Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe: ścieżka Inżynieria materiałów metalicznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-1-702-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Szczerba Marek (szczerba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Repetytorium zagadnień związanych z inżynierią metali nieżelaznych. Referat na wybrane zagadnienie z materiałoznawstwa i inżynierii materiałów metalicznych oraz dyskusja z audytorium. Umiejętność redagowania i przedstawiania własnego punktu widzenia na referowane przez innych autorów zagadnień z dziedziny inżynierii metali nieżelaznych. Umiejętność formułowania koncepcji merytorycznej pracy badawczej, znajomość metod realizacji i analizy wyników w odniesieniu do realizowanej pracy dyplomowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student opracowuje w konsultacji z prowadzącym przedmiot referat na wybrany temat z zakresu inżynierii metali nieżelaznych oraz otrzymuje od innych uczestników seminarium dodatkową wiedzę z obszaru inżynierii materiałowej. IMN1A_W01, IMN1A_W02 Sprawozdanie
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu wybranych zagadnień z materiałoznawstwa i inżynierii materiałów metalicznych. IMN1A_W01, IMN1A_W02 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student nabywa umiejętności zreferowania konkretnego zagadnienia z inżynierii metali nieżelaznych przy pomocy nowoczesnych środków informatycznych oraz prowadzenia dyskusji naukowej. IMN1A_U05, IMN1A_U02 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student nabywa kompetencji prowadzenia dyskusji polemicznych z innymi ludźmi na tematy związane z rozwiązywaniem zagadnień z obszaru inżynierii metali nieżelaznych. IMN1A_K01, IMN1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student opracowuje w konsultacji z prowadzącym przedmiot referat na wybrany temat z zakresu inżynierii metali nieżelaznych oraz otrzymuje od innych uczestników seminarium dodatkową wiedzę z obszaru inżynierii materiałowej. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu wybranych zagadnień z materiałoznawstwa i inżynierii materiałów metalicznych. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student nabywa umiejętności zreferowania konkretnego zagadnienia z inżynierii metali nieżelaznych przy pomocy nowoczesnych środków informatycznych oraz prowadzenia dyskusji naukowej. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student nabywa kompetencji prowadzenia dyskusji polemicznych z innymi ludźmi na tematy związane z rozwiązywaniem zagadnień z obszaru inżynierii metali nieżelaznych. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (20h):

Zajęcia polegają na opracowaniu merytorycznym wybranego zagadnienia z inżynierii metali nieżelaznych w trybie konsultacji z prowadzącym przedmiot. Następnie wygłoszenie referatu z opracowanego zagadnienia oraz przeprowadzenie merytorycznej dyskusji z audytorium. Istotą zajęć jest również aktywne uczestnictwo w dyskusji i polemice nad innymi zagadnieniami z inżynierii metali nieżelaznych opracowanymi przez innych autorów – uczestników seminarium. Zaliczenie uzyskuje się poprzez pozytywne oceny, które obejmują wartość merytoryczną opracowania specjalistycznego, poziom prezentacji zagadnienia oraz dyskusji z audytorium oraz poziom aktywnego uczestnictwa nad prezentacjami pozostałych uczestników seminarium.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obowiązkowa obecność na zajęciach. Opracowanie wybranego zagadnienia tematycznego, jego prezentacja przed audytorium seminaryjnym przy pomocy nowoczesnych środków przekazu oraz udział w merytorycznych dyskusjach na forum seminarium.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.6 x ocena opracowania merytorycznego + 0.2 x ocena z prezentacji + 0.2 X ocena z udziału w dyskusjach merytorycznych na forum seminarium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości wyrównywane w trybie pisemnych cząstkowych opracowań merytorycznych oraz kolokwiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podręczniki i wykłady i tematyki inżynierii materiałów metalicznych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak