Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elementy rysunku artystycznego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-112-OA-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Garbacz-Klempka Aldona (agarbacz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Rysunek artystyczny

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu technik rysunkowych, malarskich i rzeźbiarskich IPO2A_W08 Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Zna zasady kompozycji i kształtowania przestrzeni. IPO2A_W08 Wykonanie projektu
M_W003 Potrafi stworzyć szkice do koncepcji rzeźbiarskiej jako model późniejszego odlewu. IPO2A_W08 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi pracować indywidualnie lub zespołowo nad pracą projektową. IPO2A_K01 Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu technik rysunkowych, malarskich i rzeźbiarskich - + - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady kompozycji i kształtowania przestrzeni. - + - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi stworzyć szkice do koncepcji rzeźbiarskiej jako model późniejszego odlewu. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować indywidualnie lub zespołowo nad pracą projektową. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne (20h):
Elementy rysunku artystycznego

Zakres ćwiczeń: Materiały i narzędzia w warsztacie artysty
Podstawy rysunku perspektywicznego
Pojmowanie przestrzeni w ciągu wieków
Przedstawianie przestrzeni w sztukach plastycznych.
Rysunek linearny martwej natury. Rysunek światłocieniowy martwej natury.
Rysunek w plenerze.
Fotografia zasady kompozycji.
Szkic w projekcie formy płaskorzeźbionej. Wykonanie formy płaskorzeźbionej w glinie. Przygotowanie płaskorzeźby do odlewania.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Efekty prac rysunkowych i projektowych.
Wykonanie 3 rysunków i 3 szkiców oraz pracy “Fotografia – zasady kompozycji”.
Obowiązkowa obecność na 50% zajęć. Obowiązkowe wykonanie 3 rysunków.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia audytoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie wszystkich rysunków, szkiców i pracy oraz 90-100% obecności ocena 5.0.
Zaliczenie wszystkich z wyjątkiem jednej pracy (szkiców lub fotografii) i 70-80% obecności ocena 4.0.
Wykonanie 3 rysunków i 50-60% obecności ocena 3.0.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykonanie zaległych prac

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu geometrii wykreślnej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

„Historia koloru”- Maria Rzepińska, Arkady, Warszawa 1989
„Anatomia plastyczna”- Władysław Witwicki, Drukarnia Narodowa Kraków 1959.
„Sztukatorstwo” – Zbigniew Wolski, WSiP Warszawa 1988

Papier formatu A2, ołówki, szkicownik formatu A5

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Leonardo da Vinci – konstruktor i odlewnik — W: Nauka i technologia : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Stary Wiśnicz, 31.05–02.06.2012 r. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2012, s. 39–46.
2. Metalowe przedmioty codziennego użytku w malarstwie późnego średniowiecza na wybranych przykładach — W: Nauka i technologia : XII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Iwonicz, 4–6 czerwca 2009 r., Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2009, s. 59–64.

Informacje dodatkowe:

Brak