Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Żaroodporne i żarowytrzymałe stopy metali
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-1-610-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Książek Marzanna (mksiazek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają nadstopy na osnowie Ni, Co i Fe jako tworzywa do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacji. Omówiona jest charakterystyka nadstopów na osnowie Ni, Co i Fe pod kątem składu chemicznego i fazowego, ze szczególnym uwzględnieniem strukturalno- mechanicznych efektów obróbki cieplnej. Przedstawione są technologie topienia i zalewania nadstopów na osnowie Ni i Co. Omówione są zagadnienia związane z powłokami barierowymi stosowanymi na nadstopy na bazie Ni.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu budowy, właściwości oraz podziału stopów żaroodpornych i żarowytrzymałych IMN1A_W05, IMN1A_W09, IMN1A_W08, IMN1A_W07, IMN1A_W06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą wpływu składu chemicznego i fazowego na właściwości stopów żaroodpornych i żarowytrzymałych IMN1A_W05, IMN1A_W09, IMN1A_W08, IMN1A_W07, IMN1A_W06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada podstawową wiedzę na temat wytwarzania elementów konstrukcyjnych ze stopów żaroodpornych i żarowytrzymałych IMN1A_U06, IMN1A_U02, IMN1A_U01, IMN1A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Posiada podstawowe umiejętności doboru stopów żaroodpornych i żarowytrzymałych do zastosowań praktycznych IMN1A_U06, IMN1A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu budowy, właściwości oraz podziału stopów żaroodpornych i żarowytrzymałych + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą wpływu składu chemicznego i fazowego na właściwości stopów żaroodpornych i żarowytrzymałych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada podstawową wiedzę na temat wytwarzania elementów konstrukcyjnych ze stopów żaroodpornych i żarowytrzymałych + - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada podstawowe umiejętności doboru stopów żaroodpornych i żarowytrzymałych do zastosowań praktycznych - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Wprowadzenie. Geneza, charakterystyka i obszary zastosowań stopów
żaroodpornych i żarowytrzymałych (nadstopów).
2.Podstawy inżynierii nadstopów.
3.Stopy na bazie niklu; skład chemiczny, mikrostruktura, budowa fazowa, własności
mechaniczne stopów plastycznych i odlewniczych.
4.Stopy na bazie kobaltu; skład chemiczny, mikrostruktura i obróbka cieplna,
własności mechaniczne i mechanizmy umocnienia.
5.Stopy na bazie żelaza; historia stopów, inżynieria składu chemicznego, struktura i
budowa fazowa, obróbka cieplna. Własności mechaniczne oraz zastosowanie
plastycznych oraz odlewniczych stopów żelaza.
6.Stopy niobu, molibdenu, tantalu, wolframu i chromu; struktura, własności,
przykłady zastosowań.
7.Metalurgia stopów żaroodpornych i żarowytrzymałych; topienie, rafinacja,
odlewanie.
8.Zastosowanie superstopów w przemyśle chemicznym, petrochemicznym,
energetycznym oraz innych.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Badanie mikroskopowe stopów na bazie niklu.
2. Badanie mikroskopowe stopów na bazie kobaltu.
3. Obróbka cieplna oraz badania mikroskopowe stopów na bazie żelaza.
4. Badania i opis wybranych elementów wykonanych ze stopów żaroodpornych i
żarowytrzymałych.
5. Badania wpływu warunków pracy na strukturę stopów na bazie żelaza.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa= ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych
Premiowana obecność na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dla jego właściwego zrozumienia wymagane są wiadomości z fizyki, chemii, chemii fizycznej i
podstaw materiałoznawstwa, jak również wysłuchanie wykładu żaroodporne i żarowytrzymałe stopy.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Mrowec S., Werber T. – Nowoczesne materiały żaroodporne – Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1982
2. Ciszewski B, Przetakiewicz W. – Nowoczesne materiały w technice, Bellona, 1993, Warszawa
3. Mikułowski B. – Stopy żaroodporne i żarowytrzymałe- nadstopy – Wyd. AGH, Kraków , 1997
4. Maciejny A., Hernas A. – Żarowytrzymałe stopy metali – Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989
5, Sims C.T., Hagel W.C. The superalloys. Ed. John Wiley &Sons, 1972, New York, London, Sydney, Toronto
4. Reed R.C. – The Superalloys: Fundamentals and applications – Cambridge University Press, New York, 2006
5. Hernas A. – Żarowytrzymałość stali i stopów – Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Influence of physicochemical and technological properties of ceramic powders and binders on the quality
of the multilayer ceramic moulds for precision casting critical parts of aircraft engines, M. Ksiazek1,, A. Tchorz, K. Szczepaniak- Lalewicz , I. Krzak, P. Wieliczko1, A. Gil1, K. Zaba, J. Mizera, R. Sitek, P. Kurdziel, A. Dydak
2. Evaluation of the internal structure of the multilayer ceramic mould for precision casting critical parts of aircraft engines by X-ray computed tomography, Journal of Powder Metallurgy&Mining, 2018, 7(1), pp 1-7 Adam Tchórz, Marzanna Książek, Izabela Krzak, Katarzyna Szczepaniak-Lalewicz, Krzysztof Żaba, Jarosław Mizera, Piotr Kurdziel, Artur Dydak,

Informacje dodatkowe:

Brak