Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Urządzenia odlewnictwa artystycznego i precyzyjnego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-209-OA-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Dańko Rafał (rd@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student uzyskuje wiedzę dotyczącą maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy wykonywaniu odlewów precyzyjnych i artystycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu maszyn i urządzeń służących do wytwarzania odlewów artystycznych i precyzyjnych IPO2A_W06 Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę i orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwoju technologii i maszyn i urządzeń do odlewania artystycznego i precyzyjnego IPO2A_W06 Kolokwium
M_W003 Zna złożone zagadnienia związane z użytkowaniem maszyn, urządzeń i sprzętu technicznego stosowanego w metalurgii, przeróbce plastycznej, odlewnictwie itp. IPO2A_W07 Aktywność na zajęciach
M_W004 Ma rozszerzoną wiedzę o budowie i funkcjonowaniu zaawansowanych technicznie maszyn i urządzeń ( ich sterowaniu i automatyzacji), stosowanych w metalurgii i odlewnictwie IPO2A_W07 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi opracować sposób wykonania skomplikowanych form odlewnicze i nadzorować (kierować) proces wykonania odlewów IPO2A_U07 Kolokwium
M_U002 Student potrafi przygotować dokumentację z wykonanego zadania indywidualnego IPO2A_U07 Kolokwium
M_U003 Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo, potrafi oceniać czasochłonność zadania, potrafi kierować małym zespołem (grupami) w sposób zapewniający realizację zadania (projektu) w założonym terminie. IPO2A_U08 Udział w dyskusji
M_U004 Potrafi samodzielnie zaplanować eksperyment, wykonać pomiary i opracowywać dane empiryczne oraz wyciągać wnioski na temat charakteru zjawiska lub procesu. IPO2A_U03 Projekt
M_U005 posiada umiejętność stosowania złożonych układów automatyki i automatycznej regulacji w praktyce przemysłowe, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa IPO2A_U04 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać i nadać priorytety działań zawodowych w celu rozwiązania zadania inżynierskiego. W działaniach uwzglednia wiedzę o najnowszych trendach rozwoju metalurgi i odlewnictwa IPO2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu maszyn i urządzeń służących do wytwarzania odlewów artystycznych i precyzyjnych + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę i orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwoju technologii i maszyn i urządzeń do odlewania artystycznego i precyzyjnego + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna złożone zagadnienia związane z użytkowaniem maszyn, urządzeń i sprzętu technicznego stosowanego w metalurgii, przeróbce plastycznej, odlewnictwie itp. + - - + - - - - - - -
M_W004 Ma rozszerzoną wiedzę o budowie i funkcjonowaniu zaawansowanych technicznie maszyn i urządzeń ( ich sterowaniu i automatyzacji), stosowanych w metalurgii i odlewnictwie + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować sposób wykonania skomplikowanych form odlewnicze i nadzorować (kierować) proces wykonania odlewów + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować dokumentację z wykonanego zadania indywidualnego + - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo, potrafi oceniać czasochłonność zadania, potrafi kierować małym zespołem (grupami) w sposób zapewniający realizację zadania (projektu) w założonym terminie. + - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi samodzielnie zaplanować eksperyment, wykonać pomiary i opracowywać dane empiryczne oraz wyciągać wnioski na temat charakteru zjawiska lub procesu. + - - + - - - - - - -
M_U005 posiada umiejętność stosowania złożonych układów automatyki i automatycznej regulacji w praktyce przemysłowe, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać i nadać priorytety działań zawodowych w celu rozwiązania zadania inżynierskiego. W działaniach uwzglednia wiedzę o najnowszych trendach rozwoju metalurgi i odlewnictwa + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Urządzenia odlewnictwa artystycznego i precyzyjnego

