Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Procesy technologiczne kształtowania struktury i właściwości odlewów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-104-OA-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Górny Marcin (mgorny@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje procesy technologiczne (m.in. modyfikacja, sferoidyzacja, uszlachetnianie, filtracja, obróbka cieplna) i ich wplyw na strukturę i własciwości stopów odlewniczych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma szczegółową, podbudowaną teoretycznie wiedzę zakresu teorii krystalizacji metali i stopów odlewniczych, wpływu czynników technologicznych na kształtowanie końcowej struktury metali i stopów. IPO2A_W02 Egzamin
M_W002 Ma podbudowaną teoretycznie, rozszerzoną wiedzę z zakresu metalurgii stopów ze szczególnym uwzględnieniem stopów odlewniczych (żeliwa, staliwa, stopów metali nieżelaznych). IPO2A_W02 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wyznaczyć i zinterpretować podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne materiałów inżynierskich stosowanych we współczesnej technice, w tym w obszarze metalurgii i odlewnictwa IPO2A_U05, IPO2A_U02 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem IPO2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
25 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma szczegółową, podbudowaną teoretycznie wiedzę zakresu teorii krystalizacji metali i stopów odlewniczych, wpływu czynników technologicznych na kształtowanie końcowej struktury metali i stopów. + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma podbudowaną teoretycznie, rozszerzoną wiedzę z zakresu metalurgii stopów ze szczególnym uwzględnieniem stopów odlewniczych (żeliwa, staliwa, stopów metali nieżelaznych). + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyznaczyć i zinterpretować podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne materiałów inżynierskich stosowanych we współczesnej technice, w tym w obszarze metalurgii i odlewnictwa + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 25 godz
Przygotowanie do zajęć 18 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 7 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

1. Ogólna charakterystyka, właściwości i zastosowanie materiałów inżynierskich. Kryteria doboru i optymalizacji właściwości.
2. Analiza schematu procesów technologicznych wpływających na strukturę i właściwości odlewów.
3. Modyfikacja struktury pierwotnej i eutektyki stopów odlewniczych.
4. Dobór procesów uszlachetniania stopów odlewniczych i ich wpływ na kształtowanie struktury i właściwości odlewów.
5. Filtracja i rafinacja stopów odlewniczych.
6. Kryteria doboru pieców odlewniczych do wytapiania stopów odlewniczych. Analiza procesów metalurgicznych.
7. Kryteria doboru i optymalizacji obróbki cieplnej stopów odlewniczych. Zagadnienie umacniania stopów.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Wprowadzenie oraz szkolenie BHP.
2. Ilościowa i jakościowa ocena mikrostruktury odlewów.
3. Wpływ szybkości stygnięcia na strukturę i właściwości odlewów.
4. Modyfikacja struktury pierwotnej i eutektyki stopów odlewniczych –cz.1.
5. Modyfikacja struktury pierwotnej i eutektyki stopów odlewniczych –cz.2.
6. Procesy uszlachetniania stopów odlewniczych.
7. Obróbka cieplna stopów odlewniczych.
8. Zaliczenie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, jednak ma wpływ na ocenę końcowa. Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie zaliczenia laboratoriów, obecności na wykładach oraz wyniku egzaminu. Jeżeli student uczestniczył w co najmniej 70% wykładów, wówczas ocena końcowa zostanie podniesiona o pół stopnia w stosunku do średniej oceny z egzaminu oraz z ćwiczeń laboratoryjnych .
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych. Egzamin ma formę pisemną (lub ustną na życzenie studenta). Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych należy przynieść pisemne usprawiedliwienie. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych. Prowadzący ćwiczenie ustala wówczas indywidualnie formę zaliczenia takiego ćwiczenia. Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.
Zaliczenie każdego ćwiczenia laboratoryjnego jest dwustopniowe: pisemne sprawdzenie wiadomości (lub ustne na życzenie studenta) oraz pisemne sprawozdanie. Ocena z ćwiczenia jest średnią arytmetyczną z kolokwium oraz sprawozdania. Do zaliczenia, wszystkie oceny muszą być pozytywne.
Sprawozdanie z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych powinno zawierać:
1. Cześć teoretyczną (minimum 2 strony arkuszu A4). Część ta powinna być ściśle związana z tematem. Powinna zawierać odniesienia do literatury (cytowania).
2. Część doświadczaną. Część ta powinna zwierać: przebieg ćwiczenia, zastosowane metody badań, rodzaj użytych urządzeń, wyniki, ich analizę oraz wnioski.
3. Literaturę do części teoretycznej (ewentualnie do części doświadczalnej).
4. Sprawozdanie może być napisane ręcznie lub przy użyciu komputera. Na pierwszej stronie tabelka wg podanego wzoru. Wszystkie strony sprawozdania muszą być spięte zszywką. Sprawozdanie powinno być napisane na papierze kancelaryjnym lub wydrukowane na papierze do drukarki (białym).
5. Sprawozdanie zawiera datę ćwiczenia, nr grupy studenta i jest oryginalne (kopie nie są akceptowane).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Przybyłowicz K.: Metaloznawstwo. Warszawa, WNT, 2007.
2. Dobrzański. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. WNT, 2009.
3. Fras E. Krystalizacja metali. WNT 2003.
4. Sobczak J. Nowoczesne tworzywa odlewnicze na bazie metali nieżelaznych. Za-Pis, 2005.
5. Guzik E.: Procesy uszlachetniania żeliwa. PAN 2001.
6. Fraś E., Podrzucki Cz.: Żeliwo modyfikowane Skrypt AGH, 1981.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Fraś E., Górny M., Tyrała E., Hugo F. López: Austenitizing and austempering kinetics in thin-walled ductile iron castings. Proceedings of WFC 2012, Editors: José Antonio Lazcano. Arturo Reyes., art. 8, s. 1-11.
2. Fraś E., Górny M., Hugo F. López: Mechanism for the Role of Silicon on the Transitionfrom Graphite to Cementite Eutectic in Cast Iron. Metallurgical and Materials Transactions A, 2012, vol. 43A, s. 4204-4218.
3. Fraś E., Górny M.: Fading of inoculation effects in ductile iron. Archives of Foundry Engineering. vol. 8, nr 1 (2008) 83-87.
4. Fraś E., Górny M.: Inoculation Effects of Cast Iron. Archives of Foundry Engineering, vol. 12, nr 4/2012, 39-47.
5. Izydorczyk J., Paśniewski J., Górny M.: Ocena zastosowania automatycznego analizatora obrazu Leica QWin w badaniach metalograficznych do oceny mikrostruktury w odlewach z żeliwa sferoidalnego. Zeszyty studenckich prac naukowych „SFEROID”, Zeszyt nr 13. Gliwice 2012, s. 152-158.
6. Fraś E., Górny M., Kapturkiewicz W.: Thin wall ductile iron castings: Technological Aspects. Archives of foundry Engineering, vol. 13, nr 1/2013, str. 23-28.

Informacje dodatkowe:

Brak