Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sieci komputerowe i systemy wspomagania komputerowego w technice
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-109-OA-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Malinowski Paweł (pamalino@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł pozwala zapoznać się z metodami poszukiwania i przetwarzania informacji. Pozwala pozyskać podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania programów użytkowych i sieci komputerowych w tym celu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Brak wyników do wyświetlenia
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Brak wyników do wyświetlenia
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
Sieci komputerowe i systemy wspomagania komputerowego w technice

Podstawowe pojęcia związane z projektowaniem, zarządzaniem, bezpieczeństwem sieci komputerowych. Warstwowy model referencyjny OSI/ISO. Urządzenia sieciowe w odniesieniu do modelu referencyjnego. Model TCP/IP. Adresowanie, klasy adresów. Zagrożenia w sieciach komputerowych. Metody zabezpieczania sieci komputerowych. Bazy danych. Systemy CAD, CAE, CAM. Możliwość zastosowania systemów komputerowego wspomagania. Zastosowanie baz danych w technice.

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):
Sieci komputerowe i systemy wspomagania komputerowego w technice

Konfigurowanie urządzeń sieciowych trzeciej warstwy modelu OSI. Konfiguracja serwerów sieciowych NAS oraz wybranych usług sieciowych. Konfiguracja firewall’a, serwera DHCP, NAT. Przygotowanie okablowania sieciowego. Projektowanie podsieci.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W ramach przedmiotu odbędzie się kolokwium, prezentacja, sprawozdanie. Każda z tych form zajęć powinna być przez studenta zaliczona.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest za pomocą średniej ważonej z ocen z kolokwiów oraz ocen ze sprawozdań i oceny z prezentacji.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie zaległości student powinien odrobić zaległe zajęcia po uzgodnieniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa znajomość pojęć związanych z sieciami komputerowymi.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Malinowski Paweł, Application of an Interactive Database System in the Foundry Production Preparation Process – SimulationDB.
1. Praca zbiorowa, Akademia sieci Cisco CCNA semestry 1 & 2
2. Karol Krysiak, Sieci komputerowe kompendium
3. W. Richard Stevens, Biblia TCP/IP tom1
4. Matthew S. Gast, 802.11 Sieci bezprzewodowe. Przewodnik encyklopedyczny
5. Innokenty Rudenko, Tsunami Computing, Routery Cisco. Czarna księga

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak