Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie form dla odlewnictwa artystycznego i precyzyjnego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-212-OA-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Jamrozowicz Łukasz (ljamroz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W trakcie zajęć student pozna techniki projektowania form dla odlewnictwa artystycznego i precyzyjnego, w szczególności zasady opracowania odlewu precyzyjnego w technologii wytapianych modeli, technologii form skorupowych czy technologii Shawa. Ponadto pozna techniki opracowania technologii wykonania modeli artystycznych formowanych tradycyjnie czy opracowanie technologii odlewów artystycznych wielkogabarytowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna technologie wytwarzania form i rdzeni odlewniczych, zna materiały stosowane we współczesnych technologiach form. IPO2A_W06, IPO2A_W03, IPO2A_W08 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna zasady konstruowania oprzyrządowania odlewniczego. Zna podstawowe zasady projektowania technologii odlewniczych,podstawowe właściwości technologiczne stopów,zjawiska fizyczne związane z przepływem metalu w układach wlewowych IPO2A_W06, IPO2A_W03, IPO2A_W08, IPO2A_W02 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi opracować niezbędna dla uruchomieniaprodukcji prostego odlewu dokumentacjętechnologiczną i materiałową. Potrafizaproponować rozwiązanie technologiczne dlaprzykładu odlewu ze stopów żelaza lub innych,opracować całościowo technologie, wykonaćniezbędne obliczenia z użyciem dostępnychprogramów inżynierskic IPO2A_U06, IPO2A_U04, IPO2A_U02, IPO2A_U07 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość skutków ekonomicznotechnicznych wynikających z opracowaniatechnologii, doboru materiałów i tworzyw, w tymrównież skutków zagrożeń bezpieczeństwapracowników stosujących opracowanątechnologie. Rozumie konieczność i potrafipracować zespołowo nad rozwiązaniemzłożonego problemu z zakresu projektowania ioptymalizacji technologii odlewniczych IPO2A_K02, IPO2A_K04, IPO2A_K01 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna technologie wytwarzania form i rdzeni odlewniczych, zna materiały stosowane we współczesnych technologiach form. - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna zasady konstruowania oprzyrządowania odlewniczego. Zna podstawowe zasady projektowania technologii odlewniczych,podstawowe właściwości technologiczne stopów,zjawiska fizyczne związane z przepływem metalu w układach wlewowych - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować niezbędna dla uruchomieniaprodukcji prostego odlewu dokumentacjętechnologiczną i materiałową. Potrafizaproponować rozwiązanie technologiczne dlaprzykładu odlewu ze stopów żelaza lub innych,opracować całościowo technologie, wykonaćniezbędne obliczenia z użyciem dostępnychprogramów inżynierskic - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość skutków ekonomicznotechnicznych wynikających z opracowaniatechnologii, doboru materiałów i tworzyw, w tymrównież skutków zagrożeń bezpieczeństwapracowników stosujących opracowanątechnologie. Rozumie konieczność i potrafipracować zespołowo nad rozwiązaniemzłożonego problemu z zakresu projektowania ioptymalizacji technologii odlewniczych - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (30h):
 1. 1.Zasady projektowania technologii dla odlewów artystycznych i precyzyjnych

  Uruchomienie produkcji odlewu wymaga wstępnego przygotowania procesu, które obejmuje szereg procedur. Obejmują one wybór technologii dostosowanej do specyfikacji odlewu (odlew artystyczny, precyzyjny), tworzenie dokumentacji konstrukcji oprzyrządowania modelowego, dobrania parametrów procesu formowania i odlewania. Tok postępowania obejmuje szereg sformalizowanych procedur, niezbędnych dla przygotowania produkcji.
  Projektowanie technologii wymaga znajomości specyfiki takich elemantarnych procesów jak: przepływ metalu (projektowanie układów wlewowych), krzepniecie i zasilanie (projektowanie układów zasilajacych), kształtowanie jakości powierzchni (problem chropowatosci), unikania wad odlewniczych (dobór materiałów i technologii dla ograniczenia wad pochodzenia gazowego, przypaeń, itp). Projektowanie musi uwzgledniać aspekt kształtowania struktury odlewów wykonywanych z dowolnych stopów odlewniczych.

 2. 2.Technologia wytapianych modeli

  Zasady projektowania matryc do wykonywania modeli woskowych.
  Zasady projektowania modeli woskowych i zespołów modelowych.
  Zasady projektowania form ceramicznych – dobór materiałów, sposobu przygotowania i wykonania form ceramicznych.

