Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka zawodowa (4 tygodnie)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-1-613-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Włoch Grzegorz (gwloch@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Ramowy program praktyki zawodowej technologiczno-obserwacyjnej związany jest z poznaniem i analizą technologii wytwarzania wybranego wyrobu metalurgicznego lub metalowego (zebranie danych technicznych i wiedzy technologicznej na temat przetwarzanego materiału i wykorzystywanych do tego urządzeń technicznych – dane techniczne, schematy, rysunki itp. …) oraz zapoznanie się ze strukturą i działaniem całego przedsiębiorstwa.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student orientuje się w obecnej kondycji przemysłu metali nieżelaznych. Ma elementarną wiedzę z zarządzania jakością w przemyśle metali nieżelaznych. Zna podstawowe zasady BHP obowiązujące w zakładach pracy. IMN1A_W03, IMN1A_W02, IMN1A_W04 Potwierdzenie realizacji programu praktyki,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi korzystać z informacji pochodzących z różnych dziedzin nauki, dokonać ich syntezy oraz zastosować w praktyce IMN1A_U03, IMN1A_U02, IMN1A_U05 Potwierdzenie realizacji programu praktyki,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Student posiada umiejętność oceny ekonomicznych aspektów działalności gospodarczej w przemyśle metalurgicznym. IMN1A_U08, IMN1A_U05 Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. Student rozumie potrzebę i zna możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych IMN1A_K01 Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
120 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student orientuje się w obecnej kondycji przemysłu metali nieżelaznych. Ma elementarną wiedzę z zarządzania jakością w przemyśle metali nieżelaznych. Zna podstawowe zasady BHP obowiązujące w zakładach pracy. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z informacji pochodzących z różnych dziedzin nauki, dokonać ich syntezy oraz zastosować w praktyce - - - - - - + - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność oceny ekonomicznych aspektów działalności gospodarczej w przemyśle metalurgicznym. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. Student rozumie potrzebę i zna możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 120 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (120h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie na podstawie wystawionego przez zakład potwierdzenia odbycia praktyki oraz przedstawionego sprawozdania

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa opiera się na wystawionej przez zakład ocenie przebiegu praktyki.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach jest ustalany pomiędzy studentem i zakładem.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak