Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie wytwarzania rur z metali nieżelaznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-1-516-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Żaba Krzysztof (krzyzaba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Rynek rur z metali nieżelaznych. Producenci rur w Polsce i na świecie. Podział rur ze względu na materiały, kształt, wymiary, sposób otrzymywania. Wymagania dotyczące materiałów wsadowych. Wyciskanie rur na gorąco. Wytwarzanie rur w walcarce skośnej. Walcowanie na gorąco rur w walcarkach planetarnych . Walcowanie rur na zimno w walcarkach pielgrzymowych. Wytwarzanie rur ze szwem. Sposoby formowania rur z taśmy. Sposoby łączenia krawędzi rur szczelinowych. Ciągnienie rur na zimno. Odlewanie rur. Komputerowe wspomaganie procesów wytwarzania rur. Modelowanie fizyczne i matematyczne procesów wytwarzania rur. Metody badańjakości rur. Normalizacja w produkcji rur.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada szczególną wiedzę w zakresie procesów wytwarzania rur z metali nieżelaznych, projektowania technologii oraz projektowania produkcji i zarządzania jakością. IMN1A_W06, IMN1A_W04, IMN1A_W02 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
M_W002 Posiada szczegółową wiedzę w zakresie projektowania i optymalizacji procesów technologicznych i zarządzania produkcją rur z metali nieżelaznych. IMN1A_W06, IMN1A_W03, IMN1A_W04, IMN1A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi stworzyć projekt z zakresu technologii i produkcji rur z metali nieżelaznych oraz zaprezentować jego wyniki. Potrafi posługiwać się technikami pomiarowymi, komputerowymi i bazami danych w realizacji zadań występujących w technologii produkcji rur i zarządzaniu. Potrafi rozwiązywać zadania występujące w procesach wytwarzania rur przy użyciu nowoczesnych metod wspomagania projektowania i symulacji. IMN1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie rolę działalności inżynierskiej, roli społecznej absolwenta uczelni technicznej. Potrafi inspirować i realizować współprace w grupie. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie technologii wytwarzania rur, projektowania i zarządzania produkcją. Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. IMN1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada szczególną wiedzę w zakresie procesów wytwarzania rur z metali nieżelaznych, projektowania technologii oraz projektowania produkcji i zarządzania jakością. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada szczegółową wiedzę w zakresie projektowania i optymalizacji procesów technologicznych i zarządzania produkcją rur z metali nieżelaznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stworzyć projekt z zakresu technologii i produkcji rur z metali nieżelaznych oraz zaprezentować jego wyniki. Potrafi posługiwać się technikami pomiarowymi, komputerowymi i bazami danych w realizacji zadań występujących w technologii produkcji rur i zarządzaniu. Potrafi rozwiązywać zadania występujące w procesach wytwarzania rur przy użyciu nowoczesnych metod wspomagania projektowania i symulacji. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie rolę działalności inżynierskiej, roli społecznej absolwenta uczelni technicznej. Potrafi inspirować i realizować współprace w grupie. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie technologii wytwarzania rur, projektowania i zarządzania produkcją. Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Rynek rur z metali nieżelaznych. Producenci rur w Polsce i na świecie. Podział rur ze względu na materiały, kształt, wymiary, sposób otrzymywania. Wymagania dotyczące materiałów wsadowych. Wyciskanie rur na gorąco. Wytwarzanie rur w walcarce skośnej. Walcowanie na gorąco rur w walcarkach planetarnych . Walcowanie rur na zimno w walcarkach pielgrzymowych. Wytwarzanie rur ze szwem. Sposoby formowania rur z taśmy. Sposoby łączenia krawędzi rur szczelinowych. Ciągnienie rur na zimno. Odlewanie rur. Komputerowe wspomaganie procesów wytwarzania rur. Modelowanie fizyczne i matematyczne procesów wytwarzania rur. Metody badań jakości rur. Normalizacja w produkcji rur.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Wytwarzanie rur z taśmy. Wyciskanie rur. Ciągnienie rur. Badania niszczące i nieniszczące rur. Projekt walców do wytwarzania rur ze szwem. Projekt ciągadła i korka swobodnego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionego kolokwium zaliczeniowego. Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionego kolokwium zaliczeniowego. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania zajęć laboratoryjnych oraz wykładów. Z prawa tego może skorzystać student, który uczestniczył w zajęciach obowiązkowych, to jest opuścił nie więcej niż 2 zajęcia z usprawiedliwieniem (w przypadku zajęć laboratoryjnych). Prowadzący zajęcia decyduje o dopuszczeniu studenta do zaliczenia poprawkowego. Prowadzący zajęcia ustala terminy i zasady poprawkowych zaliczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa=50% ocena z kolokwium zaliczeniowego z wykładów + 50% z zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się usprawiedliwiona nieobecność studenta na dwóch ćwiczeniach laboratoryjnych. Zaległość wyrównuje sie poprzez przygotowanie referatu, projektu lub w inny ustalony z prowadzącym sposób.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. J.Kazanecki – Wytwarzanie rur bez szwu – Ucz. Wyd. AGH, Kraków 2003
 2. J. Osika – Walcowanie rur na zimno w walcarkach pielgrzymowych – Ucz. Wyd. AGH, Kraków 2004
 3. P. Adamiec, J. Dziubiński, E. Tasak – Materiały i technologie wytwarzania rur – Odysseum, W-wa 1998
 4. A. Łukaszek – Sołek, J. Sińczak – Inżynieria jakości w przetwórstwie – Ucz. Wyd. AGH, Kraków 2006
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. K. Żaba: Wpływ powłoki Al–Si na proces wytwarzania i jakość zgrzewanych aluminiowanych rur stalowych, ISBN 978-83-63663-15-5, Wyd. Nauk. AKAPIT, 2013, Kraków
 2. K. Żaba, A. Mamala: Przeróbka plastyczna metali nieżelaznych (części I –Walcownictwo, część II – Ciągarstwo), ISBN 978-83-7464-358-0, Wyd. AGH, 2011, Kraków
 3. K. Żaba, M. Madej: Selected problems of abrasion resistance of aluminized steel tubes, Archives of Metallurgy and Materials, 2011 vol. 56, iss. 4, s. 860–869
 4. K. Żaba, M. Hyrcza-Michalska: Investigations of the technological plasticity of strips and tubes produced from low-carbon steel with Al−Si coatings Steel Research International 2012, s. 635-638
 5. K. Żaba: Quality assessment of aluminized steel tubes, Archives of Foundry Engineering, 2010 vol. 10 spec. iss. 3 s. 23–28
Informacje dodatkowe:

Brak