 3. 3. Technologia form skorupowych

  Zasady projektowania form skorupowych – dobór technologii (Proces Croninga, Dieterta, Hot-Box)
  W trakcie projektowania należy uwzględnić – specyfike projektowania płyt modelowych, wypychaczy, struktury układu wlewowego, a także dostosowania technologii wykonania formy (dobór czasu i temperatury przetrzymania mieszanki na płycie i temperatury utwardzania) w zależnośći od struktury skomplikowania scianek odlewu

 4. 4. Technologia wykonywania form ceramicznych metodą Shaw'a

  Zasady projektowania modeli i form ceramicznych w technologii Shaw’a
  Dobór: materiałów na modele, materiałów formierskich, rodzaju formy (blokowe jednolite, kombinowane itp.), konstrukcja układu wlewowego.

 5. 5. Technologia mas gipsowych

  Zasady projektowania omodelwoania i projektowania form wykonanych w technologii mas gipsowych.
  Dobór materiałów na modele, dobór materiałów na formy, wybór odmiany wykonania formy gipsowej, zaprojektowanie układu wlewowego.

 6. 6.Technologia wytwarzania form dla odlewów artystycznych metodami tradycyjnymi odlewania w mułku

  Zasady projektowania omodelowania i projektowania form wykonanych w mułku, zaprojektowanie układu wlewowego i zasilającego. Dobór materiałów na formy

 7. 7. Projektowanie modeli w metodzie rapid prototyping

  Dobór metody rapid prototyping. Zasady projektowania modeli w metodzie rapid prototyping. Wykorzystanie inżynierskich programów uzytkowych do projektowania technologii odlewniczych: obliczania modułów krzepniecia, układów wlewowych, układów zasilających.
  Wykorzystanie programów graficznych do tworzenia modeli 2D/3D.
  Wykorzystanie programów inżynierskich do symulacji procesu zalewania i krzepnięcia

 8. 8. Projektowanie form do odlewania na gotowo wielkogabarytowych odlewów artystycznych

  Zasady projektowania omodelowania i projektowania form wielkogabarytowych odlewów artystycznych odlewanych na gotowo, zaprojektowanie układu wlewowego i zasilającego.

 9. 9. Wykonanie indywidualnie projektu w technologii dla odlewów artystycznych lub precyzyjnych.

  Opracowanie dokumentacji technologicznej dla technologii wykonania odlewu artystycznego lub prezyzyjnego.
  Zasady rysunku technologicznego, stosowanego w tworzeniu dokumentacji technologii odlewniczych, rysunek surowego odlewu, rysunek koncepcji wykonania, rysunki oprzyrządowania i rysunki form, karty technologiczne, karty prób, itp.
  Wykonanie niezbędnych obliczeń, opracowanie rysunku koncepcji wykonania, rysunku płyt modelowych, rdzennic, dobór materiałów na modele, rdzennice, dobór parametrów zalewania form, itp.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aby uzyskać zaliczenie z zajęć projektowych, należy w terminie wykonać na ocenę pozytywną projekty (w trakcie zajęć student wykona 3 – 4 projekty, dla różnych technologii wykonywania odlewów). W przypadku uzyskania oceny negatywnej z poszczególnego projektu, projekt należy poprawić, zgodnie ze wskazówkami prowadzącego w terminie podanym przez prowadzącego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę z zajęć projektowych składa się:
80% oceny – średnia z ocen uzyskanych za poszczególne projekty – do średniej wchodzą również oceny negatywne
10% oceny – średnia z ocen uzyskanych za kolokwia kontrolne
10% oceny – średnia z ocen za aktywność na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student w ramach wyrównywania zaległości powstałych na skutek nieobecności, powinien dowiedzieć sie jaki materiał został przerobiony na zajęciach, a następnie go przyswoić. Ponadto prowadzącyw ramach wyrównywania zaległości może dodatkowo zlecić studentowi przygotowanie referatu i wygłoszenie go na zajedziach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obowiązkowa obecność na zajęciach projektowych
Uzyskanie pozytywnych ocen końcowych z projektów opracowanych samodzielnie

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.M. Skarbiński: „Uruchomienie produkcji odlewów” Warszawa. WNT –1974
2.M. Skarbiński: „Dokładność wymiarowa odlewów” W – wa . WNT– 1966
3.M. Perzyk i inni: „Materiały do projektowania procesów odlewniczych” ; PWN
Warszawa 1990
4.M. Perzyk i inni: „Materiały do projektowania oprzyrządowania odlewniczego” ; PWN ; Warszawa 1988
5.J. Rączka, A. Tabor: „Projektowanie technologii odlewniczych”; Fotobit , Kraków 1998
6.Instrukcje do projektowania technologii; – Pracownia technologii
7.Poradniki: Inżyniera Odlewnika (dostępne wydanie)
8.T. Piwoński: Poradnik modelarza, formierza i rdzeniarza. NT W – wa 1972
9.J. Piaskowski: Technologia dawnych odlewów artystycznych. WIO Kraków 1981

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Termin oddania poszczególnych projektów jest ustalany przez prowadzącego zajęcia w trakcie zajęć. Oddanie projektu po terminie skutkuje obniżeniem oceny – za każdy tydzień spóźnienie 0,5 stopnia.