Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Tłocznictwo
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-1-607-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Muzykiewicz Wacław (muzywac@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student nabywa wiedzę z zakresu procesów kształtowania blach, obejmującego cięcie (na nożycach, za pomocą wykrojników), gięcie (na prasach, za pomocą walców, przez przeciąganie) oraz kształtowanie wyrobów o powierzchni nierozwijalnej (zwłaszcza wytłaczanie, przetłaczanie, wyciąganie, wyoblanie i zgniatanie obrotowe, kształtowanie przez rozciąganie). Nabywa umiejętności oceny i doboru parametrów procesu. Potrafi dokonać oceny technologicznej podatności materiału do tłoczenia. Podczas ćwiczeń laboratoryjnych nabywa kompetencje społeczne w zakresie pracy w zespole.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie technologii wytwarzania wytłoczek. Zna podstawy projektowania, zwłaszcza poprawnego doboru parametrów technologicznych kluczowych procesów wytwarzania wyrobów tłoczonych i oceny tłoczności blach. IMN1A_W05, IMN1A_W03 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potafi przeprowadzić podstawowe procesy cięcia, gięcia i tłoczenia, dobrać odpowiednie parametry procesu (geometryczne, technologiczne). IMN1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi przeprowadzić podstawowe próby technologiczne (Erichsena, miseczkowania) oceny podatności / doboru materiału do tłoczenia i poprawnie zinterpretować ich wyniki. IMN1A_U03, IMN1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów i potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role w zależności od realizowanych celów. IMN1A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Rozumie potrzebę i jest gotów do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, potrafi określić priorytety w zakresie realizacji zadań inżynierskich. IMN1A_K01, IMN1A_K02 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie technologii wytwarzania wytłoczek. Zna podstawy projektowania, zwłaszcza poprawnego doboru parametrów technologicznych kluczowych procesów wytwarzania wyrobów tłoczonych i oceny tłoczności blach. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potafi przeprowadzić podstawowe procesy cięcia, gięcia i tłoczenia, dobrać odpowiednie parametry procesu (geometryczne, technologiczne). - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić podstawowe próby technologiczne (Erichsena, miseczkowania) oceny podatności / doboru materiału do tłoczenia i poprawnie zinterpretować ich wyniki. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów i potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role w zależności od realizowanych celów. - - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę i jest gotów do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, potrafi określić priorytety w zakresie realizacji zadań inżynierskich. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 132 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
-
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych,
z ważącą oceną z egzaminu: E [0,6], zal. [0,4]

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak