Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologies in cable industry
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-1-709-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Smyrak Beata (smyrak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

This module deals with the analysis of materials and technologies used in the cable industry. The
student will be able to analyze the standard and new materials and technologies in the cable industry

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows properties of materialsused to cables and conductors. IMN1A_W03, IMN1A_W02, IMN1A_W04 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student knows type of cables and conductors according to their applications IMN1A_W04 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can use database of cables and conductors IMN1A_U03, IMN1A_U02 Wykonanie projektu,
Projekt
M_U002 Student can design basic properties of cables and conductors and other electrical equipment IMN1A_U06, IMN1A_U03 Projekt,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student knows the meaning of the packet EU 3x20 IMN1A_K01, IMN1A_K02 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows properties of materialsused to cables and conductors. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student knows type of cables and conductors according to their applications + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can use database of cables and conductors - - - + - - - - - - -
M_U002 Student can design basic properties of cables and conductors and other electrical equipment - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student knows the meaning of the packet EU 3x20 + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

The main aim of subject is knowledge transfer connected with:
a) cables and conductors production,
b) materials used for cables and conductors
c) main applictaions of cables and conductors
d) world and domestic cables and conductors market.
1.Polish national electro-energetic grid, possesional structure of polish
electroenergetics system structure.
2.Kind and structure of cables and conductors. Terminology. Standarization.
3.Requirements of cables and conductors (construction, mechanical and electrical
properties)
4.Materials for cables and conductors (conductive materials, insulating materials,
protective materials)
5.Main technologies of cables and conductors production
6.The basic research of cables and conductors.
7.The basic rules of cables and conductors design.
8.Characteristics of cables and conductors technologies
9.Characteristics of world and domestic cables market

Ćwiczenia projektowe (30h):

1.Elaboration and analysis of materials database use for cables and conductors
2.Design of overhead conductors production
3.Design of trolley wires production
4.Design of multiple conductor cables production
5.Design of cable manufacturing business

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Lecture: final test on the condition of positive evaluation of laboratory and project exercises
Design exercises: Passed project

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% of evaluation = 50% of finish lecture test +50% of excersises

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indyvidual agreements

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic knowledge of chemistry, physics, mechanics and metals processing

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.T. Knych: Energetyczne przewody napowietrzne. Teoria, materiały, aplikacje, Wyd. AGH, 2010
2.K. Żmuda: Elektroenergetyczne układy przesyłowe i rozdzielcze. Wybrane zagadnienia z przykładami,
Wyd. Politechniki Śląskiej, 2011
3.B. Florkowska, J. Furgał, M. Szczerbiński, R. Włodek, Materiały elektrotechniczne. Podstawy
teoretyczne i zastosowania, Wydawnictwo AGH, 2011
4.T. Skarżyński, H. Kończykowski, Z. Koteras, Przewody elektryczne, WNT 1973 5.H.Mościcka-Madej,
Inżynieria wysokich napięć w elektroenergetyce, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1996
6.S. Stryszowski, Materiałoznawstwo elektryczne, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 1999.
7.Z. Celiński, Materiałoznawstwo elektrotechniczne, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
2005
8.Z. Rdzawski, Miedź stopowa, Wydawnictwo Politechniki Sląskiej, 2005
9.Przewody elektroenergetyczne, Wydawnictwo przemysłowe WEMA, 1998,
10.L. Mondolfo; Aluminum alloys : structure and properties, London, Boston : Butterworths, 1976
11. J.R.Davis, ASM Speciality Handbook: Aluminium and aluminium alloys, ASM International, 1993
12. J.R. Davis, ASM Speciality Handbook: Copper and copper alloys, ASM International, 1993
13. H. Pops, Nonferrous wire book, The Wire Association International, 1995
14. R. Bartnikas, K.D. Srivasteva, Power and communication cables, theory and applications, A John
Wiley & Sons, 1999