Treść wykładu. Poznanie technologii wytwarzania odlewów artystycznych i precyzyjnych w formach wielokrotnego użycia. Urządzenia pomocnicze do technologii wytwarzania odlewów artystycznych i precyzyjnych w formach ceramicznych z modelami woskowymi.
Maszyny do odlewania pod ciśnieniem małych odlewów w maszynach gorącokomorowych. Maszyny do odlewania kokilowego i pod niskim ciśnieniem. Konstrukcja maszyn do odlewania pod ciśnieniem odśrodkowym. Urządzenia do odlewania metodą wytapianych modeli. Wtryskarki do wosków. Wtryskarki do tworzyw sztucznych. Urządzenia do wykonywania kokil metodą Shawa. Niekonwencjonalne metody odlewania w formach trwałych. Urządzenia pomocnicze do technologii wytwarzania odlewów artystycznych i precyzyjnych w formach ceramicznych z modelami woskowymi. Procesy prasowania metalu w stanie ciekło-krystalicznym. Urządzenia do wykonywania wyrobów metodą wyciskania.

Ćwiczenia projektowe (15h):
Urządzenia odlewnictwa artystycznego i precyzyjnego

Zajęcia projektowe. Realizacja semestralnego zadania indywidualnego dla każdego studenta pt. "Projekt zespołów mechanicznych urządzenia do odlewania odśrodkowego małych odlewów wraz koncepcją struktury przestrzennej”

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie ocen z:
• kolokwium końcowego (50%)
• Oceny z wykonania projektu indywidualnego (40%)
• Obecności na wykładach (10%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

a) podstawowe
1. Białobrzeski A.: Odlewnictwo ciśnieniowe. Warszawa, WNT 1992.
2. Dańko J.: Maszyny i urządzenia do odlewania pod ciśnieniem. Podstawy teorii. Konstrukcja. Pomiary i eksploatacja. AGH Uczelniane Wydawnictwa naukowo-dydaktyczne. Kraków 2000.
3. Waszkiewicz S., Fic M., Perzyk M., Szczepanik J.: Kokile i formy ciśnieniowe. Warszawa, WNT 1983.
b) uzupełniajace:
Ragan E. i inni: Liatie kovov pod tlakom. Vydatelstvo Michala Vaska v Presove (vmv@vmv.sk), ISBN 978-80-8073-979-9, Fakulta vyrobnych technologii, Presov 2007 (Słowacja).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Analiza rozwoju systemów dozowania stopów aluminium w zimnokomorowych maszynach ciśnieniowych — Analysis of the development of dosing systems of aluminium alloys in the cold chamber die casting machines /W. Kowalczyk, R. DAŃKO // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 73–78.
Experiments on the model testing of the 2\textsuperscript{nd} phase of die casting process compared with the results of numerical simulation / R. DAŃKO, J. DAŃKO, J. STOJEK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 iss. 4, s. 21–24.
Model testing of the 2\textsuperscript{nd} phase of die casting process / Rafał DAŃKO, Jerzy STOJEK // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2014 vol. 208, s. 52–62.
Nowe kierunki i rozwiązania w konstrukcji zimnokomorowych maszyn ciśnieniowych nowej generacji — [New trends and solutions in the design of cold-chamber die casting next-generation machines] / Wojciech Kowalczyk, Rafał DAŃKO // W: Foundryman’ Day 2013 [Dokument elektroniczny] : XXXVII international scientific conference : Kraków, 28–29 Nov. 2013 = Dzień Odlewnika 2013 : XXXVII międzynarodowa konferencja naukowa / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP, Fundacja Wydziału Odlewnictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : WO AGH], 2013. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2.
Nowe kierunki i rozwiązania w konstrukcji zimnokomorowych maszyn ciśnieniowych nowej generacji — New trends and solutions in the design of cold-chamber die casting next-generation machines / W. Kowalczyk, R. DAŃKO //Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 spec. iss. 3, s. 83–88.
Stan zagadnienia w zakresie odlewania dużych odlewów strukturalnych ze stopów aluminium — The state of art of production of automotive structural die casted elements / M. Łuszczak, R. DAŃKO // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.:Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 spec. iss. 3, s. 113–116

Informacje dodatkowe:

Brak