Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kuźnictwo
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-1-606-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Mroczkowski Marcin (mamrocz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student nabywa wiedzę z zakresu kuźnictwa. Zapoznaje się z technologią kucia swobodnego oraz zna podstawowe operacje kucia swobodnego i umie łączyć je ze sobą. Zna zasady doboru minimalnego stopnia przekucia wlewków przyjętych do procesów wytwarzania odkuwek swobodnych. Zapoznaje się z technologią kucia matrycowego. Zna różnice pomiędzy kuciem matrycowym otwartym i zamkniętym. Umie zaprojektować procesy kucia oraz obliczyć parametry siłowo-energetyczne konieczne do przeprowadzenia procesów. Zna konstrukcję idealnych przedkuwek.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie różnych technologii wytwarzania odkuwek metodami kucia swobodnego. IMN1A_W01 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Egzamin
M_W002 Student Zna zasady projektowania procesów wytwarzania wyrobów kutych o dużych wymiarach z wykorzystaniem produkcji jednostkowej i niskoseryjnej. IMN1A_W02 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Egzamin
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie wysokosernej i masowej produkcji odkuwek za pomocą metod kucia matrycowego. IMN1A_W01, IMN1A_W02 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Egzamin
M_W004 Zna zasady projektowania kucia matrycowego odkuwek w matrycach otwartych (z rowkami lub kompensatorami na wypływkę) oraz matrycach zamkniętych. IMN1A_W01, IMN1A_W02 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Egzamin
M_W005 Student potrafi zaprojektować różne procesy wytwarzania wyrobów za pomocą kucia i wyciskania IMN1A_W01, IMN1A_W02 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie różnych technologii wytwarzania odkuwek metodami kucia swobodnego. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student Zna zasady projektowania procesów wytwarzania wyrobów kutych o dużych wymiarach z wykorzystaniem produkcji jednostkowej i niskoseryjnej. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie wysokosernej i masowej produkcji odkuwek za pomocą metod kucia matrycowego. + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna zasady projektowania kucia matrycowego odkuwek w matrycach otwartych (z rowkami lub kompensatorami na wypływkę) oraz matrycach zamkniętych. + - + - - - - - - - -
M_W005 Student potrafi zaprojektować różne procesy wytwarzania wyrobów za pomocą kucia i wyciskania + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

 • Klasyfikacja procesów kuźniczych
 • Technologia kucia swobodnego odkuwek – przykłady projektowania
 • Zasady doboru minimalnego stopnia przekucia wlewków przyjętych do procesów wytwarzania odkuwek swobodnych
 • Sposoby uplastyczniania metali i stopów
 • Zasady doboru głównych parametrów technologicznych procesów kucia
 • Projektowanie odkuwek matrycowych i ich technologii wytwarzania
 • Konstrukcja idealnej przedkuwki
 • Sposób doboru wykrojów przygotowawczych, matrycujących i pomocniczych
 • Metody kucia odkuwek o bardzo złożonym kształcie
 • Konstrukcja wykrojów wstępnie matrycujących
 • Zasady rozmieszczania wykrojów matrycowych
 • Specyfika kucia zamkniętego odkuwek
 • Czynniki procesu wpływające na jakość wytwarzanych odkuwek
 • Niekonwencjonalne metody kucia odkuwek matrycowych

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

 • Wpływ smarowania narzędzi i kształtu materiału spęczanego na opór płynięcia, opór odkształcenia oraz pracę odkształcenia
 • Wpływ prędkości odkształcenia na opór plastyczny metalu
 • Siła kucia w procesach spęczania na prasie i energia kucia na młocie
 • Współzależność pomiędzy energią uderzenia, a wykonaną pracą odkształcenia
 • Wpływ parametrów geometrycznych rowka wypływki na efektywność procesu kucia

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest aktywny w nich udział, zaliczenie sprawozdań oraz pozytywne zaliczenie kolokwium w formie testu.

Ocena zaliczeniowa to ocena z testu wiadomości obniżana po pierwszym terminie o pół oceny za każdy dodatkowy termin zaliczenia.

Przewidziane są maksymalnie dwa zaliczenia poprawkowe.

Do egzaminu mogą przystąpić jedynie osoby, które pozytywnie zaliczyły ćwiczenia laboratoryjne.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ocen z zaliczenia i egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Preferowaną metodą wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach jest odrobienie zajęć z inną grupą. W przypadku braku takiej możliwości zadawana będzie praca indywidualna zależna od powstałych zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
 • Podstawowe wiadomości z przeróbki plastycznej metali oraz z metaloznawstwa
 • Obowiązkowa obecność na pierwszym i ostatnim wykładzie
 • Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Wasiunyk P., Jarocki J.: Kuźnictwo i prasownictwo. WSiP, Warszawa 1991
 2. Wasiunyk P.: Kucie matrycowe. WNT, Warszawa 1987
 3. Pacanowski J.: Projektowanie procesów kucia matrycowego odkuwek, 2011
 4. Krzekotowski Z. Technologia kucia swobodnego i półswobodnego, 1964
 5. Krzekotowski Z.Zarys Kuźnictwa, 1959
 6. Muster A. – Kucie matrycowe, 1986
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Jan RICHERT, Beata LESZCZYŃSKA, Marek GALANTY, Marcin MROCZKOWSKI, Piotr Tkaczewski, odkształcalność kompozytów aluminiowych wzmocnionych popiołami lotnymi, Rudy i Metale Nieżelazne 2007
 2. Marcin MROCZKOWSKI, Jan RICHERT, Prognozowanie stateczności plastycznego płynięcia w procesach CWS, Rudy i Metale Nieżelazne 2007
 3. Marcin MROCZKOWSKI, Łukasz KUCZEK, Paweł PAŁKA, Wojciech ŚCIĘŻOR, Stopy aluminium jako materiały do produkcji podków W: PLASTMET’2018
Informacje dodatkowe:

W trakcie zajęć wykorzystywana jest uczelniana platforma e-learningowa AGH.