Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy projektowania form przemysłowych i wzornictwo
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-111-OA-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Garbacz-Klempka Aldona (agarbacz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje podstawy wzornictwa i produkcji przemysłowej. Wybrane przykłady polskiej i europejskiej sztuki użytkowej. Podstawy projektowania produktu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w obszarze odlewnictwa IPO2A_W06, IPO2A_W03, IPO2A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma teoretyczne podstawy z zakresu projektowania technologii wywarzania odlewów użytkowych ze stopów odlewniczych IPO2A_W06 Aktywność na zajęciach
M_W003 Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwoju technologii odlewniczych, kształtowania plastycznego, technologii ubytkowych i przyrostowych oraz nowych materiałów: stopów i kompozytów oraz tworzyw sztucznych IPO2A_W03 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ma umiejętność wskazania projektów z zakresu wzornictwa przemysłowego i odlewów użytkowych w kontekście rozwoju produktu IPO2A_U02 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
25 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w obszarze odlewnictwa + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma teoretyczne podstawy z zakresu projektowania technologii wywarzania odlewów użytkowych ze stopów odlewniczych + - + - - - - - - - -
M_W003 Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwoju technologii odlewniczych, kształtowania plastycznego, technologii ubytkowych i przyrostowych oraz nowych materiałów: stopów i kompozytów oraz tworzyw sztucznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność wskazania projektów z zakresu wzornictwa przemysłowego i odlewów użytkowych w kontekście rozwoju produktu + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 25 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
Projektowanie form przemysłowych

Wykład. Elementy modelarstwa tradycyjnego i nowoczesnego (materiały modelarskie, ich zastosowanie, nowoczesne techniki wykonywania modeli – technologie Rapid Prototeiping, tworzywa stosowane w poszczególnych technologiach, wykres modelarski).Opracowanie procesu wytwarzania odlewów w formach piaskowych. Projektowanie technologii wykonywania odlewów metodą wytapianych modeli (modele, układy wlewowe, zasady konstruowania zespołów modelowych). Inżynierskie programy wspomagające projektowanie i optymalizację technologii odlewniczych. Tworzenie dokumentacji technologicznej.
Założenia ideowe Bauhausu. Polska i europejska sztuka użytkowa. Podstawy wzornictwa, produkcji przemysłowej, modelowania, technologii, ergonomii. Podstawy projektowania produktu i komunikacji wizualnej.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Projektowanie form przemysłowych

Ćwiczenia projektowe: Zajęcia projektowe składają się z wykładów i ćwiczeń praktycznych koncentrujących się na wybranych zagadnieniach z różnych dziedzin projektowania.
Ćwiczenia w poszukiwaniu rozwiązań technologii dla wybranych przykładów. Graficzne programy do projektowania technologii. Projektowanie: wykonanie uproszczonej dokumentacji technologii dla odlewów użytkowych. Wykonanie uproszczonej dokumentacji.
Praca w zespole projektowym. Planowanie procesu projektowego. Analizy użytkowe, estetyczne oraz technologiczne i rynkowe. Szkicowanie.
Rysunki parametryczne. Prezentacja projektu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na 50% zajęć. Udział w wykładach. Efekt pracy własnej na laboratoriach. Własna praca projektowa.
Oceniane będzie wykonanie:
1. projektu produktu użytkowego wraz z dostosowaniem odpowiednich tworzyw i technologii,
2. wykonanie modelu odlewniczego projektu użytkowego
3. przygotowanie prezentacji na temat rozwoju dowolnego produktu

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wypadkowa ocen: za udział i aktywność na zajęciach, wykonanie projektu, wykonanie modelu oraz przegotowanie prezentacji.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Po uzgodnieniu z prowadzącym przygotowanie dodatkowego referatu lub prezentacji, uzupełnienie braków w wykonywanych projektach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza ogólna z zakresu metalurgii i odlewnictwa ogólnego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Nęcka Edward, Trening twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005
2.Nęcka Edward, Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003
3.Gedliczka Adam, Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 2001
4. Domus 1928-1999, vol. I-XII, Taschen
5.Tilley Alvin R. The Measure of Man and Women, The Whitney Library of Design, New York, 1993
6.Best Kathryn, Design Management, Managing Design Process and Implementation, Ava Publishing 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak