Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe: ścieżka Przetwórstwo metali nieżelaznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-1-703-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Muzykiewicz Wacław (muzywac@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student nabywa umiejętności pisania pracy inżynierskiej, w szczególności opisu stanu zagadnienia oraz poprawnego opracowania tematu, analizy uzyskanych wyników i wnioskowania. Prezentacje prac pozwalają na ugruntowanie wiedzy w zakresie procesów wytwarzania wyrobów metalicznych i nowoczesnych technologii przetwórstwa metali nieżelaznych, na nabycie umiejętności doboru metod badawczych oraz krytycznej oceny stosowanych technologii. Udział w dyskusjach nad tematyką prac kształtuje kompetencje studenta w zakresie wyboru istotnych społecznie zadań inżynierskich.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie procesów wytwarzania wyrobów metalicznych oraz w zakresie nowoczesnych technologii przetwórstwa metali nieżelaznych IMN1A_W05, IMN1A_W07, IMN1A_W04, IMN1A_W06 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi stosować aktualne metody badawcze do rozwiązywania problemów inżynierskich i naukowych IMN1A_U04, IMN1A_U08, IMN1A_U03 Prezentacja
M_U002 Posiada umiejętność krytycznej oceny stosowanych technologii IMN1A_U08, IMN1A_U02 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi dokonać wyboru najistotniejszych - ze społecznego punktu widzenia - zadań inżynierskich IMN1A_K02, IMN1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie procesów wytwarzania wyrobów metalicznych oraz w zakresie nowoczesnych technologii przetwórstwa metali nieżelaznych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi stosować aktualne metody badawcze do rozwiązywania problemów inżynierskich i naukowych - - - - - + - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność krytycznej oceny stosowanych technologii - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi dokonać wyboru najistotniejszych - ze społecznego punktu widzenia - zadań inżynierskich - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (20h):

Zasady dyplomowania. Struktura i sposób redagowania pracy dyplomowej. Omówienie przygotowania części literaturowej pracy – opis stanu zagadnienia, źródła literaturowe. Zasady wyboru / określania celu i zakresu pracy. Omówienie programu części badawcznej pracy w zależności od jej tematu (podstawowy, technologiczny, konstrukcyjny): metodyka eksperymentów i metody pomiarowe, opracowanie wyników badań. Zasady analizy uzyskanych zależności funkcyjnych, tablicowych i metaloznawczych. Metody wnioskowania na podstawie wyników uzyskanych w pracy. Prezentacje prac na różnych etapach ich wykonania. Dyskusja nad pracami, wyprowadzenie wniosków z prezentacji i dyskusji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena zaliczenia zajęć seminaryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak