Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Odlewnictwo artystyczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-114-OA-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Garbacz-Klempka Aldona (agarbacz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Odlewnictwo artystyczne przedstawione zarówno od strony artystycznej, jak i technologicznej. Omówione zostaną odlewy artystyczne, twórcy, pracownie, technologie i stopy w odlewnictwie artystycznym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu rozwoju metalurgii i odlewnictwa w ujęciu historycznym. Ma wiedzę w zakresie twórczości artystycznej z zakresu odlewnictwa i sylwetek współczesnych rzeźbiarzy. IPO2A_W05 Referat
M_W002 Ma wiedzę z zakresu stopów stosowanych w odlewnictwie artystycznym. IPO2A_W02 Referat
M_W003 Ma wiedzę z zakresu technologii stosowanych w odlewnictwie artystycznym. IPO2A_W03 Referat
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość roli społecznej inżyniera odlewnika w dziejach cywilizacji i w sztuce, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu opinii dotyczących problematyki technologicznej i artystycznej w odlewnictwie IPO2A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu rozwoju metalurgii i odlewnictwa w ujęciu historycznym. Ma wiedzę w zakresie twórczości artystycznej z zakresu odlewnictwa i sylwetek współczesnych rzeźbiarzy. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu stopów stosowanych w odlewnictwie artystycznym. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę z zakresu technologii stosowanych w odlewnictwie artystycznym. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość roli społecznej inżyniera odlewnika w dziejach cywilizacji i w sztuce, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu opinii dotyczących problematyki technologicznej i artystycznej w odlewnictwie + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Odlewnictwo artystyczne

Kategorie odlewów artystycznych: pomniki, statuetki, medale, biżuteria. Odlewy artystyczne na tle dziejów sztuki polskiej i europejskiej. Technologie tradycyjne stosowane w odlewnictwie artystycznym. Technologia wytapianych modeli w odlewaniu małych form artystycznych i wyrobów jubilerskich. Technologie nowoczesne w odlewnictwie artystycznym. Stopy metali nieżelaznych i metali szlachetnych w odlewnictwie artystycznym. Artystyczne odlewy z żeliwa. Tradycje odlewnicze: Vischerowie, Felczyńscy. Twórcy i ich pracownie: Auguste Rodin oraz Eugene Rudier, Igor Mitoraj, Marian Konieczny, Bronisław Chromy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Udział w zajęciach seminaryjnych. Przygotowanie pracy pisemnej lub prezentacji. Wygłoszenie referatu lub pokaz prezentacji. Udział w dyskusji w zakresie przygotowanego tematu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Udział w zajęciach seminaryjnych. Przygotowanie pracy pisemnej lub prezentacji. Wygłoszenie referatu lub pokaz prezentacji. Udział w dyskusji w zakresie przygotowanego tematu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Po uzgodnieniu z prowadzącym przygotowanie referatu lub prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Odlewnictwo artystyczne : formowanie i odlewanie w sztuczkach, Józef Gawroński, Tadeusz Wojarski. Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007.
2. Odlewnictwo artystyczne : formowanie i odlewanie w sztuczkach oraz metodą wytapianych modeli, Józef Gawroński [et al. ]. Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
3. Technologia dawnych odlewów artystycznych, Jerzy Piaskowski. Kraków : Wydaw. Instytutu Odlewnictwa, 1981.
4. Niezbędnik złotnika : zestaw podstawowych informacji teoretycznych i praktycznych / red. Alina Tyro-Niezgoda, Margita Grabowska ; [aut.: Marcin Gronkowski et al.]. Warszawa : Wytwórnia Antidotum, 2011.
5. Igor Mitoraj. Rzeźby i rysunki. Praca zbiorowa. MCK: 2003
6. Kamień i marzenie. Autobiografia. Bronisław Chromy, Wydawnictwo: WAM, 2005
7. Kształty Pamięci: rzecz o Marianie Koniecznym, Jerzy Skrobot. Kraków : Promotor, 2009
8. Czesław Dźwigaj Dzieło w Spiżu – K. Ślusarczyk, 2006.
9. Odlewnictwo w rozwoju cywilizacji, Jerzy J. Sobczak. Kraków : Instytut Odlewnictwa, 2012.
10. Żeliwo : odlewnictwo artystyczne w dawnych Gliwicach (1796-1945) : wystawa ze zbiorów Muzeum w Gliwicach. Anna Kwiecień. — Gliwice : Muzeum w Gliwicach, 2017. S. 232–238.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Aneks XV — Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Marek Kranc, W: Żeliwo : odlewnictwo artystyczne w dawnych Gliwicach (1796-1945) : wystawa ze zbiorów Muzeum w Gliwicach. Anna Kwiecień. — Gliwice : Muzeum w Gliwicach, cop. 2017. S. 232–238.
2. Bronze Jewellery from the Early Iron Age urn-field in Mała Kępa : an approach to casting technology – A. GARBACZ-KLEMPKA, Ł. Kowalski, J. Gackowski, M. PEREK-NOWAK, Archives of Foundry Engineering 2017 vol. 17 iss. 3, s. 175–183.
3. Ceramic moulds for precision casting in the bronze age and computer reconstruction of the casts – A. GARBACZ-KLEMPKA, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, Z. KWAK, P. Długosz, T. Stolarczyk, Archives of Foundry Engineering, 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 21–26.
4. Copper alloys in investment casting technology – S. RZADKOSZ, J. ZYCH, A. GARBACZ-KLEMPKA, M. Kranc, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, J. KOLCZYK, Ł. JAMROZOWICZ, T. Stolarczyk. Metalurgija 2015 vol. 54 no. 1, s. 293–296.
5. Formy odlewnicze i opis technologii procesów odlewniczych w epoce brązu — Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Zofia KWAK, Janusz KOZANA, Marcin PIĘKOŚ, Edward Czekaj, W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : monografia / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. S. 37–62.
6. Leonardo da Vinci – konstruktor i odlewnik — M. MAJ, A. GARBACZ-KLEMPKA, W: Nauka i technologia. Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2012. S. 39–46.
7. Mediaeval casts of the eastern reliquary crosses – A. GARBACZ-KLEMPKA, E. M. Nosek, S. RZADKOSZ, Archives of Foundry Engineering, 2013 vol. 13 spec. iss. 1, s. 147–152.
8. Najstarsze zastosowanie technologii odlewania precyzyjnego z wykorzystaniem metody wytapianych modeli — Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Edward Czekaj, Janusz KOZANA, Marcin PIĘKOŚ, W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : monografia, red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2015. S. 63–76.
9. Opracowanie technologii oraz wykonanie medalionu upamiętniającego 65-lecie Wydziału Odlewnictwa AGH — Michał Jurek, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Janusz KOZANA, Marcin PIĘKOŚ, W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : monografia , red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. S. 79–98.
10. Aluminium jako tworzywo artystyczne : opracowanie technologii wykonania statuetki ze stopu na osnowie aluminium — Zofia Kwak, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Janusz KOZANA, Dominik Rachwał // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; 2014 nr 30, s. 131–136.

Informacje dodatkowe:

Po uzgodnieniu z grupą możliwe zajęcia w terenie, w przestrzeni miejskiej, obiektach sakralnych i muzealnych, pracowniach odlewniczych i rzeźbiarskich. Możliwość łączenia zajęć.