyczajnych zdarzeń losowych, problemów zdrowotnych, aktywności Studenta w organizacjach studenckich (np. sesje kół naukowych), uwarunkowań wynikających z indywidualnego toku studiów.
Preferowanym sposobem wyrównania zaległości jest uczestnictwo w komplementarnych zajęciach z innymi grupami po uzyskaniu akceptacji Prowadzącego Zajęcia. W innych przypadkach po wyrażeniu pisemnej zgody na wyrównanie zaległości przez Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia Student wyrówna zaległości w ramach pracy indywidualnej w tym nad problemem zadanym przez Prowadzącego, a weryfikacja wiedzy i umiejętności będzie przeprowadzona w formie dodatkowego kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ryszard Tytko: Odnawialne źródła energii
Witold M. Lewandowski: Proekologiczne odnawialne źródła energii

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

T. Knych, A. Mamala, P. Kwaśniewski, B. Smyrak, A. Kawecki, G. Kiesiewicz, A. Nowak, W. Ściężor, J. Grzebinoga, S. Kordaszewski, R. Kowal: Nowoczesne aplikacje metali nieżelaznych w systemach OZE do kogeneracji prądu elektrycznego i ciepła, Międzynarodowa Konferencja Przetwórstwo Metali Nieżelaznych, Kraków 2017,

Informacje dodatkowe:

Brak