Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy Zarządzania Małymi Firmami
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-216-OA-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł prezentuje podstawowe zasady zarządzania małymi przedsiębiorstwami oraz specyfikę małych przedsiębiorstw, a także formy prawne przedsiębiorstw oraz źródła finansowania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna specyfikę sektora MSP i formy prawne przedsiębiorstw IPO2A_K01, IPO2A_W03 Kolokwium
M_W002 zna proces zarządzania, cykl rozwoju organizacji oraz wpływ otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa IPO2A_K04, IPO2A_K01, IPO2A_W03 Kolokwium
M_W003 zna zasady planowania przedsięwzięć i źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw IPO2A_K01, IPO2A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi sformułować plan rozwoju przedsiębiorstwa z uwzględnieniem źródeł finansowania IPO2A_U08 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna specyfikę sektora MSP i formy prawne przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
M_W002 zna proces zarządzania, cykl rozwoju organizacji oraz wpływ otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
M_W003 zna zasady planowania przedsięwzięć i źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi sformułować plan rozwoju przedsiębiorstwa z uwzględnieniem źródeł finansowania + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Podstawy prawne i definicja MSP.
2. Analiza otoczenia organizacji.
3. Proces zarządzania w małej firmie.
4. Planowanie działalności i rozwoju przedsiębiorstwa.
5. Źródła finansowania MSP.
6. Formy prawne przedsiębiorstw.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy i ćwiczenia odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie sprawdzianu (z wynikiem na poziomie min. 50%) oraz wykonanie zadań wyznaczonych przez prowadzącego ćwiczenia.
Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń w II terminie określa prowadzący ćwiczenia.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen ze sprawdzianu (70%; przy czym sprawdzian musi być zaliczony na min. 50%) oraz pisemnej pracy (30%).
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Nieobecności należy odrobić w formie zadań przydzielonych przez prowadzącego przedmiot.
Warunki uzyskania zaliczenia w II terminie określa prowadzący ćwiczenia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa (pozycje dostępne w bibliotece AGH):
Duda J., Internacjonalizacja polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej i globalizacji, Difin S.A., Warszawa, 2017
Kłosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E., Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2006
Lichtarski J. (red.), Podstawy nauk o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, im. O. Langego, Wrocław 2001
Piasecki B., Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
Skowronek-Mielczarek Anna, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H.Beck, Warszawa, 2007
Sojak S. (red.), Założyć firmę i nie zbankrutować, Difin, Warszawa 2010
Strużycki M., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie,
Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2002
Targalski J., Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2003
Literatura uzupełniająca:
Siuda W., Elementy prawa dla ekonomistów, Scriptum, Poznań 2005
Wach K., Jak założyć firmę w Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich
Wydawnictw Profesjonalnych, 2006Cieślik J., “Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
Griffin R,W., Podstawy Zarządzania Organizacjami, PWN, Warszawa 2010.
Michalski E., Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 2013.
Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą. Poradnik dla nowo powstałych firm, red. I. Jackowska, PARP 2017.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Peszko A., Teczke M., Wacławik Ł. (2014). Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty. Kraków: Wydawnictwa AGH.
Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Peszko A., Teczke M., Wacławik Ł., Wąchol J. (2013). Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej. Kraków: Wydawnictwa AGH.
Duda J. (2017). Internacjonalizacja polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej i globalizacji. Warszawa: Difin.
Kusa, R., Palacios Marques, D. & Ribeiro Navarrete, B. (2019). External cooperation and entrepreneurial orientation in industrial clusters. Entrepreneurship & Regional Development, 31:1-2, 119-132.
Codogni M., Duda J., Kusa R.(2017). Entrepreneurial orientation in high-tech and low-tech SMEs in Malopolska region, „Managerial Economics” 18(1), 7-21.
Kusa R., Zarządzanie konkurencyjnością małych przedsiębiorstw usługowych, w: Nowoczesne instrumenty zarządzania, red. nauk. Stanisław Marciniak i Janusz Ostaszewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, str. 213-219
Kusa R., Kompetencje kierownicze jako źródło przewagi konkurencyjnej w małych przedsiębiorstwach usługowych, w: Nowoczesność przemysłu i usług: nowe wyzwania. T. 2, pod red. Jana Pyki, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Katowice 2004
Peszko A., Aktywność małych i średnich przedsiębiorstw w korzystaniu z funduszy strukturalnych, [w:] Wybrane zagadnienia funkcjonowania podsystemów gospodarki polskiej, redakcja naukowa Marianna Księżyk, AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo Dydaktyczne, Kraków 2009.
Peszko A., Plany inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu kryzysu, [w:] Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego, opracowanie i red. naukowa Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Kraków 2009.
Peszko A., Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a bariery ich rozwoju, [w:] Uwarunkowania rozwoju. Koncepcje i metody zarządzania organizacjami, redakcja naukowa Irena Dudzik Lewicka, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2010.
Peszko A., Własne oraz obce źródła finansowania inwestycji MSP w Polsce, [w:] Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce. Integracja- kooperacja – klastering. Redakcja naukowa Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
Peszko A., Znaczenie nakładów inwestycyjnych w rozwoju polskich MSP, [w:] Zarządzanie procesami restrukturyzacji. Koncepcje – strategie analiza. Redakcja naukowa Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
Peszko A. Instytucje otoczenia biznesu wspierające rozwój MSP w Polsce [w:] Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji. Uwarunkowania– innowacje – strategie.” pod redakcją naukową Ryszarda Borowieckiego i Barbary Siuta-Tokarskiej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013 (s.33-46).
Peszko A., Micro-, small-, and medium-sized enterprises using structural funds, [w:] „Managerial Economics”, AGH University of Science and Technology Press, Krakow, Semiannual, vol. 15, no. 1, 2014.
Peszko A., Regional institution supporting entrepreneurship in Lesser Poland, [w:] Development challenges of the economy and enterprises after crisis, edited by Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz, Fundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2014.

Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.