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Smyrak B. Knych T. Mamala. A., Korzeń K.: Rheological Inactivity of AlMgSi Conductors (AAAC) in trend
of negative stress gradients, Materials Science Forum, vol. 765, 2013, str. 808-812
2.Osuch P., Smyrak B., Knych T.: Effect of precipitation hardening on the structure and properties of
AlMgSi conductor alloys in different technological routes, Materials Science Forum , vol. 765, 2013, str.
823-826,
3.Walkowicz M., Knych T., Smyrak B.: A study of oxygen-free copper for the electronics and electrical
engineering applications, Electrical Review, nr 2a, 2013, str. 40-44.
4.Kawecki A., Knych T., Sieja-Smaga E., Mamala A., Kwaśniewski P., Kiesiewicz G., Smyrak B., Pacewicz
A., Fabrication, properties and microstructures of high strength and high conductivity copper-silver
wires, Archives of Metallurgy and Materials, Volume 57 2012 Issue 4, str.
5.Knych T., Smyrak B., Walkowicz M.: Research on the influence of casting speed on the structure and
properties of oxygen-free copper wires. Wire Journal International ISSN 0277-4275., Volume 45, Number
10, October 2012, str.68 – 72
6.Knych T., Mamala A., Smyrak B., Walkowicz M.: Dynamic recrystallization of continuous cast copper
wire rod and the rapid tensile test. Wire Journal International ISSN 0277-4275, Volume 45, Number 11,
November 2012, str.60 – 68 – udział własny:25%
7.Knych T., Smyrak B., Walkowicz M.: Selected aspects of evolution properties of oxygen free copper for
high-advanced electrotechnical application, Electrical Review ISSN 0033-2097, 2011, 87 nr 9a str.285
del>290
8.Knych T., Smyrak B., Walkowicz M.: The characterization of the oxygen free-copper technology
production applications for electrical uses, Electrical Review ISSN 0033-2097, 2011 R. 87 nr 2
str.195–200 – udział własny:30%
9.Knych T., Smyrak B., Walkowicz M.: Oxygen-free copper from DCC-AGH® technologies in highly-
advanced audio-video cable applications, Archives of Acoustics, ISSN 0137-5075, 2011 vol. 36, 7, str.
485-486
10.Knych T., Smyrak B., Walkowicz M.: Problematyka kruchości wodorowej miedzi stosowanej na żyły
przewodzące w kablach ognioodpornych, Electrical Review ISSN 0033-2097/del> 2011 R. 87 nr 6 str.
218 – 222 – udział własny:30%
11.Knych T., Smyrak B., Osuch P., Szajding K.: A study of the influence of strain hardening and
precipitation hardening sequence on development of mechanical properties of AlMgSi conductor alloys,
Materials Science Forum ISSN 0255-5476 del>,2011 vol. 690, TransTech Publications, Switzerland, str.
45–48 –
12.Osuch P., Knych T., Smyrak B., Mamala A.: Analysis of the technology for manufacturing heat-
treatable AlMgSi alloy wire rod, in terms of physical phenomena that affect the structure and properties,
Materials Science Forum, ISSN 0255-5476, 2011, vol. 690, str.149–152,
13.Jabłoński M., Knych T., Smyrak B.: Effect of iron addition to aluminium on the structure and
properties of wires used for electrical purposes, Materials Science Forum ISSN 0255-5476, lipiec 2011
vol. 690, 83 str. 456-462,
14.Smyrak B., Knych T., Mamala A., Uliasz P., Jabłoński M.: A study of a new generation of multi-
functional aluminium alloys for the power industry, Materials Science Forum ISSN 0255-5476 lipiec
2011 vol. 690, 83 str. 439 442,
15.Knych T., Smyrak B., Walkowicz M.: Research of oxygen free of Upcast® technology for electric and
electronic uses, World of Metallurgy, Erzmetall, Internationale Fachzeitschrift für Metallurgie ISSN
1613-2394, 2011 vol. 64 no. 1 str. 16–25,
16.Knych T. Smyrak B.. Walkowicz M., The characterization of the oxygen free-copper technology
production applications for electrical uses, Electrical Review, ISSN 0033-2097, 2011 R. 87 No. 2 str.
195–200 (IF – 0,196) – udział własny:30%
17.Knych T., Mamala A., Smyrak B., Walkowicz M.: Research on the influence of the structural state of
Cu-ETP wire rod on the annealing susceptibility of wires, Wire Journal International ISSN 0277-4275, 10,
str. 60–67,
18.Knych T., Mamala A., Smyrak B.: Phenomenology of the creep process of a precipitation-hardenable
AlMgSi alloy wires for overhead power lines. Experimental tests. Simulation, Mechanics of Time
Dependent Materials, 13, 2009, str. 163-181 (IF/del> 1,051),
19.Jabłoński M., Knych T., Smyrak B., New aluminium alloys for electrical wires of fine diameter for
automotive industry, Archives of Metallurgy and Materials, 7, 2009

Informacje dodatkowe:

Brak