Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Powłoki antykorozyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-208-OA-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Starowicz Maria (mariast@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł ma charakter poznawczy, obejmujący aktualny stan wiedzy o powłokach antykorozyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zjawisko korozji stopów odlewniczych i zużycia korozyjnego elementów konstrukcyjnych oraz sposoby ochrony przed korozją. IPO2A_W01 Kolokwium
M_W002 Student ma podstawową wiedzę na temat właściwości chemicznych metali. Zna podstawowe zagadnienia z korozji metali. IPO2A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student zna rodzaje powłok antykorozyjnych oraz metody i sposoby ich nanoszenia. IPO2A_U04 Kolokwium
M_U002 Student zna rodzaje powłok antykorozyjnych oraz metody i sposoby ich nanoszenia. IPO2A_U04 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w grupie. IPO2A_K03 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student rozumie konieczność ciągłego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji IPO2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zjawisko korozji stopów odlewniczych i zużycia korozyjnego elementów konstrukcyjnych oraz sposoby ochrony przed korozją. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę na temat właściwości chemicznych metali. Zna podstawowe zagadnienia z korozji metali. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student zna rodzaje powłok antykorozyjnych oraz metody i sposoby ich nanoszenia. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student zna rodzaje powłok antykorozyjnych oraz metody i sposoby ich nanoszenia. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w grupie. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie konieczność ciągłego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Podstawowe zagadnienia z korozji metali i stopów. Korozja elektrochemiczna. Pasywność metali i stopów. Przygotowanie powierzchni metalu przed nałożeniem powłoki ochronnej. Sposoby nakładania powłok. Powłoki metalowe izolujące i ekranujące. Powłoki nieorganiczne niemetalowe. Powłoki organiczne.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kolokwium na koniec działu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na wykładach. Średnia ocen z kolokwiów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne studiowanie materiałów poleconych przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiadomości podstawowe z zakresu chemii ogólnej, chemii fizycznej, korozji i metaloznawstwa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Gosta Wranglen, Podstawy korozji i ochrony metali. Warszawa 1975.
2.Stefan Morel, Powłoki natryskiwane cieplnie. Częstochowa 1997.
3.Dobrzański L.- Podstawy metodologii projektowania materiałowego. Gliwice 2009r.
4.Blicharski M. – Inżynieria Powierzchni. Warszawa 2009r.
5. Piotr Liberski, Antykorozyjne powłoki zanurzeniowe, Gliwice 2013.
5.Uhlig H. – Korozja i jej zapobieganie. Warszawa 1976 r.
6.Staronka A., Holtzer M., Piekarska M. – Podstawy fizykochemii procesów ,metalurgicznych i odlewniczych. Korozja elektrochemiczna metali. Korozja gazowa metali. Kraków 1977r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. B. Stypuła, M. Starowicz, M. Sabet, J. Banaś: Korozja i pasywacja stali duplex w stężonym kwasie siarkowym, „Kwas siarkowy – nowe wyzwania” Poznań – Legnica 15-17 października 2003, Instytut Ochrony Roślin, Wydawnictwo IOR, , p. 55-66
2. B. Stypuła, J. Banaś, M. Starowicz: Termodynamika i kinetyka procesów korozyjnych w stężonym kwasie siarkowym, „Kwas siarkowy – nowe wyzwania” Poznań – Legnica październik 2005, Instytut Ochrony Roślin, Wydawnictwo IOR
3. B. Stypuła, J. Banaś, M. Starowicz: Procesy korozyjne stopów żelaza w stężonym kwasie siarkowym, Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,AKAPIT’’, 2006. — S. 379–384
4. J. Banaś, E. Guzik, D. Kopyciński, Z. Żurek, M. Starowicz, U. Lelek-Borkowska, Wpływ kształtowania powłoki w procesie cynkowania na jej odporność korozyjną, Ochrona przed Korozją 11s/A (2006) 117–122
5. J. Banaś, E. Guzik, D. Kopyciński, U. Lelek-Borkowska, M. Starowicz: The effect of forming of zinc coating on their corrosion resistance, Inżynieria Materiałowa 28 (2007) 750–756
6. M. Starowicz, B. Stypuła, J. Banaś, Procesy elektrodowe w stężonym kwasie siarkowym, Ochrona przed Korozją 11s/A (2007) 40–44
7. B. Kalandyk, M. Starowicz, Mechanical properties and corrosion behaviour of 18 Cr-11Ni-2,5Mo cast steel, Archives of Foundry Engineering, 9 (2009) 87-90
8. B. Stypuła, J. Banaś, M. Starowicz, D. Kasprzyk, M. Hajos, Struktura warstwy pasywnej i odporność korozyjna metali i stali stopowych w stężonym kwasie siarkowym, Ochrona przed Korozją 3 (2010) 147–153
9. B. Kalandyk, M. Starowicz, M. Kawalec, R. Zapała, Influence of the cooling rate on the corrosion resistance of duplex cast steel, Metallurgy 52 (2013) 75–78

Informacje dodatkowe:

Brak