Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie ciągłego odlewania oraz ciągłego odlewania i walcowania metali nieżelaznych i ich stopów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-1-515-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Mamala Andrzej (amamala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu Studenci zapoznają się z podstawowymi technologiami ciągłego i półciągłego odlewania metali nieżelaznych i ich stopów: metodą DC na przykładzie aluminium i jego stopów oraz różnymi wariantami metod ciągłego poziomego i pionowego odlewania na przykładzie miedzi i jej stopów, a także ciągłego odlewania do góry (technologie UPCAST i RAUTOMEAD) oraz z technologiami ciągłego odlewania i walcowania do produkcji walcówki okrągłej oraz taśm

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna metody wytwarzania wlewków okrągłych i bloków płaskich metodą ciągłego / półciągłego odlewania. IMN1A_W04 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna technologie ciągłego odlewania i walcowania stosowane w przemyśle metali nieżelaznych IMN1A_W04 Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna i zrozumie zasadę działania rozwiązań krystalizatorów stosowanych w różnych technologiach ciągłego odlewania. IMN1A_W02 Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi oszacować bilans cieplny procesu ciągłego odlewania IMN1A_U05 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna metody wytwarzania wlewków okrągłych i bloków płaskich metodą ciągłego / półciągłego odlewania. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna technologie ciągłego odlewania i walcowania stosowane w przemyśle metali nieżelaznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i zrozumie zasadę działania rozwiązań krystalizatorów stosowanych w różnych technologiach ciągłego odlewania. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi oszacować bilans cieplny procesu ciągłego odlewania - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 84 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
wykłady

Podstawowe technologie półciągłego odlewania lekkich metali nieżelaznych i ich stopów: metoda DC na przykładzie aluminium i jego stopów (wlewki okrągłe i bloki) różne warianty metod ciągłego poziomego odlewania na przykładzie stopów miedzi, technologie pionowego odlewania na przykładzie miedzi i jej stopów, a także ciągłego odlewania do góry (technologie UPCAST i RAUTOMEAD), technologie ciągłego odlewania i walcowania do produkcji walcówki okrągłej oraz taśm (metoda Continuus Properzi, metoda Contirod, metoda Dip-Forming).
Dyskusja podstawowych wad wyrobów uzyskiwanych metodami ciągłego/półciągłego odlewania,

Ćwiczenia projektowe (15h):
projekt

Obliczanie bilansu cieplnego procesu ciągłego odlewania, obliczanie parametrów siłowych procesu walcowania pasma po ciągłym odlewaniu, projektowanie krystalizatora

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń projektowych będzie opracowanie przez Studenta projektów i dyskusja nad ich wynikami. Ocena z wykładów będzie odzwierciedlać aktywność merytoryczną Studentów podczas zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna oceny z wykładu i z ćwiczeń projektowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obowiązki Studenta w zakresie uczestnictwa w poszczególnych formach zajęć reguluje regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.
Wyrównanie zaległości powstałych wskutek nieobecności Studenta na zajęciach na jest możliwe tylko w wyjątkowych i jednostkowych przypadkach wynikających z nadzwyczajnych zdarzeń losowych, problemów zdrowotnych, aktywności Studenta w organizacjach studenckich (np. sesje kół naukowych), uwarunkowań wynikających z indywidualnego toku studiów.
Preferowanym sposobem wyrównania zaległości jest uczestnictwo w komplementarnych zajęciach z innymi grupami po uzyskaniu akceptacji Prowadzącego Zajęcia. W innych przypadkach po wyrażeniu pisemnej zgody na wyrównanie zaległości przez Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia Student wyrówna zaległości w ramach pracy indywidualnej w tym nad problemem zadanym przez Prowadzącego, a weryfikacja wiedzy i umiejętności będzie przeprowadzona w formie dodatkowego kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

ogólna wiedza z metalurgii i odlewnictwa, podstawy termodynamiki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dmitry G. Eskin: Physical Metallurgy of Direct Chill Casting of Aluminum Alloys, 2008
John F. Grandfield, Dmitry G. Eskin, Ian F. Bainbridge: Direct‐Chill Casting of Light Alloys: Science and Technology, 2013
K. Ehrke, W. Schneider: Continuous Casting, 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Knych, T. Kwaśniewski, P. Kowal, R. Mamala, A. Ściężor, W. Grzebinoga, J. Kordaszewski, S. Nowak, A. Franczak, K.: adania nad procesem odlewania ciągłego z układem elektromagnetycznej modyfikacji struktury stopów aluminium serii 6xxx pozyskiwanych z materiałów odpadowych, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
TADEUSZ KNYCH, ANDRZEJ MAMALA, BEATA SMYRAK: CHARAKTERYZACJA MIEDZI BEZTLENOWEJ Z LINII UPCAST, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling

Informacje dodatkowe:

-