Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Stopy o specjalnych właściwościach
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-102-OA-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Garbacz-Klempka Aldona (agarbacz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł opisuje stopy o specjalnych zastosowaniach, m.in. stopy metali szlachetnych, metale i stopy biomedyczne, stopy żarowytrzymałe i żaroodporne, stopy z pamięcią kształtu, niskotopliwe i monetarne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę w zakresie wysokojakościowych stopów odlewniczych, technologii ich wytwarzania i uszlachetniania oraz wiedzę o możliwościach zastosowania poszczególnych stopów. IPO2A_W01, IPO2A_W02, IPO2A_W04 Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ma poszerzoną wiedzę i orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwoju technologii odlewniczych, nowych materiałów: stopów i kompozytów. Ma wiedzę z zakresu technik wytwarzania w tym: obróbki plastycznej, obróbki powierzchni wyrobów metalowych, odlewnictwa metali, metalurgii proszków. IPO2A_W02, IPO2A_U02, IPO2A_W03 Referat
M_U002 Potrafi dobrać aparaturę badawczą i pomiarową i wykonać badania i ocenić budowę strukturalną metali i stopów odlewniczych oraz dokonać oceny ich właściwości fizyczne. Student potrafi przeprowadzić obliczenia dla przygotowania stopu jubilerskiego. IPO2A_U03 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi przygotować dokumentację z powierzonego zadania. IPO2A_K02, IPO2A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo nad powierzonym zadaniem. IPO2A_U08, IPO2A_U03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
25 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie wysokojakościowych stopów odlewniczych, technologii ich wytwarzania i uszlachetniania oraz wiedzę o możliwościach zastosowania poszczególnych stopów. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma poszerzoną wiedzę i orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwoju technologii odlewniczych, nowych materiałów: stopów i kompozytów. Ma wiedzę z zakresu technik wytwarzania w tym: obróbki plastycznej, obróbki powierzchni wyrobów metalowych, odlewnictwa metali, metalurgii proszków. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać aparaturę badawczą i pomiarową i wykonać badania i ocenić budowę strukturalną metali i stopów odlewniczych oraz dokonać oceny ich właściwości fizyczne. Student potrafi przeprowadzić obliczenia dla przygotowania stopu jubilerskiego. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi przygotować dokumentację z powierzonego zadania. - - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo nad powierzonym zadaniem. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 25 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

Złoto, stopy złota, zastosowanie, technologia topienia i odlewania. Srebro i jego stopy, technologia topienia, odlewania, właściwości i zastosowanie. Platyna i platynowanie, właściwości i zastosowanie. Zagadnienia związane z probiernictwem i wykonywaniem przedmiotów z metali szlachetnych. Nowoczesne tworzywa w przemyśle odlewniczym. W szczególności:
• metale i stopy szlachetne,
• stopy żarowytrzymałe i żaroodporne
• stopy o podwyższonej zdolności tłumienia drgań
• stopy z pamięcią kształtu
• metale i stopy biomedyczne
• stopy niskotopliwe
• stopy nadplastyczne
• metale i stopy ziem rzadkich
• stopy cyrkonu o szczególnym zastosowaniu w energetyce jądrowej

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Topienie metali dla jubilerstwa, metody obliczeń i przygotowania stopów jubilerskich.. Zapoznanie z metodami probierczymi w jubilerstwie. Zapoznanie się z metodami badań stopów specjalnych. Skład chemiczny i struktura stopów o specjalnym przeznaczeniu, w szczególności:
• metale i stopy szlachetne,
• metale i stopy biomedyczne
• stopy niskotopliwe
• stopy monetarne
• stopy żarowytrzymałe i żaroodporne
• alternatywnie stopy zabytkowe

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na wykładach. Średnia ocen z prac pisemnych i sprawozdań

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza ogólna z zakresu metaloznawstwa i odlewnictwa metali nieżelaznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Blicharski M. – Wstęp do inżynierii materiałowej. Warszawa 1998r.
2.Prowans S.- Metaloznastwo. Warszawa 1988 r.
3.Dobrzański L.- Podstawy metodologii projektowania materiałowego. Gliwice 2009r.
4.Blicharski M. – Inżynieria Powierzchni. Warszawa 2009r.
5.Uhlig H. – Korozja i jej zapobieganie. Warszawa 1976 r.
6.Staronka A., Holtzer M., Piekarska M. – Podstawy fizykochemii procesów ,metalurgicznych i odlewniczych. Korozja elektrochemiczna metali. Korozja gazowa metali. Kraków 1977r.
11.Górny Z., Sobczak J.: Nowoczesne tworzywa odlewnicze na bazie metali nieżelaznych. Wyd. ZA-PIS, Kraków 2006.
12. Stopy specjalnego zastosowania – Stanisław Rzadkosz, Zbigniew Bonderek, Aldona Garbacz-Klempka, Poradnik odlewnika : odlewnictwo współczesne. T. 1, Materiały, pod red. Jerzego J. Sobczaka. — Kraków : Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, 2013. —S. 581–620.
13. Materiały inżynierskie w zastosowaniach biomedycznych –Leda H., 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Stopy specjalnego zastosowania – Stanisław Rzadkosz, Zbigniew Bonderek, Aldona Garbacz-Klempka, Poradnik odlewnika : odlewnictwo współczesne. T. 1, Materiały, pod red. Jerzego J. Sobczaka. — Kraków : Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, 2013. —S. 581–620.

Informacje dodatkowe:

Brak